Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 1548 - 21.06.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 83031
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΠΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ235/Α΄/27.12.2010)
3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975)
4. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου»
5. Την υπ’ αριθ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010)
6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ40/Α΄/22.03.1993)
7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997)
8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2
9. Την υπ’ αριθ. 1425/2011 ατΐόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων.» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011)
10. Την υπ’ αριθ. 4288/01.10.2007 ΔΑΔ του Δασαρχείου Έδεσσας
11. Την υπ’ αριθ. 4468/17.05.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1019/Β΄/22.06.2007) με θέμα «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο»
12. Το υπ’ αριθ. 13012/03.10.2012 έγγραφο του Δασαρχείου Έδεσσας
13. Το υπ’ αριθ. 13048/03.10.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για άλλα πέντε χρόνια έως και 20.08.2017, στην έκταση εμβαδού 2.930,00 στρεμμάτων περιοχής Πενταπλατάνου Γιαννιτσών, η οποία φαίνεται στον συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:50000 και οριοθετείται περιγραφικά ως ακολούθως:
Με αφετηρία το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου (δωρητής Κατσαρός), Δ.Δ. Πενταπλατάνου, Δήμου Γιαννιτσών, που βρίσκεται 500 μέτρα από την διασταύρωση Δ.Δ. Ασβεσταριού - Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό προς το Δ.Δ. Ελευθεροχωρίου για μήκος 1500 μέτρων μέχρι τη διασταύρωση με την αγροτική οδό που οδηγεί στον παλαιό σκουπιδότοπο όπου και ο «Πολυχώρος» του Κυνηγετικού Συλλόγου Γιαννιτσών. Από εκεί ακολουθεί την αγροτική οδό, συναντά το ρέμα και συνεχίζει προς το ύψωμα με κατεύθυνση ΒΑ για μήκος 450 μέτρων, μέχρι την επόμενη ράχη. Στο σημείο αυτό διασταυρώνεται με αγροτική οδό την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Β για μήκος 2.000 μέτρων. Στη συνέχεια διασταυρώνετε με αγροτική οδό την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Δυτική, κατεβαίνει στο ρέμα και συνεχίζει μέχρι την επόμενη ράχη όπου στην δασική θέση Εκκλησάκι συναντά αγροτική οδό την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Ν για μήκος 4.000 μέτρων, διέρχεται δεξιά του φράγματος Πενταπλατάνου, κατεβαίνει στο ρέμα Πλατανώνας όπου και συναντά την αγροτική οδό που συνδέει το φράγμα με το σημείο της αφετηρίας και την ακολουθεί μέχρι την αφετηρία με κατεύθυνση Ν, ΝΔ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αθανάσιος Καρούντζος

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 03-07-2013 08:02
Μάλλον η απαγόρευση τελειώνει 20-8-2018, εφ' όσον είναι 5ετής... Πιθανότατα το 2017 είναι τυπογραφικό λάθος.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή