Εκτύπωση
σμίκρυνση

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας

ΦΕΚ Δ 510 - 24.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 173255/1957
(1)
Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ.5 (παρ.4.3,8) και 6 (παρ.2) του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.
3. Τις δ/ξεις του άρθρ.258 του ν.δ.86/1969 (ΦΕΚ7 Α΄) «περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής.
4. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. 2311/2010 Κ.Υ. απόφαση «περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ855 Β΄).
6. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α΄) «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ2101 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».
8. Την με αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Χαρίεσσας Δασαρχείου Νάουσας Ν. Ημαθίας».
9. Το με αριθμ.5472/30-5-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Νάουσας, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση του ΚΑΖ «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
10. Τα με αριθμ.5728/1-6-2012 και 7298//12-7-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας, δια των οποίων αφενός διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης και αφετέρου διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της στην εισήγηση του Δασαρχείου Νάουσας περί κατάργησης του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.
11. Το με αριθμ.45734/18-6-2012 έγγραφο-εισήγηση της Γεν.Διεύθυνσης Δασών και Α.Υ. (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Νάουσας.
12. Το με αριθμ. Δ.Υ./13-7-2912 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
13. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Νάουσας, το οποίο είχε ιδρυθεί με την αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας ως καταφύγιο μονίμων θηραμάτων.
Με μέριμνα του αρμοδίου Δασαρχείου, η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ