Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για ένα (1) ακόμη έτος σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Toπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων

ΦΕΚ Β 2645 - 06.10.2014


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60491/2196
(5)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για ένα (1) ακόμη έτος σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Toπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του Ν. 2503/97 « Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.4. Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 7 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. Δ. 86/69».
1.6. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερεια­κές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
2. Την υπ’ αριθμ. 141109/24-02-1984 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 21/13-04-1984 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ιωαννίνων, δεκαετής απαγόρευση θήρας στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
3. Την υπ’ αρθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την υπ’ αριθμ. 8363/276/Ε 103/23-02-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
7. Την υπ’ αριθμ. 2133/09-07-2008 (ΦΕΚ Β΄/14682/ 29-07-2008) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
8. Την υπ’ αριθμ. 1678/09-09-2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30-09-2011) απόφασή μας «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνη­γίου όλων των θηραμάτων, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, Νομού Ιωαννίνων».
9. Την υπ’ αριθμ. 53934/2117/13-09-2013 (ΦΕΚ Β΄/2419/ 27-09-2013) απόφασή μας «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για ένα (1) ακόμη έτος σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων».
10. Το υπ’ αριθμ. 62/20-05-2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί διετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
11. Το υπ’ αριθμ. 10307/16-09-2014 έγγραφο του Δήμου Μετσόβου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
12. Το από 30-09-201 έγγραφο του Προέδρου της Τοπ. Κοιν. Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικό με την ανανέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
13. Την υπ’ αριθμ. 43827/3726/11-07-2014 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Ιωαννίνων, πρόταση για παράταση ισχύος της απαγόρευσης του κυνηγίου στη λίμνη «Παμβώτιδα» Ιωαννίνων.
14. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση πολλών ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 53934/2117/13-09-2013 απόφασής μας, και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) ακόμη έτος, σε έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2015, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ