Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις περιοχές «Λιβάδι-Καστρί» Δ.Δ Πλατανιστού Δ.Ε Καρύστου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

ΦΕΚ Β 2975 - 08.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3293/208344
(6)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις περιοχές «Λιβάδι-Καστρί» Δ.Δ Πλατανιστού Δ.Ε Καρύστου Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παραγ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/1969) «Περί Δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παραγ. 3 του Ν. 177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄/1975).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α΄/1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/2011) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως»
7. Την με αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/1996), 294283/1998, (ΦΕΚ 68/Β΄/1998), 87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινή υπουργική απόφαση.
8. Την Η.Π. 37338/1807/Ε103 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων» (Φ.Ε.Κ 1495/6-9-2010) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012).
9. Την υπ’ αριθ. 173803/2135/2012 (Φ.Ε.Κ 2225/Β΄/2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013».
10. Την 78006/2538/1994 υπ’ αριθμ. εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α. & Τ. «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
11. Τις 97637/4804/24-08-2007 και 97650/4865/29-08-2007 διαταγές του Υ.Α.Α.Τ σχετικές με την με την απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές της χώρας.
11. Την με αριθ. 3852/201660/2-10-2012 εισήγηση του Δασαρχείου Αλιβερίου.
12. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 9-9-2012, εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους για τρία έτη από τη δημοσίευση της παρούσας, ως παρακάτω:
Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού περίπου 4.500 στρεμ στην περιοχές «Λιβάδι-Καστρί» Δ.Δ. Πλατανιστού, Δ.Ε Καρύστου Δήμου Καρύστου λόγω της καταστροφής της πανίδας από τις πυρκαγιά που εξεράγη στις 9-9-2012.
Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή μπλέ γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 5΄ 6, 7, 1 χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση μας και οριοθετείται ως παρακάτω:
Η οριογραμμή άρχεται από την παραλία στη θέση «Γιαννάκου-Κάλαμος» και ακολουθώντας βορειοδυτική κατεύθυνση, κορυφογραμμή, φθάνει στην κορυφή «Σπηλιά» όπου και το αιολικό πάρκο «Μελτέμι-Καστρί» και όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο Καστριού-Καρύστου, στην συνέχεια με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς Κάρυστο μέχρι την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Κάρυστος-Πλατανιστός συνέχεια με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο φθάνει στην θέση «στάση Μάρκου» και διασταύρωση με αγροτικό δρόμο προς «Λιβάδι-Πλατανιστού. Από εκεί και με ανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς λιβάδι μέχρι την θέση «φραγκούλη», συνεχίζει ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο για ένα χλμ. (1000 μ) περίπου και μετά με κατεύθυνση βορειοανατολική καταλήγει στην κορυφή «ισιώματα». Στην συνέχεια με νοτιοανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας την κορυφογραμμή καταλήγει στην θάλασσα στη θέση «φούντα», όπου ακολουθώντας την ακτογραμμή κλείνει στο σημείο όπου και άρχεται στη θέση «Γιαννάκου-Κάλαμος».
Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: με θάλασσα.
Δυτικά: με κορυφογραμμή (κορυφή σπηλιά) και αγροτικό δρόμο Καστριού-Καρύστου.
Βόρεια: με αγροτικό δρόμο (θέση φραγκούλη) και κορυφογραμμή (κορυφή ισιώματα)
Νότια: με θάλασσα και κορυφογραμμή (κορυφή σπηλιά) και αγροτικό δρόμο Καστριού-Καρύστου.
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται ούτε ανατρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της. Το Δασαρχείο Αλιβερίου παρακαλείται για την έκδοση των σχετικών Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων θήρας και δημοσίευσή τους κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση