Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24-10-2012 έως
24-10-2015) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου

ΦΕΚ Β 2737 - 10.10.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1216

(1)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24-10-2012 έως
24-10-2015) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α΄/23-3-1992) άρθρο 1. παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 2503/97 άρθρο 1 παρ. 2 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/1997).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α’/2010).
5. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α’.
6. Την υπ’ αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/Β΄/23-3-2011).
7. Το υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β’ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
8. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-96 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Το υπ’ αριθμ. 7013/20-9-2012 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου (από 24-10-2012 εως 24 -10-2015). Η περιοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 24-10-2012 έως 24-10-2015, στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Βιάννου.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται όπου είναι δυνατόν με δρόμους ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της για τον καλύτερο έλεγχό της.
Η περιοχή ορίζεται ως εξής: Δυτικά του οικισμού Καστρί, ακολουθεί τον δρόμο προς Χόνδρο, λίγο μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ακολουθεί τον δρόμο δυτικά προς την Μ. Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζει βόρειο δυτικά μέχρι την θέση «Αγκινάρα», και μετά το «Ποροφάραγγο» ακολουθεί την κορυφογραμμή από την θέση «Πρινάρια» μέχρι την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, συνεχίζει ανατολικά της εκκλησίας, πλησίον και ανατολικά του χωριού Μάρθα, ακολουθεί τον δρόμο προς την κορυφή «Κούπα» και συνεγίζει με νοητή γραμμή έως την θέση «Χαράκι του Γυψά» όπου ακολουθεί νότια το παρακείμενο ρέμα, και συναντά τον χωματόδρομο τον οποίο ακολουθεί μέγρι να συναντήσει τον κεντρικό δρόμο της Άνω Βιάννου. Στην συνέχεια με κατεύθυνση προς Άνω Βιάννο, ακολουθεί τον δρόμο προς Καψάλους περνάει ανατολικά του λόφου «Κέρατο» και καταλήγει στην ακτογραμμή, όπου συνεχίζει παραλιακά μέχρι τον οικισμό Καστρί από όπου και ξεκίνησε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπλ. Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση