Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Άγγελος» περιοχής Κομάρων Έβρου

ΦΕΚ Δ 82 - 21.02.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 172514/1777π.ε.
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Άγγελος» περιοχής Κομάρων Έβρου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ. 5 (παρ. 4.3, 8) και 6 (παρ. 2) του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ. 60 A΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις του άρθρ. 258 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ.7 A΄) «περί δασικού κωδικός» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/ Ε. 103/2010 (ΦΕΚ 1495 B΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής.
3. Τις δ/ξεις του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 A΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του π.δ.86/2012 (ΦΕΚ 141 A΄) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις δ/ξεις της αριθμ.Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101 B΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Την με αριθμ. 38097/2285/15-5-1976 (ΦΕΚ 779 B΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Κοινότητος Κομάρων Νομού Έβρου».
8. Τα με αριθμ. 11242/16-6-2011 και 18419πε/8-2-2012 έγγραφα του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, δια των οποίων προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ «Άγγελος» περιοχής Κομάρων Έβρου.
9. Τα με αριθμ. 11398/21-6-2011 και 2986/13-2-2012 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, δια των οποίων εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη στις εισηγήσεις του Δασαρχείου Διδυμοτείχου και προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου «Άγγελος» περιοχής Κομάρων Έβρου.
10. Το με αριθμ. 39915/27-6-2011 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Α.Υ. (Δ/νση Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής «Άγγελος» περιοχής Κομάρων Έβρου.
11. Το με αριθμ. 219311/2216/23-9-2011 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και υποβολή αιτιολογημένης πρότασης κατά τις δ/ξεις της παρ. 2 του αρθρ. 6 του ν. 3937/2011.
12. Το με αριθμ. 12141/18-6-2012 απαντητικό του προηγουμένου, έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Α.Υ. (Δ/νση Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «περί κατάργησης καταφυγίου άγριας ζωής».
13. Το με αριθμ. Δ.Υ./30-10-2012 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας .
14. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής «Άγγελος» της περιοχής Κομάρων Έβρου, εμβαδού 13.000 στρεμμάτων, το οποίο ιδρύθηκε ως καταφύγιο μονίμων θηραμάτων, με την αριθμ. 38097/2285/15-5-1976 (ΦΕΚ 779 β΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, διότι κατά την έννοια των δ/ξεων του αρθρ. 5 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄), απώλεσε τις προστατευτικές ιδιότητες του, ως σημαντικός τόπος ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας και ως βιότοπος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή και την διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας, στο σύνολο της έκτασής του.
2. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, να προβεί άμεσα στην ίδρυση του παρακείμενου καταφυγίου άγριας ζωής «Φράγμα Κομάρων» Έβρου, για το οποίο σύμφωνα με το αριθμ. 12141/18-6-2011 έγγραφο της οικείας Δ/νσης Συντονισμού και Επ/σης Δασών, υφίσταται σχετική πρόταση.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση