Εκτύπωση

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

ΦΕΚ Β 3015 - 13.11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66658
(10)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.1.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.9.1975).
4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/7.7.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β΄/6.9.2010).
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993).
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997).
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.3.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.
9. Την υπ’ αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.3.2011).
10. Το υπ’ αριθμ. 30/15.6.2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πολυγύρου, με συνημμένη την συνταχθείσα από 29.5.2012, από επιστημονικό συνεργάτη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας - Θράκης «Έκθεση τεκμηρίωσης για τις χωρικές απαγορεύσεις θήρας στην Περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου Χαλκιδικής».
11. Το υπ’ αριθμ. 4591/6.3.2012 έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη - Δήμου Πολυγύρου - Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με συνημμένο Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2012 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη.
12. Το υπ’ αριθμ. Φ.400.3/31/13.2.2012 έγγραφο της Διοίκησης Δάσους Ταξιάρχη - Βραστάμων με θέμα «Προσωρινά Καταφύγια Άγριας Ζωής».
13. Την υπ’ αριθμ. 5476/30.5.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο».
14. Το υπ’ αριθμ. 15544/10.7.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου.
15. Το υπ’ αριθμ. 15592/20.8.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για πέντε έτη, από 27.9.2012 μέχρι 26.9.2017 σε έκταση εμβαδού δεκατριών χιλιάδων 13.000 στρεμμάτων, στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Τα όρια απαγόρευσης απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη και περιγράφονται ως ακολούθως:
Αρχίζουν από την θέση Κεραμίδι, ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο Θεσσαλονίκης - Αρναίας μέχρι τη θέση Αμμούδες, όπου ακολουθούν την ράχη μέχρι την κορυφή Χολομώντα. Από την κορυφή του Χολομώντα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή φτάνουν μέχρι τη θέση Κορομπία και ακολουθώντας την ράχη και στη συνέχεια το δρόμο Κορομπίας - Όστριας - Στέψου Τούμπα, καταλήγουν στην θέση Τσούκες. Από τις Τσούκες ακολουθούν το ρέμα με Ν.Δ. κατεύθυνση, μέχρι τη θέση Μανώλη Πύργο και συνεχίζουν ακολουθώντας τον αυχένα μέχρι το ρέμα Κυρκάδικο - Φτίκα - Δρούγκα Κήποι και από εκεί ακολουθώντας τα ρέματα Βαλούδια και Κακτσές Γαϊδούρι φθάνουν στην θέση Κεραμίδι που είναι και η αρχική.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη 9 Οκτωβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ