Εκτύπωση

Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013

ΦΕΚ Β 2483 - 12.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5343
(2)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Την αριθ. 414985/85 ΚΥΑ περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 57/Β/1985), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93(Φ.Ε.Κ. 90/Α/1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων, που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
6. Την υπ’ αριθ. 1550/17-3-2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β/2011).
7. Την υπ’ αριθ. 173803/2135/31-7-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013» (ΦΕΚ 2225/Β/2012).
8. Η αριθ. 2/2012 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.
9. Την αρ. πρωτ. 5307/29-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 30 Αυγούστου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ