Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καραντάου – Σαριγκιόλ» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου, Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΦΕΚ Β 1810 - 25.07.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4140/132630
(5)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Καραντάου – Σαριγκιόλ» περιφερείας Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου, Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/2011) Απόφαση της Γεν.Γ.ΑΔ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λ.π.»
4. Την υπ’ αριθμ. 1963/28-7-2008 απόφαση του Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, ΦΕΚ 1665/18-8-2008 τ.Β΄, με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι παντός θηράματος, στις θέσεις «Καραντάου - Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου Φερών, Νομού Μαγνησίας, για ( 5 ) πέντε χρόνια από 19/8/2008 έως 19/8/2013, σε έκταση 4.655 στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
5. Το υπ’ αριθμ. 53/1-7-2013 , έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βελεστίνου με το οποίο προτείνει την παράταση ισχύος της απαγόρευσης κυνηγίου στις παραπάνω θέσεις, για 5 πέντε ακόμα χρόνια
6. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:
Την παράταση ισχύος, της υπ’ αριθμ. 1963/28-7-2008 Απόφασης του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1665/18-8-2008 τ.Β΄) περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στις θέσεις «Καραντάου-Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου Ρήγα Φεραίου, Νομού Μαγνησίας, μέχρι 19-8-2018 , με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.
Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 11 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση