Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου για άλλα δέκα χρόνια (από 7-7-2015 έως 7-7-2025) σε έκταση 450 στρεμ. στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας

ΦΕΚ Β 1388 - 06.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1312
(4)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου για άλλα δέκα χρόνια (από 7-7-2015 έως 7-7-2025) σε έκταση 450 στρεμ. στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229/Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
9. Την αριθ. 3821/13-7-2005 απόφαση Γ.Γ.Π. Κρήτης «Δεκαετής απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση 450 στρ. στη θέση «Σώπατα» στην περιφέρεια του Δ.Δ.Γέργερης Δήμου Ρούβα» (ΦΕΚ Β΄1181/26-8-2005).
10. Το αριθ. 4008/11-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με το οποίο εισηγείται την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου για άλλα δέκα(10)χρόνια σε έκταση 450 στρεμμάτων στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης του Δήμου Γόρτυνας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την απαγόρευση κυνηγίου για άλλα δέκα (10) χρόνια, ήτοι: από 7-7-2015 έως 7-7-2025, σε έκταση 450 στρεμ. Στην Λιμνοδεξαμενή στη θέση «Σώπατα» στην περιοχή Δ.Δ. Γέργερης» του Δήμου Γόρτυνας.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:10.000. Αρχίζει Βόρεια από τον επαρχιακό δρόμο Γέργερης προς Ηράκλειο στο σημείο που βρίσκεται η γέφυρα του ρέματος «Γενή ο ποταμός». Ακολουθεί το ρέμα προς νότο μέχρι τον πρώτο συμβάλλοντα του ρέματος. Στην συνέχεια στρίβει ανατολικά τον αγροτικό δρόμο ανεβαίνει πάνω στο ύψωμα από εκεί με κατεύθυνση ανατολική φθάνει στην περιοχή Αγ. Ιωάννης. Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς Βορρά διέρχεται από την περιοχή Λειβάδα, φτάνει μέχρι τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο και συνεχίζοντας δυτικά μέχρι τη γέφυρα όπου ξεκίνησε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 16 Ιουνίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση