ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 530 - 06.03.2013

  1. Απαγόρευση θήρας παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 17.07.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Κρανέας Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας

  2. Απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 27.08.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Λάκκας Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθμ. 3332
(1)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
2. Το Ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
4. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 28.06.2006).
8. Το Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Τα αριθμ. 16445/10.12.2012 Α 173/08.01.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Έδεσσας.
12. Τα αριθμ. 16468/12.12.2012 Α 176/09.01.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 17.07.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Κρανέας Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας, συνολικού εμβαδού 1.400,00 στρεμμάτων. Η περιοχή απαγόρευσης θήρας απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας του 2008, κλίμακας 1:15.000, που φέρει πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 των κορυφών της οριογραμμής, η δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως:
Η οριογραμμή, με αφετηρία την διασταύρωση δύο αγροτικών δρόμων που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας Μαυροματίδη, ακολουθεί την αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση (δεξιός κλάδος) μέχρι τον οικίσκο της γεώτρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί τη γραμμή του υδατορέματος, που αρχίζει από τη γεώτρηση με νότια κατεύθυνση προς τα κατάντη. Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την περιοχή «Λιβάδι» αγροκτήματος Κρανέας, στο ύψος των πρώτων αγροτεμαχίων όπου στρέφεται ανατολικά (αριστερά) για μήκος 250 μέτρων, όπου συναντά αγροτεμάχιο καλλιεργούμενο (Νοέμβριος 2012) με βερικοκιές. Ακολουθεί την οριογραμμή μεταξύ των αγροτεμαχίων και της δασικής βλάστησης (παλιούρι) με βορειοδυτική κατεύθυνση. Με την ίδια κατεύθυνση διανύει στενή Λωρίδα φυσικής βλάστησης μήκους περίπου 100 μέτρων, μεταξύ δύο αγροτεμαχίων. Εν συνεχεία ακολουθεί και πάλι την οριογραμμή μεταξύ αγροτεμαχίων και δασικής βλάστησης (παλιούρι), μέχρι το σημείο που συναντά την αγροτική οδό. Εκεί στρέφεται δεξιά ακολουθώντας την αγροτική οδό με κατεύθυνση βόρεια, προς την κτηματική περιοχή Κρανέας, για οδικό μήκος περίπου 850 μέτρων μέχρι την διασταύρωση δύο κύριων δρόμων με δασική οδό. Στο σημείο αυτό, με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί την δασική οδό για μήκος 150 μέτρων, μέχρι το σημείο που αυτή διασχίζει ρέμα. Στο ρέμα η οριογραμμή αφήνει τη δασική οδό και συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια ακολουθώντας δευτερεύοντα κλάδο του ρέματος για μήκος 150 μέτρων μέχρι που συναντά εγκαταλελειμμένο αγρό με ερείπια παλαιάς κτηνοτροφικής εγκατάστασης (Κόκκινου). Ακολουθεί το δεξιό όριο του αγρού μέχρι το βόρειο άκρο του και εν συνεχεία στρέφεται με κατεύθυνση βορειοδυτική ακολουθώντας ράχη μέχρι το σημείο που συναντά εκ νέου αγροτική οδό και δενδρώδεις αγροτικές καλλιέργειες. Την οριογραμμή αυτών με δασική έκταση ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική για μήκος περίπου 200 μέτρων. Στη συνέχεια στρέφεται βόρεια κατά μήκος δευτερεύουσας αγροτικής οδού που οδηγεί στις καλλιέργειες. Στο σημείο τομής της με την κύρια αγροτική οδό (διασταύρωση), στρέφεται νότια (αριστερά) ακολουθώντας την οδό μέχρι την επόμενη διασταύρωση της με αγροτική οδό, όπου βρίσκεται παλαιά θέση αμμοχαλικοληψίας και αγρός καλλιεργούμενος με ελιές. Ακολουθεί το περίγραμμα του αγρού, όριο με δασική έκταση και στη συνέχεια με ανατολική κατεύθυνση αγροτική οδό μέχρι την θέση της αφετηρίας.
Το Δασαρχείο Έδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ


Αριθμ. 104419 π.ε.
(2)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
2. Το Ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993)
4. Το Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).
7. Το Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).
8. Το Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Τα αριθμ. 16445/10.12.2012 Α 173/08.01.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Έδεσσας.
12. Τα αριθμ. 16468/12.12.2012 Α 176/09.01.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα έως και 31.01.2018, στο σύνολο της καμένης, από πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 27.08.2012, έκτασης στην περιοχή Δ.Δ. Λάκκας Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, συνολικού εμβαδού 3.600,00 στρεμμάτων. Η περιοχή απαγόρευσης θήρας απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας του 2008, κλίμακας 1:15.000, που φέρει πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 των κορυφών της οριογραμμής, η δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως :
Η οριογραμμή, με αφετηρία το πλάτωμα (χώρος στάθμευσης) μπροστά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπάμπιανης Λάκκας, ακολουθεί την κύρια αγροτική οδό με κατεύθυνση βόρεια και για μήκος 2,4 χιλιομέτρων περίπου μέχρι την θέση που υπάρχουν δύο συνεχόμενοι ελιγμοί και δύο σταβλικές εγκαταστάσεις (μαντριά) εκατέρωθεν της οδού, σε απόσταση 300 μέτρων μεταξύ τους. Στην κορυφή του δεύτερου ελιγμού εγκαταλείπει την αγροτική οδό και ακολουθεί τη συνδετήρια της δεύτερης σταβλικής εγκατάστασης, κατεύθυνση δυτική. Στην απόληξη της συνδετήριας (μπροστά στην δεύτερη σταβλική εγκατάσταση) στρέφεται προς βορρά και για μήκος περίπου 800 μέτρων μέχρι το διάσελο (το σημείο αλλαγής κλίσης του υδροκρίτη) που βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων από την κεραία κινητής τηλεφωνίας. Στο σημείο αυτό αλλάζει κατεύθυνση, στρέφεται βόρεια και ακολουθεί την κορυφογραμμή για μήκος 1.350 μέτρων ως το τριγωνομετρικό σημείο (κολωνάκι Γ.Υ.Σ.) στην κορυφή του υψώματος 761. Συνεχίζει επί της κορυφογραμμής για μήκος 300 μέτρων μέχρι να συναντήσει γραμμή υδατορέματος. Εκεί στρέφεται δυτικά, αφήνει την κορυφογραμμή και ακολουθεί το υδατορέμα προς τα κατάντη. Διέρχεται από απόληξη δασικής οδού όπου υπάρχει παλαιά ποτίστρα και μικρή ανοιχτή χωμάτινη ομβροδεξαμενή. Συνεχίζει και ακολουθεί το ρέμα για μήκος 1.600 περίπου μέτρων (συνολικά) μέχρι που συναντά και πάλι αγροτική οδό (στη συνέχεια της αγροτικής οδού που ακολούθησε αρχικά). Εκεί στρέφεται δεξιά με κατεύθυνση με κατεύθυνση βορειοδυτική και ακολουθεί ανοδικά (προς τα ανάντη) την οδό για μήκος 1.100 μέτρων περίπου μέχρι που αυτή φτάνει σε πλάτωμα επί κορυφογραμμής (διάσελο - ύψωμα 486) θέση που αναφέρεται ως «πόρτα κοριτσιού» (στους χάρτες κλίμακας 1:50.000 ΓΥΣ). Εκεί στρέφεται δυτικά ακολουθώντας τη ράχη, για μήκος 1.700 μέτρων μέχρι να συναντήσει δασική οδό. Στο σημείο αυτό στρέφεται αριστερά με κατεύθυνση νότια και ακολουθεί τη δασική οδό για 600 μέτρα και μέχρι αυτή να συναντήσει πλάτωμα με εγκαταλελειμμένους αγρούς. Εκεί στρέφεται για άλλη μία φορά, δεξιά με κατεύθυνση δυτική και ακολουθεί δευτερεύουσα δασική οδό για μήκος 150 μέτρων περίπου, μέχρι να συναντήσει τη ράχη. Εκεί στρέφεται αριστερά προς νότο και ακολουθεί τη ράχη για μήκος 300 μέτρων μέχρι να συναντήσει μονοπάτι. Ακολουθεί το μονοπάτι για μήκος 400 μέτρων περίπου μέχρι να συναντήσει αγροτεμάχιο καλλιεργούμενο με βερικοκιές. Εν συνεχεία η οριογραμμή ταυτίζεται με την συνδετήρια και την αγροτική οδό με κατεύθυνση πάντα νότια για μήκος 350 μέτρων. Στο σημείο αυτό συναντά αγροτεμάχια καλλιεργούμενα με δενδρώδεις καλλιέργειες, την βόρεια - βορειοδυτική γραμμή των οποίων ακολουθεί, καθώς επίσης και την μεταξύ τους συνδετήρια οδό, μέχρι το σημείο που το όριο του δεύτερου αγροτεμαχίου ταυτίζεται με το ρέμα. To ρέμα αυτό αποτελεί το όριο μεταξύ των αγροκτημάτων Λάκκας - Μανδάλου. Η οριογραμμή ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση νότια σε μήκος 3.000 μέτρων μέχρι το σημείο που βρίσκεται δημοτική γεώτρηση σε χώρο παρακείμενο του αγροτεμαχίου με αριθμό 21 διανομής Λάκκας ιδιοκτησίας σήμερα Δ. Κεχαγιά. Εκεί αφήνει το κυρίως ρέμα και ακολουθεί μικρότερο ρέμα που συμβάλει με κατεύθυνση βορειοδυτική για μήκος 950 μέτρων που καταλήγει στην αφετηρία (πλάτωμα χώρος στάθμευσης μπροστά στην Ιερά Μονή).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση