Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία «Φράγμα Κομάρων», έκτασης 7.038,69 στρεμμάτων στην περιοχή του Κ.Δ. Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας

ΦΕΚ Δ 249 - 20.05.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18869
(2)
Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία «Φράγμα Κομάρων», έκτασης 7.038,69 στρεμμάτων στην περιοχή του Κ.Δ. Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α΄/18.01.1969)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ303/Α΄/24.12.2003)
3. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/06.09.2010).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α731.03.2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 4.3 και το άρθρο 6 παράγραφος 2.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006)
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1121/Α΄/13.07.2010)
9. Την αριθμ. 5098/22.02.2013 έκθεση - εισήγηση του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, για την ανάγκη ίδρυσης Καταφυγίου Αγριας Ζωής με ονομασία «Φράγμα Κομάρων» εμβαδού 7.038,69 στρεμμάτων, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ" αυτήν.
10. Το αριθμ. 5289/27.02.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, που αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη αυτής.
11. Το γεγονός ότι, η ίδρυση του εν λόγω καταφυγίου αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αγγελος» (Απόφαση 172514/1777 π.ε./15.01.2013 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
12. Το γεγονός ότι η ίδρυση του εν λόγω καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της άγριας χλωρίδας, για την αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση ειδών της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε
1) Ιδρύουμε Καταφύγιο Αγριας Ζωής με την επωνυμία «Φράγμα Κομάρων, έκτασης 7.038,69 στρεμμάτων στην περιοχή του Κ.Δ. Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
Η ίδρυση του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της άγριας χλωρίδας και για την αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση ειδών της άγριας πανίδας.
2) Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Φράγμα Κομάρων» όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200000 ορίζονται ως ακολούθως:
Αρχίζει από τη συμβολή του επαρχιακού δρόμου Κομάρων - Πενταλόφου με κατεύθυνση προς Κυπρίνο, συνεχίζει στρίβοντας δεξιά προς το νέο φράγμα Κομάρων (Καλύβα Ρέμα), ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο προς Θεραπειό μέχρι τη θέση «Γιδοτόπι» όπου στρίβει δεξιά ακολουθώντας τον δασικό δρόμο στην θέση «Τσουκαλάς», φθάνοντας μέχρι την διασταύρωση του δασικού δρόμου προς τη θέση «Βρύση - Ρέμα», απ" όπου ακολουθεί δεξιά πορεία προς τη θέση «Καλύβια», μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Πενταλόφου - Κομάρων, τον οποίον ακολουθεί στρίβοντας δεξιά μέχρι την συμβολή του επαρχιακού δρόμου Κομάρων - Πενταλόφου (σημείο εκκίνησης).
3) Μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική Βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων άγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Επίσης μέσα στα Καταφύγια Αγριας Ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευθεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, Βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών -διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4) Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Δήμων, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
5) Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
6) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση