Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Αλατάς» περιφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας

ΦΦΕΚ Β 3508 - 31.12.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7263/264586
(3)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Αλατάς» περιφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.69)του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/ 23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄2011) Απόφαση της Γεν. Γ.ΑΔΘ.ΣΕ. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».
4. Την υπ’ αριθμ. 5355/31-8-2007 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι παντός θηράματος σε ολόκληρη την έκταση του νησιού «Αλατάς», περιφερείας Κοινότητος Τρικερίου, σε έκταση 530 στρ., (ΦΕΚ 1908/14.7.2007/τΒ΄)
5. Την Ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου παντός θηράματος, μέχρι 19-8-2017, στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στο νησί «Αλατάς» περιφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας, σε έκταση 530 στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου, απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο με κλίμακα 1:50.000 χάρτη, και ορίζεται σε ολόκληρη την έκταση του νησιού «Αλατάς».
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα, της αριθμ. 414985/29-11-85 απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση