σμίκρυνση

Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση μας περί παράτασης απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά

ΦΕΚ Β 2022 - 24.07.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1539
(7)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση μας περί παράτασης απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κώδικος»,
β) της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας»,
γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α΄/27-8-1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις»,
δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας»,
ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13-6-1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρ. 1 του Ν, 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/10-9-1992).
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172/Β΄/ 31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
3. Τα άρθρ. 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
5. Την υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση μας περί παράτασης απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας και β) ΦΑΣΚΟ­ΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά για πέντε χρόνια μέχρι την 31-7-2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 30065/871/2-6-2014 εισήγηση Δασαρχείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 31-7-2018) την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) απόφαση περί Απαγόρευσης κυνηγίου στις περιοχές: α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας

Σε έκταση δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (16.985) στρεμμάτων στις θέσεις ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας του Νομού Πειραιά που ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).
Βόρεια: Συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση την κορυφογραμμή μέχρι τη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, ακολουθεί την περίφραξη του Ναυστάθμου με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη θάλασσα.
Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας, Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).
Νότια, Δυτικά: Με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τα όρια των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου (Αμφιάλη), Νίκαιας, αρχικό σημείο εκκίνησης.

και
β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης

Σε έκταση χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750) στρεμμάτων στη θέση Φασκομηλία λίμνη Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης που ορίζεται ως εξής:
Νότια: Αρχίζει από το ακρωτήριο Ζωστήρ στον όρμο Βουλιαγμένης, ακολουθεί τη γραμμή της παραλίας με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρκιζας.
Βόρεια: Συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου και συνεχίζει την οδό Βορειάδων, Νεκροταφείο Βουλιαγμένης, όρια Ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης μέχρι τη θάλασσα.
Δυτικά: Συνεχίζει με νότια κατεύθυνση τη γραμμή της παραλίας μέχρι αρχικό σημείο εκκίνησης (ακρωτήριο Ζωστήρ).

αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση