ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 2689 - 22.10.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ.: 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) και 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Πολύκαρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας...6


Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ.: 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) και 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου...7


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2375

(6)
Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ.: 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) και 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
β) της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-8-98) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ.154/Α/10-9-1992).
2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24-8-2005) απόφαση μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιοχής Τροιζήνας και την 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) απόφασή μας - παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι την 15-9-2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 1554/29-8-2013 εισήγηση Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15-9-2018) την ισχύ των υπ" αριθμ.: 1885/18-7-2005 (ΦΕΚ 1176/B/24-8-2005) και 2407/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2371

(7)
Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ. 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) και 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
β) της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27-8-98) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992).
2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) απόφαση μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου και την 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) απόφασή μας - παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι την 15-9-2013.
6. Την υπ’ αριθμ. 1142/29-8-2013 εισήγηση Δασαρχείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15-9-2018) την ισχύ των υπ’ αριθμ. 3844/16-9-2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2-10-2003) και 2406/21-7-2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18-8-2008) αποφάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση