Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αλωνάκι - Ασπρομάτι - Πουρί - Κουτσοπυργάκι - Μαρούλα» περιφερείας Δημοτικής ενότητος Σηπιάδος, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας

ΦΕΚ Β 3574 - 31.12.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 7262/261585
(8)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αλωνάκι - Ασπρομάτι - Πουρί - Κουτσοπυργάκι - Μαρούλα» περιφερείας Δημοτικής ενότητος Σηπιάδος, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 ΝΔ 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.1969) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/2011) απόφαση της Γεν. Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».
4. Την αριθμ. 5279/29-8-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π-Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1908/Β΄/14.9.2007), με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι στις θέσεις «Αλωνάκι - Ασπρομάτι - Πουρί - Κουτσοπυργάκι - Μαρούλα» Περιφερείας Δημοτικής Ενότητος Σηπιάδος, Δήμου Νοτίου Πηλίου, σε έκταση 9800 στρ. από 20.8.2007 μέχρι 19-8-2012.
5. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου παντός θηράματος στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στις θέσεις «Αλωνάκι - Ασπρομάτι - Πoυρί -
Koυτσoπυργάκι - Mαρoύλα» Περιφερείας Δημοτικής Ενότητος Σηπιάδος, Δήμου Νοτίου Πηλίου, σε έκταση 9.800 στρ. μέχρι 19.8.2007 με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου, απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο με κλίμακα 1: 50.000 χάρτη, και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Αργαλαστής - Λαύκου με αγροτοδασικό δρόμο προς Άγιο Αθανάσιο, τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως αγροτοδασικού δρόμου που οδηγεί στις υδρομαστεύσεις Ασπρομάτι, τον οποίο ακολουθεί ως τις υδρομαστεύσεις.
Από τις υδρομαστεύσεις Ασπρομάτι, ακολουθεί ρέμα Αγίου Αθανασίου μέχρι Πουρί, ακολουθεί χαρακτηριστικό μονοπάτι προς θέση Κουτσοπυργάκι όπου συναντεί το τέλος του υπάρχοντος αγροτοδασικού δρόμου Κάτω Κακόρεμα - Μπιμπδακέϊκο, ακολουθεί τον δρόμο αυτό μέχρι την θέση Μπιμπδακέϊκο όπου συναντεί τον κοινοτικό δρόμο Προμυρίου - Κατηγιώργη τον οποίο ακολουθεί μέχρι το Προμύρι. Από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Προμυρίου-Βόλου μέχρι συναντήσεως της διασταύρωσης με αγροτοδασικό δρόμο προς Άγιο Αθανάσιο όπου και άρχισε. Η τήρηση αυτής αντίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του Ν. Δ. 86/1969) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/1969 Δασικού Κώδικα, της αριθμ. 414985/29-11-1985 απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Βόλος, 10 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση