Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Στύλου - Κατωχωρίου» περιοχής Δήμων Χανίων και Αποκορώνου

ΦΕΚ Δ 336 - 24.07.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112001/1833
(1)
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου Κατερίνης Πιερίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ. 5 (παρ. 4.3,8) και 6 (παρ. 2) του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις του άρθρ. 258 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄) «περί δασικού κωδικός» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής και της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε 103/2012 (ΦΕΚ 415 Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της κοινής υπουργικής απόφασης 37338/1807/2010 κ.λπ.».
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) «περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 46/2014 (ΦΕΚ 79 Α΄) «περί διορισμού Αναπληρωτών Υπουργών».
5. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (ΦΕΚ 831 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Την αριθμ. 64204/701 /10-3-1988 (ΦΕΚ 177 Β΄) απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας «περί ιδρύσεως μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Αλυκή Κύτρους Πιερίας».
8. Την αριθμ. 9992/19-10-2012 εισήγηση «περί τροποποίησης - προσαρμογής ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή Αλυκή Κύτρους Ν. Πιερίας» της Δ/νσης Δασών Πιερίας.
9. Τα έγγραφα της Δ/νσης Συντονισμού και Επ/σης Δασών της Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης με αριθμ.: α) 85715/15-11 -2012 προς τη Δ/νση Δασών Πιερίας, για την λήψη συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να εισηγηθεί και β) 94427/19-11 -2012 προς τη Γενική Δ/νση Δασών, δια του οποίου γνωστοποιεί τα προηγούμενα και αιτείται για τις δικές της ενέργειες.
10. Το αριθμ. 12615/3-12-2012 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πιερίας, προς τη Γεν. Δ/νση Δασών και Α.Υ. (Δ/νση Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης, δια του οποίου, αφ’ ενός προτείνεται η τροποποίηση - προσαρμογή των ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή Αλυκή Κύτρους Ν. Πιερίας και αφ’ ετέρου εκφράζεται η σταθερή άποψη της, περί τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου.
11. Το αριθμ. 29856/12-4-2012 έγγραφο της Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης, δια του οποίου παρέχεται η σύμφωνη άποψη της στην εισήγηση της Δ/νσης Δασών Πιερίας και προτείνεται, η τροποποίηση - προσαρμογή των ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή Αλυκή Κύτρους Πιερίας.
12. Τα έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα με αριθμ. α) 1066/7-11-2012, δια του οποίου επισημαίνεται, ότι τμήματα της υπό τροποποίηση έκτασης του Καταφυγίου περιλαμβάνονται στις ζώνες «ΖΕΠ», «ΕΖΠ» και «περιοχή προστασίας της φύσης του Εθνικού Πάρκου» και β) 44/10-1-2013 περί συμπληρωματικών στοιχείων αφορώντων, στην καταγραφή της ορνιθοπανίδας έτους 2012, μέσα στην υπό τροποποίηση έκταση.
13. Το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συν/σης του Δημ. Συμβουλίου Κατερίνης, δια του οποίου παρέχεται η με αριθμ. 483/2012 απόφασή του «περί αναπροσδιορισμού των ορίων του ΚΑΖ Αλυκή Κίτρους Πιερίας».
14. Το αριθμ. 3039/25-7-1994 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πιερίας, δια του οποίου εξεδόθησαν τα κατωτέρω (αριθμ. 15, 16 και 17).
15. Το Π.Δ. (ΦΕΚ 1010 Δ΄/23-11-1995) «περί καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμηση κ.λπ.», το οποίο περιλαμβάνει τμήματα της υπό εξαίρεση έκτασης του Καταφυγίου.
16. Την αριθμ. 6560/1120/1997 (ΦΕΚ 210 Δ΄) απόφαση του Υπουργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε. «περί έγκρισης σχεδίου ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου της Κοινότητας Κορινού», το οποίο περιλαμβάνει τμήματα της υπό εξαίρεση έκτασης του ΚΑΖ.
17. Την αριθμ. 9625/2004 (ΦΕΚ 192 Δ΄) απόφαση του Υφ/ργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε. «περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας του Δήμου Κορινού».
18. Το αριθμ. 198376/12-7-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ, δια του οποίου γνωστοποιείται ότι το εν θέματι έργο, έχει χωροθετηθεί σε άμεση γειτνίαση με την ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000 με κωδ. GR 1250004 Αλυκή Κίτρους και τα δυτικά όρια του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και συγκεκριμένα: ανατολικά της Ζώνης «Προστασίας της Φύσης» ΠΑ (Αλυκή Κίτρους) και βόρεια της Ζώνης «Προστασία της Φύσης» Β7 (χερσαίες εκτάσεις).
19. Το αριθμ. οικ.9295/10-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Πιερίας, δια του οποίου υπεβλήθη η από
10-10-2013 αναλυτική ως προς τις περιοχές μελέτης, οριζοντιογραφία τροποποίησης και προσαρμογής του ΚΑΖ.
20. Το αριθμ. ΔΥ/29-10-2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, δια του οποίου αφενός απαντώνται τα σχετικά στο αριθμ. 12 της παρούσας και αφετέρου προτείνεται η ικανοποίηση της εισήγησης της Δ/νσης Δασών Πιερίας.
21. Τη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών.
22. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στο Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής του Δήμου Κατερίνης Πιερίας, εμβαδού 17.840 στρεμ., που ιδρύθηκε με την αριθμ. 64204/701/10-3-1988 (ΦΕΚ 177 Β΄) απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων, μειώνοντας την αρχική έκτασή του κατά 4.138,63 στρεμ.
Τα νέα όρια του Καταφυγίου άγριας ζωής, εμβαδού 13701,37 στρεμ. έχουν ως εξής:
Βόρεια: με θάλασσα. Συμπίπτουν με τα όρια Natura.
Νότια: με το όριο της Ζ.Ο.Ε. 8 (Π.Δ. ΦΕΚ 1010 Δ΄/
23-11-1995). Συμπίπτει με το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής δεύτερης κατοικίας (ΦΕΚ 192 Δ΄/2004), που εγκρίθηκε στην απόφαση αριθμ. 6560/1120/4-3-1997 (ΦΕΚ 210 Δ΄) του Υπουργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε.
Ανατολικά: με θάλασσα. Συμπίπτουν με τα όρια Natura.
Δυτικά: με όρια Natura (ασφαλτοστρωμένη παραλιακή οδός Αλυκών - Κορινού, από το λιμάνι Αλυκών και για μήκος 1500μ. έως τη διασταύρωση με αγροτική οδό, που οδηγεί ανατολικά προς τη θάλασσα, για 120μ. Εν συνεχεία νότια με αγροτική οδό πλησίον καναλιού έως την ασφαλτοστρωμένη παραλιακή οδό Αλυκών - Κορινού, ακολουθώντας την έως το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής δεύτερης κατοικίας).
Οι συντεταγμένες των ορίων εμφανίζονται στην από 10-10-2013 Οριζοντιογραφία, κλίμ. 1:10000 του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Με μέριμνα της αρμόδιας Δ/νσης Δασών, η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση