Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας

ΦΕΚ Β 2502 - 04.10.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60668

(1)
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας
ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/
18.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).
2. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 53844/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010)».
11. Την αριθμ. 36862/2011 απόφαση Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο σε επτά (7) περιοχές Δήμων αρμοδιότητας Δασαρχείου Πολυγύρου» (ΦΕΚ 1555/Β΄/14.06.2011).
12. Τα αριθμ. 14/01.02.2013 και 34/08.07.2013 έγγραφα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ορμύλιας.
13. Τα αριθμ. 6184/14.06.2013, 13268/17.07.2013 και 15517/
29.07.2013 έγγραφα του Δασαρχείου Πολυγύρου.
14. Τα αριθμ. 12832/25.06.2013, 15174/23.07.2013 και 15971/
02.08.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

Αίρουμε την απαγόρευση θήρας
α) στην έκταση Ε1, εμβαδού 3.921,238 στρεμμάτων που απεικονίζεται με περιμετρικά στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-31-32-1) στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται ως εξής:
Ξεκινά από τη θέση Λεμονή, ακολουθεί συνοριακά το φερόμενο χωράφι Δήμτσιου, με κατεύθυνση ΝΑ συναντά το φερόμενο χωράφι Γκρίλη και στη συνέχεια το φερόμενο χωράφι Κάβουρα, ακολουθεί το φερόμενο χωράφι Γκρίλη που συναντάει και τον υπάρχοντα δασικό δρόμο προς Πλάτσα, συνεχίζει βόρεια στο φερόμενο χωράφι Μελανδίνου όπου βρίσκεται και πάλι διασταύρωση με δασικό δρόμο και στη συνέχεια ανατολικά μέχρι τη θέση Μουγγίλα όπου συναντάται με τον αγροδασικό δρόμο Μεταγγιτσίου και από τη θέση αυτή συνεχίζει ακολουθώντας την αρχική γραμμή του προϋπάρχοντος καταφυγίου, καταλήγοντας στην αρχική θέση Λεμονή.
β) στην έκταση Ε2, εμβαδού 2.251,00 στρεμμάτων που απεικονίζεται με περιμετρικά στοιχεία (25-24-23-30-29-25) στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και περιγράφεται ως εξής:
Ξεκινά από τη διασταύρωση Ορμύλιας - Μεταγγίτσι - χοιροστάσιο Βασίλα, ακολουθεί βόρεια το μαντρί Κυριαφίνη, με κατεύθυνση βόρεια συναντά τη διασταύρωση του ρέματος Ξάφη με τον Χαβρία και ακολουθώντας την αρχική γραμμή του προϋπάρχοντος καταφυγίου καταλήγει στην αρχική θέση διασταύρωση Ορμύλιας - Μεταγγίτσι - χοιροστάσιο Βασίλα.
οι οποίες αποτελούν τμήματα της έκτασης εμβαδού 19.000 στρεμμάτων στην περιοχή Ορμύλια - Μεταμόρφωση - Μεταγγίτσι Δήμων Πολυγύρου και Σιθωνίας, η οποία ορίζεται και στην οποία απαγορεύτηκε η θήρα στην αριθμ. 36862/2011 απόφαση Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1555/Β΄/14.06.2011).
Η απαγόρευση θήρας παντός θηράματος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 19.08.2016 στην εναπομένουσα έκταση, εμβαδού 12.827,762 στρεμμάτων, που απεικονίζεται με περιμετρικά στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-1) στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
H τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση