Εκτύπωση

Παράταση της υπ’ αριθμ. 595/9-3-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, Άγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος»

ΦΕΚ Β 2486 - 12.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3177
(5)
Παράταση της υπ’ αριθμ. 595/9-3-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, Άγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251,252,254,256,258,259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφασης Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998) κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της υπ’ αριθμ. 87578/703/6-3-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
6. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
7. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31-7-2012 (ΦΕΚ 2225/Β΄) απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013».
9. Την υπ’ αριθμ. 595/9-3-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος» (ΦΕΚ Β΄479).
10. Την υπ’ αριθμ. 1829/9-8-2012 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνεται παράταση της ως άνω απαγόρευσης, για να εξασφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δημ. Κοινότητας Αφιδνών, ο αριθμός των οποίων την τελευταία πενταετία έχει πολλαπλασιαστεί.
11. Το γεγονός ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου και η Κοινότητα Αφιδνών δεν απάντησε μέχρι σήμερα στα υπ’ αριθμ. 3356/11/17-2-12 και 1745/30-7-2012 έγγραφα του Δασαρχείου Καπανδριτίου με τα οποία τους ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για την εν θέματι παράταση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παράταση της υπ’ αριθμ. 595/9-3-2007 απόφασής μας με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος» για πέντε (5) έτη, από την 26-8-2012 μέχρι και την 25-8-1017.
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται ούτε ανατρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για πέντε (5) κυνηγετικά έτη δηλ. μέχρι και την 25η Αυγούστου 2017.
Αγία Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ