σμίκρυνση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 1958 - 12.08.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρση της υπ’ αριθ. 1582/27-07-2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16-08-2011) απόφασης «Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

7

Άρση της υπ’ αριθ. 918/27-05-2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/09-06-2010) απόφασης «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση (21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου και Τοπικής Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».

8
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25035/876
(7)
Άρση της υπ’ αριθ. 1582/27-07-2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16-08-2011) απόφασης «Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
1.4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές κ.λπ.» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.5. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθ. 107545/1889/16-09-2009 Δ/γή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θήρας».
5. Την υπ’ αριθ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ Β΄/769/
15-03-2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των
Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
6. Την υπ’ αριθ. 2290/13-07-2005 απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια, σε έκταση (29.000) είκοσι εννέα χιλιάδων στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πεδινών και Καλπακίου Δήμων Κεντρικού Ζαγορίου και Καλπακίου, Νομού Ιωαννίνων».
7. Την υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 (ΦΕΚ Β΄/1437/21-07-2008) απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (29.650) είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Ασπραγγέλων, Βίτσας, Κάτω Πεδινών και Καλπακίου Δήμων Κεντρικού Ζαγορίου και Καλπακίου, Νομού Ιωαννίνων».
8. Την υπ’ αριθ. 1582/27-07-2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/16-08-2011) απόφασή μας «Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2109/
07-07-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
9. Το υπ’ αριθ. 14376/171/07-05-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με τη συνημμένη αίτηση κατοίκων των Τ.Κ. Νεγράδων και Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου «Περί άρσης απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Νεγράδων - Πεδινών και Ασπραγγέλων».
10. Το γεγονός ότι: α) έχουν παρέλθει συνολικά οκτώ έτη απαγόρευσης θήρας στην εν λόγω περιοχή και έχει επιτευχθεί στο έπακρον ο σκοπός της απαγόρευσης,
β) έχει αυξηθεί υπερβολικά ο αριθμός των αγριόχοιρων, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πάρα πολλές ζημιές και σε πολλές περιπτώσεις καταστροφές στις καλλιέργειες (μηδικής, καλαμποκιού) των αγροτών που εφάπτονται στην απαγόρευση και στην ευρύτερη περιοχή και
γ) υπάρχει έντονος (φαινοτυπικός) υβριδισμός των αγριόχοιρων, λόγω διασταύρωσης αυτών με ήμερους χοίρους ελευθέρας βοσκής, που προέρχονται από παράνομη, ελεύθερη και εκτατική χοιροτροφία που λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα η επιμειξία μεταξύ τους να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους γενετικού εκφυλισμού του ενδημικού αγριόχοιρου, αποφασίζουμε:
Αίρουμε την υπ’ αριθ. 1582/27-07-2011 (ΦΕΚ Β΄/1826/
16-08-2011) απόφασή μας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2109/07-07-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων και ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία ακόμη χρόνια, σε έκταση (14.460) δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοινοτήτων Ασπραγγέλων, Βίτσας και Κάτω Πεδινών του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» και αποδίδουμε την έκταση στο κυνήγι.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 26 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΕΥΘΥΜΙΟΥ
F
Αριθμ. 34882/1293
(8)
Άρση της υπ’ αριθ. 918/27-05-2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/09-06-2010) απόφασης «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση (21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου και Τοπικής Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
1.4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές αρχές κ.λπ.» και ειδικότερα του άρθρου 1.
1.5. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθ. 107545/1889/16-09-2009 Δ/γή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θήρας».
5. Την υπ’ αριθ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 769/
15-03-2012) απόφαση της Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
6. Την υπ’ αριθ. 918/27-05-2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/09-06-2010) απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια, σε έκταση (21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Μετσόβου Δήμου Μετσόβου και Κοινότητας Μηλέας, Νομού Ιωαννίνων».
7. Το υπ’ αριθ. 299/06-06-2012 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, με το οποίο υποβλήθηκε στο Δασαρχείο Μετσόβου η έκθεση διακύμανσης πληθυσμού θηραμάτων στην περιοχή «Μαυροβούνι» και προτείνει την άρση της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην εν λόγω περιοχή.
8. Την υπ’ αριθ. 1/08-07-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Μετσόβου, από την οποία προκύπτει ότι συμφωνεί με την άρση της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου.
9. Την υπ’ αριθ. 254/24-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μετσόβου, με την οποία εγκρίνει την πρόταση περί άρσης της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου.
10. Το υπ’ αριθ. 448/24-08-2012 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, με το οποίο προτείνει την άρση της απαγόρευσης κυνηγίου στην εν λόγω περιοχή, πλην του τμήματος που εμπίπτει στην Ζώνη Πα (Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών) του Εθνικού Πάρκου.
11. Το υπ’ αριθ. 48564/1836/07-09-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Μετσόβου, πρόταση για άρση της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου».
12. Το υπ’ αριθ. 52731/2238/31-10-2012 έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων «Περί εξέτασης αιτήματος της Ε΄ Κ.Ο.Η. Κ. Σ. Μετσόβου, για άρση της απαγόρευσης κυνηγίου μετά την παρέλευση της τριετίας».
13. Το υπ’ αριθ. 394/12-06-2013 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί άρσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Μαυροβουνίου του Δήμου Μετσόβου της Π.Ε. Ιωαννίνων».
14. Το υπ’ αριθ. 32872/1133/17-06-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Μετσόβου, πρόταση για άρση της πενταετούς απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» των Δ.Κ. Μετσόβου και Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Μετσόβου».
15. Το γεγονός ότι: α) σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης διακύμανσης πληθυσμών θηραμάτων στην περιοχή «Μαυροβούνι», που συνέταξαν οι επιστημονικοί συνεργάτες της Ε΄ Κ.Ο.Η., προκύπτει ότι μέσα στα δύο έτη της απαγόρευσης του κυνηγίου επετεύχθη πλήρως ο σκοπός της και η περιοχή πλέον δεν χρήζει περεταίρω προστασίας, β) τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προστασία των θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή θα παρέχει πλέον το Καταφύγω Άγριας Ζωής «Μετσόβου -
Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου» έκτασης 23.000 στρεμμάτων, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 2251/18-07-1994 (ΦΕΚ 643/τ.Β΄/26-08-1994) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων και το οποίο ΚΑΖ εφάπτεται της έκτασης που προτείνεται η άρση της απαγόρευσης. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και το ΚΑΖ «Βοβούσας-Φλαμπουραρίου» έκτασης 8.610 στρεμμάτων, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 99509/2215/01-07-1986 (ΦΕΚ 594/τ.Α΄/19-09-1986) απόφαση Υπ. Γεωργίας και γ) ότι παρήλθαν τρία χρόνια από την ημερομηνία απαγόρευσης του κυνηγίου στην περιοχή «Μαυροβούνι» του Δήμου Μετσόβου, όπως αυτό προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 780006/2538/01-07-1994 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας, αποφασίζουμε:
Αίρουμε την υπ’ αριθ. 918/27-05-2010 (ΦΕΚ 808/Β΄/
09-06-2010) απόφασή μας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια, σε έκταση (21.725) εικοσιένα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε στρεμμάτων, στην περιοχή «Μαυροβούνι» περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Μετσόβου και Τοπικής Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» και αποδίδουμε την έκταση στο κυνήγι.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 26 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΕΥΘΥΜΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση