Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 1548 - 21.06.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8739/825
Αριθμ. 33790
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010)
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975)
4. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου»
5. Την υπ’ αριθ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010)
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993)
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997)
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2
9. Την υπ’ αριθ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011)
10. Την υπ’ αριθ. 82020/3372/16.07.1993 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «δετής απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή της Κοινότητας Σκρά του Δασαρχείου Γουμένισσας» (ΦΕΚ 573/Β΄/02.08.1993)
11. Την υπ’ αριθ. 398/14.05.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «5ετής απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή της Κοινότητας Σκρά του Δασαρχείου Γουμένισσας Ν. Κιλκίς» (ΦΕΚ547/Β΄/03.06.1998
12. Την υπ’ αριθ. 8202/29.08.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο, στην περιοχή Βρύση Λοχία, δημοσίου δάσους Φανού Ν. Κιλκίς» (ΦΕΚ 1340/Β΄/18.09.2003)
13. Την υπ’ αριθ. 341δ/09.04.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2008)
14. Το υπ’ αριθ. 41/08.03.2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Παιονίας «Ο Μέγας Αλέξανδρος»
15. Το υπ’ αριθ. 18/25.02.2013 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Παιονίας «Το Πάικο»
16. Τα υπ’ αριθ. 2464/12.03.2013 Α 3479/15.04.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Γουμένισσας
17. Το υπ’ αριθ. 4038/19.04.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για άλλα πέντε χρόνια έως και 31.07.2018, στην έκταση εμβαδού έξι χιλιάδων και επτακοσίων δώδεκα στρεμμάτων (6.712,00) περιοχής «Βρύση Λοχία - Σκρά», η οποία φαίνεται στον συνημμένο χάρτη και οριοθετείται περιγραφικά ως ακολούθως:
Ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόμο Αξιούπολης - Σκρά στην θέση «Βρύση Λοχία» και με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί το ρέμα Λοχία μέχρι που συναντά το ρέμα Νεροφάγωμα.
Το ακολουθεί ανατολικά μέχρι που συναντά ανώνυμο ρέμα, στα όρια των συστάδων 19Θ και 19η, το ακολουθεί προς βορρά μέχρι τα σύνορα με τη FYROM, τα οποία ακολουθεί προς ανατολάς μέχρι που συναντά το ανώνυμο ρέμα (Πυραμίδα 67/ε) που το ακολουθεί προς νότο μέχρι τη θέση «Μύλοι Χασάν Μπέη» όπου συναντά δασικό δρόμο που τον ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι την θέση «Ράχες» όπου συναντά τον επαρχιακό δρόμο Αξιούπολης - Σκρά που τον ακολουθεί δυτικά μέχρι την θέση «Βρύση Λοχία» όπου είναι και η αφετηρία.
Το Δασαρχείο Γουμένισσας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αθανάσιος Καρούντζος

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση