Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου

ΦΕΚ Β 3290 - 24.12.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 48927/1707
(6)
Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/69 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Τον Ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
9. Την υπ’ αριθ. 6152/25-10-1999 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής, στις θέσεις Άγιοι Πάντες - Κοράκια - Άργος - Άγιος Βασίλειος, περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου του Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Β΄ 2021).
10. Το αριθμ. 51688/3675/24-9-2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απ. Διοίκησης Αιγαίου.
11. Τις υπ’ αριθμ. 48603/1636/8-10-2013 και 2609/9.9.2013 αναφορές της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τις οποίες προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης χρονικής διάρκειας.
12. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρδικας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστασίας για την διατήρηση και αύξησή του, σε συνδυασμό με τις αναφορές ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί θέσεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus), βασικό μέρος της διατροφής του οποίου αποτελούν τα θηραματικά είδη (νησιωτική πέρδικα, κ.α.).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού., αποφασίοζυμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, σε έκταση συνολικού εμβαδού εννιά χιλιάδων εννιακόσια δεκαοκτώ (9.918) στρεμμάτων, που περιλαμβάνει τις περιοχές «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας», περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου, Ν. Δωδεκανήσου.
Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με την συνεχή κόκκινη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται ως εξής:
- Ανατολικά: Ξεκινάει από την παραλία Βλυχάδια (σημείο Α) και ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί στο ρέμα της Αγ. Αικατερίνης (Τρυπητός) επί των ορίων του υπάρχοντος Κ.Α.Ζ., συνεχίζει βορειοδυτικά στην κοίτη του ρέματος, συναντά τον δρόμο Αγ. Αικατερίνη - Βοθύνοι και συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας την ίδια κοίτη μέχρι που συναντά την συμβολή των δυο ρεμάτων που κατεβαίνουν από την κορυφή «Ζάρες». Ακολουθεί την κοίτη του δεξιού ρέματος, πάντα επί των ορίων του υπάρχοντος Κ.Α.Ζ. και φτάνει στην κορυφή «Ζάρες», από όπου κινείται βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσει το εκκλησάκι του Αγ. Θεολόγου. Συνεχίζει βόρεια μέχρι το ρέμα της Αχλαδιάς και ακολουθώντας την κοίτη του, συναντά το ρέμα Φάραγγα. Στρίβει αριστερά και ακολουθώντας την κοίτη του Φάραγγα φτάνει στη θέση Άργος και συγκεκριμένα στον ασφαλτόδρομο Άργος - Χώρα Καλύμνου. Ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο με κατεύθυνση την Χώρα, έως την διασταύρωση με τον δρόμο που πηγαίνει στο αεροδρόμιο (σημείο Β). Από το σημείο Α έως το σημείο Β τα όρια της παρούσας απαγόρευσης εφάπτονται με τα δυτικά όρια του υφιστάμενου Κ.Α.Ζ. Από το σημείο Β παύει να κινείται επί της οριογραμμής του Κ.Α.Ζ. και ακολουθεί τον δρόμο για το αεροδρόμιο περνώντας από το εκκλησάκι των «Τριών Ιεραρχών». Ακολουθεί τον δρόμο για αεροδρόμιο μέχρι να συναντήσει το ανατολικό όριο της περίφραξης του αεροδρομίου.
- Βόρεια: Ακολουθεί την περίφραξη που υπάρχει στην νότια πλευρά του αεροδρομίου μέχρις ότου συναντήσει κοίτη ρέματος στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου. Συνεχίζει στην κοίτη του ρέματος μέχρι το σημείο που εκβάλει στη θάλασσα.
- Δυτικά και Νότια: Κινείται νότια επί της ακτογραμμής και περνώντας από το ακρ. Τράχηλας αρχικά και το ακρ. Κεφάλα στην συνέχεια, καταλήγει στην παραλία Βλυχάδια όπου και η αφετηρία.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας και β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύμνου και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την αναγκαιότητα βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού της περιοχής με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για την επίσπευση της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση