Εκτύπωση
σμίκρυνση

Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2013-2014

ΦΕΚ Β 2323 - 29.08.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60127
(2)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2014-2015.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/ 23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
5. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
6. Την υπ’ αριθμ. 112022/2168/05-8-2014 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 - 2015» (ΦΕΚ Β΄ 2154).
7. Την υπ’ αριθμ. 186912/3421/23-10-2006 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) νήσου Τήλου, Νομού Δωδεκανήσου.
8. Την υπ’ αριθμ. 2213/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
9. Το υπ’ αριθμ. 34945/27-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2014 - 2015 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 21 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Σπυρίδων Σπυρίδων