τρομάζουν;

Αριθμ. 43230/1078
(2)
Απαγόρευση κυκλοφορίας κυνηγετικών σκύλων
κατά τη νύχτα.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 255 παρ. 10 Ν.Δ. 86/69 "περί Δασικού Κώδικα" όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 2637/98.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 90/Α/1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το υπ’ αριθ. 143/23-12-10 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Π.Δ. "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου".
5. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 50524/5097/30-10-12 (ΦΕΚ 3243/Β/5-12-12) απόφαση της Γεν. Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων "με εντολή Γεν. Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων του Νομού Δωδεκανήσου.
7. Την σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Θήρας της
Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία των κυνηγετικών σκύλων κατά τη νύχτα, (μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και μισή ώρα πρίν την ανατολή του ηλίου), στην ύπαιθρο, είτε ελεύθερα είτε υπό επιτήρηση.
Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι του Νομού Δωδ/νήσου παρακαλούνται για την ευρεία γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 19 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
.Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟ

ΦΕΚ Β 2134 - 29.08.2013

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση