Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας εντός και γύρω της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας

ΦΕΚ Β 1945 - 09.08.2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34690/3584/5
(5)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας εντός και γύρω της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
• Του άρθ. 257 παρ. 2 και άρθ. 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/ 1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975).
• Του Ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας».
• Της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Α΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης τη άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1495/Α΄/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων-ενδιαιτημάτων της».
• Της υπ’ αριθμ. 28651/2009 (ΦΕΚ 302/Δ΄/2009) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χαρακτηρισμού των λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας και της λεκάνης απορροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου».
• Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22.02.2012 (ΦΕΚ 769/Α΄/2012) απόφαση με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων.
• Την ανάγκη προστασίας εν γένει του θηραματικού πλούτου που διαβιεί εντός και πέριξ της λίμνης Μικρής Πρέσπας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε για μια τριετία τη θήρα παντός θηράματος (υδρόβιου και μη), τη συλλογή αυγών, νεοσσών και καταστροφή των φωλιών παντός πτηνού των ενδιαιτωμένων και διαβιούντων εντός και γύρω της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας και ειδικότερα της περιοχής της περικλειομένης εντός των παρακάτω ορίων, σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:100.000 που προσαρτάται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση:
«Από το σημείο της επαρχιακής οδού Μικρολίμνης - Καρυών (σημείο εκκίνησης Α) όπου εφάπτεται με την οριογραμμή της Ζώνης Β4 (στην είσοδο οικισμού Μικρολίμνης), ακολουθεί από εκεί την ίδια οδό έως τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Φλώρινας-Καρυών-Μικρολίμνης. Από τη διασταύρωση συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια για απόσταση 50 μέτρων και εν συνεχεία κάμπτεται δυτικά ακολουθώντας παράλληλα και σε απόσταση 50 μέτρων την επαρχιακή οδό Φλώρινας-Λευκώνος-Πλατέως-Λαιμού. Στη συνέχεια κάμπτεται δυτικά και εκτείνεται κατά μήκος του ρέματος Αγίου Γερμανού - Λαιμού μέχρι της εκβολής του στη Λίμνη Μεγάλης Πρέσπας. Έπειτα ακολουθεί την όχθη της λίμνης αυτής μέχρι τον κόλπο του Στρατιωτικού Φυλακίου «Κούλας». Περαιτέρω βαίνει κατά μήκος του δρόμου «Κούλας»-Πύλης και στη συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο Πύλης προς Δασερή και από εκεί κατά μήκος της όχθης της Λίμνης Μικρής Πρέσπας και σε βάθος 200 μέτρων από αυτή, έως της οριογραμμής της Ζώνης B4, (σημείο τερματισμού Τ)».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και λήγει την 31.07.2016. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων και διαταγμάτων.
Με την παρούσα παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 66950/ 5298/06.12.2012 απόφασή μας (ΦΕΚ 3564/Β΄/31-12-12).
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η εφαρμογή της παρούσας δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 19 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση