Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις ευρύτερες περιοχές των Τ.Κ. Οκτωνιάς Αυλωναρίου Αχλαδερής Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και Τ.Κ. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου

ΦΕΚ Β 2647 - 27.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2910/180838
(7)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις ευρύτερες περιοχές των Τ.Κ. Οκτωνιάς Αυλωναρίου Αχλαδερής Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και Τ.Κ. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παραγ 5 του Ν.Δ. 86/
1969 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/1969) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παραγ. 3 του Ν. 177/1975 (Φ.Ε.Κ 205/Α/1975).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α/1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση .στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/27-12-2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/2011 (ΦΕΚ 648/Β/2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
7. Την με αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β/1996), 294283/1998 (ΦΕΚ 68/Β/1998), 87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/Β/2007) κοινές υπουργικές απόφασεις.
8. Την Η.Π. 37338/1807/Ε103 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων» (Φ.Ε.Κ. 1495/
6-9-2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/2012 (Φ.Ε.Κ 2225/Β/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013).
10. Την 78006/2538/1994 «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου» εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
11. Τις 97637/4804/24-08-2007 και 97650/4865/
29-08-2007 διαταγές του Υ.Α.Α.Τ σχετικές με την απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές της χώρας.
11. Την με αριθ. 3270/176793/2012 εισήγηση του Δασαρχείου Αλιβερίου.
12. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας λόγων των συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από τις από τις πυρκαγιές (25-08-2012 και 3-9-2012) εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους για τρία έτη ήτοι από 15-09-2012 μέχρι 15-09-2015 ως παρακάτω:
Α. Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού περίπου 29.100 στρεμ. στην περιοχή των τοπικών κοινοτήτων Οκτωνιάς, Αυλωναρίου Αχλαδερής Πετριών του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου λόγω της καταστροφής της πανίδας από τις πυρκαγιές που εξεράγηκαν στις 25-08-2012 και 3-09-2012.
Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή κόκκινη γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5...., 15, 16, 17, 1 χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση μας και οριοθετείται ως παρακάτω:
Η οριογραμμή άρχεται στην θέση «Στόμιο» Δ.Κ. Πετριών εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη και ακολουθώντας χωματόδρομο με κατεύθυνση δυτική συναντά το εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου (νεκροταφείο Πετριών), θέση «Κρίκη»(διασταύρωση χωματόδρομων), εκκλησάκι Αγίου Κων/νου φθάνει στη θέση Σκουρίτσιζα όπου υπάρχει διασταύρωση χωματόδρομων. Από το σημείο αυτό ακολουθεί τον χωματόδρομο με κατεύθυνση βόρεια διέρχεται από τη θέση «Μάλλια» συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση και για μήκος περίπου 2,5 km μέχρις ότου συναντήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Περιβόλια- Κάλαμο και στο σημείο που αυτός διασταυρώνεται με χωματόδρομους που οδηγούν βόρεια στον οικισμό Μανδράκι και νότια στην θέση «Αμπελουσιά». Ακολουθώντας από το σημείο αυτό τον χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση φθάνει στα όρια του οικισμού «Μανδράκι». Από τα όρια του οικισμού και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μανδράκι - Αυλωνάρι - Πυργί και φθάνει στα όρια του οικισμού «Πυργί». Από τα όρια του οικισμού «Πυργί» ακολουθεί χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση, διέρχεται από τα όρια του οικισμού «Μυρτέα» και για απόσταση περίπου 1 KM από τον οικισμό. Στης συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο με νότια -νοτιοανατολική κατεύθυνση διέρχεται από τα όρια του οικισμού «Κατοχώρι» και Δ.Κ. Οκτωνιάς. Συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς «Μουρτερή» μέχρι τη θέση «Ψιλή ράχη ή Σταμάτα». Από το σημείο αυτό ακολουθώντας χωματόδρομο με βορειοανατολική κατεύθυνση φθάνει στην θέση «Καναπίτσα», όπου συναντά τον δρόμο που οδηγεί στην παραλία Άγ. Μερκούριος. Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι το ακρωτήρι Πούντα. Ακολουθώντας την ακτογραμμή και με κατεύθυνση νοτιοδυτική φθάνει στη θέση «Καλάμι» όπου και τα όρια του μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων. Ακολουθώντας τα όρια του Καταφυγίου θηραμάτων φθάνει στη θέση «Παραλία Κορασίδας». Από την «Παραλία Κορασίδας» με κατεύθυνση νότια ακολουθώντας την ακτογραμμή και διερχόμενη από τις θέσεις Όρμο Κορασίδας, Κάλαμος, Μάγειρα, φθάνει στη θέση «Στόμιο» όπου άρχισε.
Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: θάλασσα και όρια του μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων
Δυτικά: Αγροτικό δρόμο (θέση Μάλλια), όρια οικισμού «Μανδράκι» και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μανδράκι- Αυλωνάρι - Πυργί, αγροτικό δρόμο (Μυρτέα).
Βόρεια: Αγροτικό δρόμο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Μουρτερή, αγροτικό δρόμο.
Νότια:Αγροτικό δρόμο (θέσεις Στόμιο, εκκλησάκι Αγ. Ιωάννου, Νεκροταφείο, Κρίκη Σκουρίτσιζα).
Β. Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού περίπου 2.000 στρεμ. στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μαρμαρίου, λόνω της καταστροφής της πανίδας από την πυρκαγιά που εξερράγη στις 03-09-2012.
Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή κόκκινη γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 στο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση μας και οριοθετείται ως παρακάτω:
Η οριογραμμή άρχεται στη θέση «Βρύση -Κρόι Μάδε» και στα όρια του καταφυγίου θηραμάτων και ακολουθώντας με δυτική κατεύθυνση τον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο Μαρμαρίου φθάνει στην ακτογραμμή. Στην συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση νοτιοδυτική νότια φθάνει στη θέση «Κεφάλα» Από τη θέση «Κεφάλα» ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση βόρεια -ανατολική μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον «Άγιο Ταξιάρχη». Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στη θέση «Άγιο Ταξιάρχη» με κατεύθυνση Βορειανατολική μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Καρύστου - Μαρμαρίου. Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο και τα όρια του καταφυγίου θηραμάτων με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι τη θέση «Βρύση -
Κρόι Μάδε» όπου άρχισε.
Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: Επαρχιακός δρόμος Μαρμαρίου και όρια μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων.
Δυτικά: Ακτογραμμή.
Νότια: Ακτογραμμή και αγροτικό δρόμο προς Αγ. Ταξιάρχη.
Βόρεια: Αγροτικό δρόμο (νεκροταφείο Μαρμαρίου).
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται ούτε ανατρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της. Το Δασαρχείο Αλιβερίου παρακαλείται για την έκδοση των σχετικών Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων θήρας και δημοσίευσή τους κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 17 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση