Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Φωκάς» Π.Ε. Κορινθίας

ΦΕΚ Β 2836 - 23.10.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2254
(3)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Φωκάς» Π.Ε. Κορινθίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) Του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27-12-2010 τ.Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 40/29-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 247/31-12-2010 τ.Α΄) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.
5. Την υπ’ αριθμ. 26/6-8-2012 (Φ.Ε.Κ. 155/6-8-2012 τ.Α΄) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία διορίζεται ως Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο Εμμανουήλ Αγγελάκας.
6. Του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», (άρθρο 258, παρ. 5).
7. Την αριθ. 414985/29-11-85 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/85).
8. Την αριθ. 1189/30-7-1996 απόφαση του Αν. Περιφ. Δ/ντη Ν. Κορινθίας (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) με την οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων σε περιοχές «Φωκάς» και «Ακροκόρινθος», περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου, μέχρι την 31-8-2001.
9. Την αριθ. 926/24-5-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/νησου (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) με την οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, στις παραπάνω περιοχές, μέχρι την 31-8-2006.
10. Την αριθ. 2702/10-10-2006 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας Πελ/νησου (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) με την οποία έχει παραταθεί ο χρόνος απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων, μόνο για την περιοχή «Φωκάς», μέχρι την 31-8-2011.
11. Την αριθ. 2915/15-6-2012 πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου, ύστερα από εισήγηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορίνθου, με την οποία ζητάει παράταση απαγόρευσης του κυνηγίου στην περιοχή «Φωκάς» για πέντε (5) ακόμη χρόνια προκειμένου να προστατευτούν τα θηράματα.
12. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Κορινθίας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της 2702/10-10-2006 απόφασης του Γ.Δ.Π.Π. (Δ/νσης Δασών Κορινθίας) περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για μια ακόμη πενταετία μέχρι την 31-8-2016, μόνο για την περιοχή «Φωκάς», αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου, κατά οριογραμμή και έκταση όπως αντίστοιχα περιγράφεται στην προαναφερόμενη απόφαση.
Το Δασαρχείο Κορίνθου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Αστυνομικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση