Εκτύπωση

Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΦΕΚ Β 2497 - 19.09.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59905/700

(1)
Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969».
1.4. Του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/
18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Το υπ’ αριθμ. 167/13-09-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης «Περί απαγόρευσης κυνηγίου για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».
5. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεμμάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαμβάνει τα όρια του καταργηθέντος Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΚΟΥΡΙ» περιοχής Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη με κλίμακα 1: 50.000 και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:
Αρχίζουν από το άκρο της πόλεως Κοζάνης, ακολουθεί το δημόσιο δρόμο προς Σέρβια μέχρι κτήματος Τσε-λίκα, από εκεί ακολουθεί το ρέμμα άκρο του δάσους Πετρανών όπου υπάρχει και παράλληλο μονοπάτι και φθάνει στην Τ.Κ Πτελέας, από εκεί με κατεύθυνση προς βορρά ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο Πτελέας - Δρεπάνου μέχρι να συναντήσει το δημόσιο δρόμο προς Κοζάνη μέχρι παρακαμπτηρίου προς Πτολεμαΐδα, από εκεί στην Τ.Κ. Κοίλα. Από Κοίλα ακολουθεί επαρχιακό δρόμο προς Ν. Νικόπολη, συνέχεια αγροτικό δρόμο προς Βατερό μέχρι συναντήσεως Δημοσίου Δρόμου Κοζάνης - Καστοριάς και από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο Βατερού - Κοζάνης μέχρι το σημείο από όπου άρχισε, ήτοι άκρο πόλεως Κοζάνης.
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2017.
Ιωάννινα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ