Ρυθμίσεις Θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

ΦΕΚ Β 137 - 29.01.2013


Αριθμ. 125192/272
(3)
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό
Πάρκο Αμβρακικού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν. Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Τις υπ’ αριθμ. 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικότερα την 1342/1992 απόφαση του ΣτΕ.
10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10-9-92).
12. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
13. Την υπ’ αριθμ. 23111/18-6-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012).
15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Φ.Ε.Κ. 2101/Β/2012).
16. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (Φ.Ε.Κ. 123/Δ/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
17. Την υπ’ αριθμ. 165205/20/5-1-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 15/β΄/11-1-2012) «Ρυθμίσεις θήρας στο Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».
18. Την υπ’ αριθμ. 2006/14-11-2012 επιστολή της Κυνηγητικής συνομοσπονδίας Ελλάδας, για την ανάγκη άρσης της απαγόρευσης της κυνηγητικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, με τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία.
19. Την υπ’ αριθμ. 12/300/23-11-2012 επιστολή εννέα περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη θεσμοθέτηση μόνιμης απαγόρευσης στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
20. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ για παράταση της ισχύος της αριθμ 165205/20/5-1-2012 απόφασης (ΦΕΚ 15/Β/11-1-2012), μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013.
21. Tην υπ’ αριθμ. 173890/3061/26-10-2012 επιστολή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ προς τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
22. Την αρίθμ. 49/11-1-2013 πρόταση του Φορέα Διαχείρησης Υγρότοπων Αμβρακικού περί ρυθμίσεων Θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αμβρακικού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμ. 165205/ 20/5-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 15/Β/11-1-2012) μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 09-02-2013 02:59
www.ethnos.gr/.../

...Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν πιεζόταν μόνο από τις κυνηγετικές οργανώσεις ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να «ανοίξει» φέτος κάποιες μικρές περιοχές του Αμβρακικού στο κυνήγι. Πριν από μια δυο - εβδομάδες, ο ίδιος ο Φορέας Διαχείρισης... αποδέχτηκε και εισηγήθηκε στο υπουργείο αυτό το ενδεχόμενο, θέτοντας βέβαια και μια σειρά «προαπαιτούμενω ν», γύρω από τα οποία χωράει πολλή συζήτηση (πολλά είναι προσχηματικά και καθόλου «αθώα»).
Ωστόσο, μετά την αλλαγή στάσης και του Φορέα, ήταν σαφές πως είχε διαμορφωθεί μια πλειοψηφική αντίληψη που πρότεινε να επιτραπεί το κυνήγι σε κάποιες γεωγραφικές ενότητες του Αμβρακικού, έστω πιλοτικά, έστω και σαν ένα «πείραμα»...
Ο κ. Καλαφάτης επιχείρησε να ξεφύγει διά της «πεπατημένης», εκδίδοντας παράταση της απαγόρευσης... Ισως πιστεύει ότι έτσι ισορρόπησε, ίσως πιστεύει πως του χρόνου δεν θα είναι υπουργός, οπότε θα παραλάβει άλλος την «καυτή πατάτα».
Δεν ξέρω αν η στρατηγική του θα δικαιωθεί... Δεν ξέρω καν αν του χρόνου... θα είναι βουλευτής!
Δημήτρης Στριλάκος
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 22-02-2013 03:22
Γιάννης Μιχελάκης: «Αδικία εις βάρος των Ελλήνων κυνηγών»
Ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελο Λιβιεράτο κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης σχετικά με την απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Αμβρακικού.

Ο κ. Μιχελάκης κάνει λόγο για «αδικία» εις βάρος 200.000 κυνηγών.
newpost.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή