Απαγόρευση του κυνηγίου στην καείσα περιοχή της Δημ. Ενότητας Ρίου – Δήμου Πατρέων Αχαΐας, από πυρκαγιά της 18/07/2012

ΦΕΚ Β 2995 - 12.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 87410/11561
(2)
Απαγόρευση του κυνηγίου στην καείσα περιοχή της Δημ. Ενότητας Ρίου – Δήμου Πατρέων Αχαΐας, από πυρκαγιά της 18/07/2012.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του αρθρ. 258 παρ. 5 του Ν. 86/69 «περί δασικού κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «καθορισμός Περιφερειών της Χώρας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-03-93) «καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»
6. Την υπ" αριθ. 40/29-12-2010 (ΦΕΚ 247/Α΄/31-12-2010) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γ.Γ. των Περιφερειών και διορισμός Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους»
7. Την υπ" αριθ. Γ.Γ. 15646/1521/01-03-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 491/Β΄/31-03-2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων στους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
8. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή απόφαση των Υφ. Εθν. Οικονομίας και αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/
16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/04-02-98) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 99778/3949/07-09-2000 δ/γή Υπ. Εθν. Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
10. Την αριθ. 97637/4804/24-08-2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. «Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης Δ.Α.Δ. περιμετρικά των καμένων περιοχών».
11. Την αριθ. 97650/4865/29-08-2007 δ/γή ΥΠ.Α.Α.Τ. Εντολή Υπουργού «Απαγόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ. στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας».
12. Την με αριθ. 3759/11-09-2007 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Αχαΐας «Απαγόρευση άσκησης της θήρας εντός καμένων εκτάσεων»
13. Τις με αριθ. 4505/30-08-1989, Ζα/4689/27-12-1996, 1006/27-11-1997, 2475/25-08-1998 αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιών.
14. Το γεγονός ότι στις 18/07/2012 αποτεφρώθηκε αγροτοδασική έκταση συνολικού εμβαδού 11.192,00 στρεμμάτων που καλύπτεται από τις ανωτέρω αποφάσεις αναδασωτέων, στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Σελλών - Αργυράς - Πλατανιού - Άνω Καστριτσίου -Κάτω Καστριτσίου και Δρέπανου, Δημοτικής Ενότητας Ρίου - Δήμου Πατρέων Αχαΐας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι για την χρονική περίοδο έως 29/02/2016 με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου εντός της ευρύτερης περιοχής της καμένης έκτασης που περικλείεται από τα ακόλουθα όρια:
ΔΥΤΙΚΑ: από τον χείμαρρο Χάραδρο, από την αρχή του στο καταφύγιο θηραμάτων Κοκκινόβρυσης - Πασχαλιάνων (θέση Αγία Παρασκευή) έως τις εκβολές του στη θέση Καστελλόκαμπος.
ΒΟΡΕΙΑ: από την ακτογραμμή στις εκβολές του Χαράδρου στον Καστελλόκαμπο έως τις εκβολές του χειμάρρου Βολιναίου στη θέση «Βάλτος» Δρέπανου.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: από το χείμαρρο Βολιναίο από τις εκβολές του στη θέση «Βάλτος» Δρέπανου έως το σημείο συνάντησης του με το ρέμα «Σμερδιάκο» πλησίον του ποιμνιοστασίου Παναγιώτη Λαμπρόπουλου στη θέση «Ξερικό» ή «Τσεργούλι» ή «Σκάλα» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Σελλών και εν συνεχεία ορίζεται από το ρέμα «Σμερδιάκο» έως την αφετηρία του στη θέση «Σκατζοχέρι» στο πάρκο ανεμογεννητριών περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Σελλών.
ΝΟΤΙΑ: τα όριά της είναι στην αφετηρία του ρέματος «Σμερδιάκο» νοτιοδυτικά στη κτηνοτροφική ποτίστρα στη θέση «Κούτσα», εν συνεχεία στο δρόμο που συνδέει το πάρκο ανεμογεννητριών με το ραντάρ ΟΤΕ και τέλος καταλήγουν στο χείμαρρο «Σέλεμνο» στο υφιστάμενο καταφύγιο άγριας ζωής Πασχαλιάνων - Κοκκινόβρυσης - Σουλίου.
Το εμβαδό της ανωτέρω έκτασης που περιλαμβάνονται και μη καμένες δασικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις καθώς και οικισμοί είναι 58.357,00 στρέμματα.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Αναθέτουμε τη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Πάτρα, 2 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση