σμίκρυνση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 1753 - 18.07.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.
4

Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Γιαλτάς» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

5
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
5
Αριθμ. 887/25673
(4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 205/27-9-75) περί Δασικού Κωδικός, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 7/τ Α΄/18-1-1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16-9-1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20-6-85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10-9-1992).
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Την υπ’ αριθμ. 216/14942/2-2-2012 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Λάρισας για έγκριση μελέτης κατασκευής πυρήνα προσαρμογής-απελευθέρωσης λαγών.
10. Το με αριθμ. 191/2-11-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας με θέμα πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ.
11. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο εμπλουτισμός της ευρύτερης περιοχής με τα ήδη υπάρχοντα θηράματα καθώς και με τους λαγούς που θα αναπτυχθούν στον πυρήνα προσαρμογής, γιατί είναι ιδανικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής-νερού-ευνοϊκών συνθηκών κάλυψης και βιοποικιλότητας του τοπίου), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ σε έκταση 1.215 στρ. επί μία 5ετία από 1-8-2013 μέχρι 31-7-2018.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ξεκινάει από τη θέση «Γύφτος», ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο παράλληλα με τον επαρχιακό δρόμο Λάρισας-Καρδίτσας με νότια κατεύθυνση, μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου.
Στη συνέχεια ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη θέση «Στέρνες», και από εκεί λοξώς ανέρχεται δια της εκείθεν μισγάγγειας μέχρι να συναντήσει τη θέση «Πετρομάγουλα».
Από εκεί κατέρχεται βόρεια διά της θέσης «Αιόρος» μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου διά της θέσης «Μάννα Νερού» τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως το σημείο αφετηρίας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
F
Αριθμ. 900/25968
(5)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Γιαλτάς» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών - περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 205/27-9-75) περί Δασικού Κωδικός, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/18-1-1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994) Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16-9-1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20-6-85) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10-9-1992).
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.
9. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να επέλθει φυσική αναπαραγωγή και αύξηση του φασιανού, γιατί η προς απαγόρευση έκταση (παραποτάμια) είναι ιδανικός βιότοπος του ανωτέρω είδους, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και διαχείριση του θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «Γιαλτάς» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών σε έκταση 4.200 στρ. επί μία 5ετία από 1-8-2013 μέχρι 31-7-2018.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά: Ράμπα Τ.Κ. Μακρυχωρίου - Τ.Κ. Γόννων -
(ασφαλτοστρωμένος δρόμος.
Βόρεια: Από Τ.Κ. Γόννων ακολουθεί το δρόμο προς Τ.Κ. Ροδιάς μέχρι τον οικισμό Ελιά, θέση «Εικονοστάσι».
Δυτικά: Από την ανωτέρω θέση ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι Πηνειό ποταμό.
Νότια: Πηνειός ποταμός.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014.
Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση