Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 14.10.2013 έως 14.10.2016) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Φαιστού

ΦΕΚ Β 2419 - 27.09.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1242
(2)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 14.10.2013 έως 14.10.2016) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Φαιστού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23.3.1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την υπ’ αριθμ. 373/27.1.2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23.3.2011).
6. Το υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
8. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.96 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Το υπ’ αριθμ. 6875/6.9.2013 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την (ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Φαιστού (από 14.10.2013 έως 14.10.2016). Η περιοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 14.10.2013 έως 14.10.2016, στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου Φαιστού. Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται όπου είναι δυνατόν με δρόμους ώστε να είναι σαφής και προσδιορισμένη η περίμετρός της, για τον καλύτερο έλεγχό της. Το εξωτερικό όριο της περιοχής ορίζεται ως εξής: «Ξεκινάει ανατολικά του οικισμού της Πόμπιας, ακολουθεί τον δρόμο προς Αληθινή, στη συνέχεια με προσανατολισμό, νότιο-ανατολικό ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να φτάσει με νοητή γραμμή στα όρια του πρανούς ανατολικά της κορυφής Τρύπα, και καταλήγει στην περίφραξη του δάσους Τρυπητών (Απεζανών) η οποία αποτελεί και το ανατολικό της όριο. Στη συνέχεια ακολουθεί τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) περιοχής Αντισκαρίου, μέχρι να φτάσει στην Μονή Απεζανών, όπου με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει παρακείμενο ρέμα, που είναι και το όριο της έκτασης νότια, σχεδόν παράλληλο με τον δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι, βόρεια της κορυφής Αντισκάρι. Στη συνέχεια, ακολουθεί μικρό χωματόδρομο, μέχρι να συναντήσει παρακείμενο ρέμα, που είναι και το όριο της έκτασης μέχρι να συναντήσει τον δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι. Από το Αντισκάρι, με κατεύθυνση δυτική, ακολουθεί τον αμαξωτό, μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο που οδηγεί στα Πηγαϊδάκια με κατεύθυνση δυτικά και βόρεια. Στη συνέχεια, ακολουθεί χωματόδρομο που οδηγεί στην Μονή Οδηγήτριας, με κατεύθυνση δυτική. Στη συνέχεια, κοντά στην περιοχή Λουμπέρτου, με νοητή γραμμή και κατεύθυνση βόρεια, ενώνεται με την κορυφή Λισταροκορφή. Στη συνέχεια με κατεύθυνση βόρειο-δυτική καταλήγει στον οικισμό Λίσταρο. Από τον Λίσταρο ακολουθεί τον χωματόδρομο που οδηγεί στην Πόμπια, από όπου και ξεκίνησε.
Η παραπάνω έκταση έχει εκτυπωθεί σε χάρτη με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο κλίμακας 1:40.000. Τα όρια της έκτασης έχουν αποτυπωθεί με βάση το υπόβαθρο των πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5.000 και είναι σχετικά ακριβή.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την απαγόρευση κυνηγιού στην χαρτογραφημένη περιοχή όπως αυτή φαίνεται στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες, εμβαδού 21.802 στρεμμάτων για χρονικό διάστημα 3 ετών, με πιθανή παράτασή του, έπειτα από εισήγηση του Γραφείου Θήρας και συνεκτίμηση των συνθηκών μετά την παρέλευση της τριετίας». Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπλ. Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση