Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη θέση «Άγιος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου - Κωφών - Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

ΦΕΚ Δ 480 - 02.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1699/130042
(1)
Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη θέση «Άγιος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου - Κωφών - Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικος».
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «Περί Δασικού κώδικος και κωδικοποιήσεως».
3. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
4. Το άρθρο 57 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λ.π.), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69.
5. Την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», με την οποία η περιοχή της Κάρλας έχει ενταχθεί στις περιοχές ειδικής προστασίας (SPΑ), (κωδικός NATURA GR 1420004).
6. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1335/83, «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32 Α/
14-3-1983).
7. Τις διατάξεις της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2204/1994, «Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 8 αυτής (ΦΕΚ 59 Α/15-4-1994).
8. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βόννης όπως κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών της άγριας πανίδας» (ΦΕΚ 106 Α/26-5-1999).
9. Το Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23Α/30-1-1981) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43/Α/
18-2-81.
10. Τις διατάξεις της Σύμβασης Ραμσάρ (1971) όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία ως υγροβιότοπων» (ΦΕΚ 350/Α/1974 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που κυρώθηκαν με το Ν. 1751/1988 «Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάρ 1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιότοπων» (ΦΕΚ 84/Α/1991).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4.3 και 6 παρ. 2 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
12. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-1185 (ΦΕΚ 757/Β/18-2-1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας» Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-2-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-90) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.
14. Την υπ’ αριθμ. 89880 /1506/31-3-2000 εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Δασών και Φ.Π.Α. «Περί καταφυγίου άγριας ζωής».
15. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
17. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
18. Την υπ’ αριθμ. 84064/1898/12-5-1987 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Ίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Κοινοτήτων Πλατάνου κ.λ.π. Δασαρχείου Αλμυρού».
19. Την από 25-6-2012 ΕΚΘΕΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δασολόγου Σπύρου Ανδριανού και την υπ’ αριθμ. 1799/107316/
2011/25-6-2012 τελική πρόταση του Δασάρχη Αλμυρού για την ανάγκη τροποποίησης των ορίων του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη Δασική Θέση «Άγιος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου - Κωφών - Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας επειδή α) στο όριο της βόρειας πλευράς του υπάρχοντος καταφυγίου υπάρχει αγροτικός δρόμος εκατέρωθεν και πλησίον του αγροτικού αυτού δρόμου, υπάρχουν ποιμνιοστάσια και αποθήκες και εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων και β) πλησίον του υπάρχοντος καταφυγίου υπάρχει πέρασμα πουλιών, σε σημείο όπου βρίσκεται εγκατεστημένο ποιμνιοστάσιο, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός κυνηγών και ως εκ τούτου, αφενός σκοτώνεται μεγάλος αριθμός πουλιών και αφετέρου υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.
20. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μαγνησίας.
21. Το γεγονός ότι η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη τόσο στη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τα όρια του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής «Παλιός Πλάτανος» στη Δασική Θέση «Άγιος Αντώνιος» Τοπικών Κοινοτήτων Πλατάνου - Κωφών - Κοκκωτών, Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και αυξάνουμε την έκταση του, κατά 520 στρέμματα (από 14.700 στρεμ. σε 15.220 στρεμ.).
2. Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής, όπως αυτή απεικονίζεται στο θεωρημένο από το Δασαρχείο σχεδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, ορίζεται ως εξής:
Μεταφέρονται τα όρια στην πλευρά του αγροτικού δρόμου που αρχίζει από το σημείο του επαρχιακού δρόμου Αλμυρού - Κοκκωτών (δεξαμενή έξω από τον παλιό οικισμό Παλαιού Πλατάνου) μέχρι συνάντησης του, με τον επαρχιακό δρόμο Αλμυρού - Κωφών (διασταύρωση Μπακλαλί). Αρχίζει από το σημείο του επαρχιακού δρόμου Αλμυρού - Κοκκωτών, ιδιοκτησία Αντ. Αγελάρη (τσιμεντένια κολώνα), ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο, συναντά την ιδιοκτησία Χρ. Λιλή και διασταύρωση αγροτικών δρόμων (Παλιός Πλάτανος-μαντρί Κατσούλη) ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο, συναντά το περιβόλι του Α. Γκόβαρη και την ιδιοκτησία του Ηλ. Τιμπλαλέξη (διασταύρωση αγροτικού δρόμου), ακολουθεί ιδιοκτησία Εκκλησίας Πλατάνου και περιβόλι Α. Γκόβαρη (διασταύρωση αγροτικού δρόμου), ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο και συναντά ιδιοκτησία Δ. Τιμπλαλέξη (διασταύρωση επαρχιακού δρόμου Αλμυρού-Κωφών), ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Αλμυρού - Κωφών μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, ακολουθεί το δασικό δρόμο προς Λυσιάρα (συνάντηση Τρανορέματος), ακολουθεί το Τρανόρεμα (συνάντηση γέφυρας - Δ.Θ. «Ματάζι»), ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Αλμυρού- Κοκκωτών και συναντά ιδιοκτησία Αντ. Αγελάρη (τσιμεντένια κολώνα), όπου και αρχίζει.
3. Εντός του καταφυγίου άγριας ζωής απαγορεύεται επ’ αόριστον η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι, εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α΄ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων καταλλήλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία. Με απόφαση μας που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευτεί ή να τεθούν όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4. Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Δημοτικών υπαλλήλων (άρθρο 289 παρ. 1 Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (παρ. 9 και 18 του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69) και της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 18 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΙΛΛΙΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση