Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ Β 2231 - 01.08.2012

ΦΕΚ Β 2427 - 03.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3174
(13)
Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 Περί Δασικού Κωδικός.
2. Tου Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993) Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περ/κες αρχές και όργανα του διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.
3. Tου Ν. 998/1979 «περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979).
4. Tου π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/1981) «περί αναδιοργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια του 402/1988, 422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993.
5. Tου άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997).
6. Tου άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
7. Tης υπ’ αριθμ. 5468/2527/23-2-2011 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 362/Β/2011), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια από 1-8-2012 έως 31-7-2017 ως κατωτέρω:
Σε έκταση διακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων (266 στρεμ.) στη θέση «Κολώνες-Φάρος-Δημόσιο Δάσος» Δήμου Σαλαμίνας, όπως αυτή απεικονίζεται με κόκκινη συνεχή διαγράμμιση στα συνενωμένα αποσπάσματα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 (6462/1), και που ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.
Βόρεια: Λ. Αιαντείου - Περιστέρια - Κολώνες.
Νότια: Θάλασσα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012-2013 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2012
Ο Δασάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ