σμίκρυνση

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας

ΦΕΚ Δ 510 - 24.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 173255/1957
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ.5 (παρ.4.3,8) και 6 (παρ.2) του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.
3. Τις δ/ξεις του άρθρ.258 του ν.δ.86/1969 (ΦΕΚ7 Α΄) «περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής.
4. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. 2311/2010 Κ.Υ. απόφαση «περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ855 Β΄).
6. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α΄) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ2101 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
8. Την με αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Χαρίεσσας Δασαρχείου Νάουσας Ν. Ημαθίας».
9. Το με αριθμ.5472/30-5-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Νάουσας, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
10. Τα με αριθμ.5728/1-6-2012 και 7298//12-7-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας, δια των οποίων αφενός διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης και αφετέρου διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της στην εισήγηση του Δασαρχείου Νάουσας περί κατάργησης του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
11. Το με αριθμ.45734/18-6-2012 έγγραφο-εισήγηση της Γεν.Διεύθυνσης Δασών και Α.Υ. (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Νάουσας.
12. Το με αριθμ. Δ.Υ./13-7-2912 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
13. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Νάουσας, το οποίο είχε ιδρυθεί με την αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας ως καταφύγιο μονίμων θηραμάτων.
Με μέριμνα του αρμοδίου Δασαρχείου, η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση