Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου)

ΦΕΚ Β 2295 - 06.08.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42550/3538
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ΝΔ 86/1969 «Περί δασικού κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/’75.
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/18/12/1985 Τεύχος Β) κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».
3. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 και 67253/1710/
2-4-1996 Δ/γές του Υπ.Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γεν. Γραμματέα Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ.769/15-3-2012 τεύχος Β) «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η. - Δ.Μ. στον προϊστάμενο της Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
5. Το υπ’ αριθμ. 399/9-7-2012 έγγραφο της Ε΄Κ.Ο.Η., από το οποίο προκύπτει ότι οι Κυν. Σύλλογοι Μαργαριτίου και Παραμυθιάς, συνηγορούν για την ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας
6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/23-7-2012 πρόταση της υπεύθυνης Θήρας Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ. Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, εξακολουθούν να επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση όλων των θηραμάτων, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2718/5-8-2011 απόφασης της Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας (ΦΕΚ 1830//Β΄/17-8-2011) και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) έτος, ήτοι από 1-8-2012 έως και 1-8-2013, στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, (Δήμου Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκταση εμβαδού -15.000- στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις «Μεσοβούνι, Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι», όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν ως ακολούθως:
ΝΟΤΙΑ: Αρχίζει από θέση «Ζακουρίκια» όπου βρίσκεται ο στάβλος του Μπάμπου, ακολουθεί τον δρόμο της ύδρευσης μέχρι που συναντά την κορυφογραμμή Καλοδίκι, όπου υπάρχει δεξαμενή ύδρευσης, καταλήγει στη γέφυρα Πυργί όπου εφάπτεται της Εθνικού οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας.
ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθεί την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, συναντά την βρύση με τον πλάτανο, συνεχίζει έως την βρύση του Αϊ Θωμά, πηγές Κίνταλι και καταλήγει στην θέση Κιάφα Μπουζούρι όπου και συναντά τον υπάρχοντα δασικό δρόμο.
ΒΟΡΕΙΑ: Ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαργαριτίου-Καρβουναρίου, Πηγάδι Ζούμπα, Νταμάρι. Καρβουναρίου, Κοκκινοχώματα και καταλήγει στο Νταμάρι Κουράμπαλη όπου εφάπτεται με τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς-Μαργαριτίου.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς-Μαργαριτίου και καταλήγει στη θέση «Ζακουρίκια» όπου και άρχισε.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ.3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 26 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Θεσπρωτίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση