σμίκρυνση

Ρύθμιση Θήρας λαγού και αγριοκούνελου στον Ν. Δωδ/σου για τις κυνηγετικές περιόδους 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

ΦΕΚ Β 2167 - 02.09.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42428/1042
(3)
Ρύθμιση Θήρας λαγού και αγριοκούνελου στον Ν. Δωδ/σου
για τις κυνηγετικές περιόδους 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014» (ΦΕΚ 1850/Β΄/2013).
2. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 90/Α΄/1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το υπ’ αριθ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/2010) Π.Δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
6. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 50524/5097/30-10-2012 (ΦΕΚ 3243/Β΄/5-12-2012) απόφαση της Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
7. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων Ν. Δωδ/σου.
8. Την σύμφωνη εισήγηση του Γραφείου Θήρας Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, αποφασίζουμε:
Ρυθμίζουμε τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις τρεις (3) κυνηγετικές περιόδους δηλαδή 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015-2016 ως εξής:
1. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζουμε δε το κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδομάδα δηλαδή Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή και ορίζουμε μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) αγριοκούνελα.
2. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κάλυμνο.
3. Απαγορεύουμε τη θήρα του αγριοκούνελου στη νήσο Αγαθονήσι.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 14 Αυγούστου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση