Εκτύπωση

Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πρώην Φολόης και Λαμπείας)

ΦΕΚ Δ 475 - 16.10.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112516/5847
(2)
Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πρώην Φολόης και Λαμπείας).

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 258 Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7/Α΄/18-01-1969).
2. Τις διατάξεις του Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/ 24-12-2003).
3. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103 Κ.Υ.Α των υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/06-09-2010), και της υπ’αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε.103/2012 (φεκ 415Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α. 37338/1807/2010 κ.λπ.»
4. Τις διατάξεις του Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31-03-2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 (παρ. 4.3.8) και το άρθρο 6 (παρ. 2).
5. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010). ’
7. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής, με εντολή Γενικού Γραμματέα, στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης κ.λπ.»
8. Τις διατάξεις του Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28-06-2006).
9. Τις διατάξεις του Ν 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1121/Α΄/13-07-2010) ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡ1Υ-0ΧΙ.
10. Την υπ’ αριθμ. 3848/3-8-2010 απόφαση «Ίδρυσης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στις περιοχές των Δ.Δ. Νεμούτας, Δ. Φολόης και Δ.Δ. Λαμπείας Δ. Λαμπείας περιφέρειας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πύργου» (ΦΕΚ 412Δ΄/30-8-2010).
11. Την υπ’ αριθμ. 79793/2590/24-6-2014 εισήγηση του Δασαρχείου Πύργου, για την ανάγκη τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των ΤΚ Νεμούτας και Λαμπείας του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας,για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν καθώς και την από 24-5-2014 αναλυτική έκθεση - εισήγηση που την συνοδεύει.
12. Το υπ’ αριθμ. 100158/2701/5-8-2014 έγγραφο της Διεύ­θυνσης Δασών Ηλείας με το οποίο συμφωνεί με την πρόταση του Δασαρχείου Πύργου.
13. Το γεγονός ότι η η τροποποίηση των ορίων του εν λόγω καταφυγίου κρίνεται απαραίτητη τόσο στην διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας και στην διατήρηση της άγριας χλωρίδας, όσο την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών στις κοινότητες που ανήκει διοικητικά το υπάρχων καταφύγιο από τον αγριόχοιρο του οποίου ο πληθυσμός έχει αυξηθεί σε σημείο που προκαλεί επεκταμένες ζημιές, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια του μονίμου Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας και αυξάνουμε την έκταση του σε 43.000 στρέμματα(Από 22.000 σε 43.000).
Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας όπως αυτά απεικονίζονται στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Μ. Μητροπούλου, Δασοπόνος του δασαρχείου Πύργου, κλίμακας 1:50.000 ορίζονται ως εξής: Ξεκινώντας επί της οδού Λάλα -111 στο ύψος μεταξύ της θέσης Κερασιάς Τ.Κ. Κούμανι και της διασταύρωσης με αγροτική οδό προς Κούμανι, ακολουθεί την αγροτική οδό προς ποταμό Ερύμανθου ως την παλιά Νεροτριβή και εν συνεχεία ακολουθεί το ρέμα ως τον ποταμό Ερύμανθο, στη συνέχεια ακολουθεί τη ροή του ποταμού Βόρεια ως το χωριό Τριπόταμα, ακολουθεί στη συνέχεια το δρόμο προς Καλύβια Αστρά, Χωριό Αστρά και εν συνεχεία ακολουθεί το δρόμο προς Ιερά Μονή Χρυσοπηγής τον οποίον συνεχίζει ως την Λαμπεία και κατεβαίνει νότια ακολουθώντας την επαρχιακή οδό προς Κούμανι απ’ όπου ξεκίνησε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 3848/3-8-2010 Απόφαση (9 σχ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ