Εκτύπωση

Μερική ανάκληση της αρ. 2938/14-8-2014 απόφασης απαγόρευσης θήρας στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής

ΦΕΚ Β 2249 - 18.08.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3190
(3)

Μερική ανάκληση της αρ. 2938/14-8-2014 απόφασης απαγόρευσης θήρας στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της με αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης Υφ. Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4-2-1998) κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της με αριθμ. 87578/703/6-3-1997 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-4-1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
6. Τη με αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α. & Τ.
7. Την υπ’ αριθμ. 2938/14-08-2012 απόφαση Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου αιτία πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγίου Κωνταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής» (ΑΔΑ Β4ΘΟΟΡ1Κ-ΓΦΓ).
8. Τη με αριθμ. 46540/2680/4-8-2014 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται μερική ανάκληση απαγόρευσης της θήρας που επιβλήθηκε για τρία έτη με την υπό στοιχείο [7] απόφαση σε έκταση εμβαδού 348885 στρ.
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχείο [8] αναφορά - εισήγηση:
i) οι επιπτώσεις της από 16, 17-6-2012 πυρκαγιάς στη θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση -και κατά συνέπεια στους άγριους θηραματικούς πληθυσμούς - έχουν αποκατασταθεί μετά την παρέλευση δύο (2) ετών και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον αιτία για την απαγόρευση της θήρας σε πολλές από αυτές τις περιοχές.
ii) για τις περιοχές που καλύπτονται από φυσική αναγέννηση χαλεπίου πεύκης ή είναι υποβαθμισμένες κρίνεται σκόπιμο να παραμείνει η απαγόρευση για ένα ακόμη έτος.
iii) κατόπιν νέων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου θα πρέπει να επανακαθορισθεί η περιοχή άσκησης της θήρας (ορθή χωροθέτηση, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η άσκηση υψηλής κυνηγετικής πίεσης σε συγκεκριμένες θέσεις, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα για τους θηραματικούς πληθυσμούς, ενώ παράλληλα αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης κυνηγετικών ατυχημάτων.
iν) κρίθηκε αναγκαίο να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογικά στοιχεία (δρόμοι, κορυφογραμμές κ.τ.λ.) ευδιάκριτα επί του εδάφους, τόσο η εν λόγω ανάκληση της απαγόρευσης, όσο και η εναπομείνασα απαγορευμένη στο κυνήγι έκταση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους και η αναγνώριση τους στην ύπαιθρο και να αποφευχθούν τυχόν αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων τους, αποφασίζουμε:
Την μερική ανάκληση της απαγόρευσης της θήρας που επιβλήθηκε για τρία (3) έτη με την υπ’ αριθμ. 2938/
14-08-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην παρακάτω έκταση υπό τα στοιχεία [1, 2, 3,4,...37, 38, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 66, 67, 68, 69,...90, 1] εμβαδού Ε= 34.885,00 στρ., τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ογδόντα πέντε στρεμμάτων, όπως αυτή εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 και στον ανάλογο ορθοφωτοχάρτη έτους 2007 και με την εξής οριοθέτηση: «Τα όρια της προς ανάκληση της απαγόρευσης της θήρας έκτασης άρχονται από την διασταύρωση της οδού Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ» και ακολουθούν τον κεντρικό ασφαλτόδρομο του Μετοχίου, κατόπιν ακολουθούν την κορυφογραμμή προς «ΣΥΝΤΕΡΙΝΕΣ» βορείως μέχρι που συναντούν στο διάσελο μεγάλη οικία επί της Λεωφόρου Λαυρίου (κεντρική άσφαλτος Αγίου Κωνσταντίνου - Π. Φώκαιας), την οποία στρεφόμενα δυτικά ακολουθούν μέχρι τον οικισμό ΑΤΕ στην Π. Φώκαια. Από τον οικισμό της Π. Φώκαιας τα όρια της προς ανάκληση έκτασης ακολουθούν προς νότο την κεντρική αμαξητή οδό (οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) και περιφερειακή οδό μέχρι που συναντούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί το νότιο και δυτικό εν μέρει όριο της ανάκλησης. Νοτίως όριο αποτελεί η θάλασσα και ανατολικώς κεντρική δασική οδός από τα Λεγραινά προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», μέχρι το σημείο που τα όρια συναντούν δασική οδό κάτω από τις τεχνητές αναδασώσεις νοτίως του Αγίου Κωνσταντίνου, την οποία ακολουθούν μέχρι που συναντούν τη διασταύρωση της Λεωφόρου Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ». Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από τεχνητές αναδασώσεις Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Λεγραινά και ακτογραμμή λόφου Αγίας Μαρίνας.
ΔΥΤΙΚΑ: Από ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π. Φώκαιας και ακτογραμμή από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα»
ΒΟΡΕΙΑ: Λεωφόρος Λαυρίου (άσφαλτος) και αγροτοδασική οδός
ΝΟΤΙΑ: Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασιδιάρα»
Για την υπόλοιπη έκταση υπό τα στοιχεία [38, 39, 40, 41, ..63, 64, 65, 66, 105, 104, 103 ,...91, 38] (με μπλε διαγράμμιση) εμβαδού Ε= 10.696,00 στρ. δέκα χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα έξι στρεμμάτων παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2938/14-8-2012 απόφασή μας και η υπ’ αριθμ. 2661/16-8-2012 ΔΑΔ του Δασαρχείου Λαυρίου
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ούτε ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την τροποποίηση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ