Εκτύπωση
σμίκρυνση

Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 1481 - 16.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 46324
(8)
Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β΄/1996) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β΄/1998) Κ.Υ.Α.
3. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β΄/6-9-2010 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 382 Β΄/11-3-2011)
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) και του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/1993).
5. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
6. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).
8. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
9. Την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ΄ του Ν. 4257/ 2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) και του αρθρ. 28 παρ 1. του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015.
11. Την υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
12. Την υπ’ αρ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων Μ.Ε.Γ.Γ. στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ. 3243 Β΄/5-12-2012).
13. Την από 07-07-2015 εισήγηση της Κοιλούκου Θωμαΐτσας Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό τη προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20-08-2020 σε έκταση εμβαδού (5.917) πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά στρεμμάτων στις θέσεις «Λουράδα, Βιγλιά, Κούκος, Ψημοπούλου, Καραβάς, Κοκινίδι, Βουκλαστη, Αγ. Μαρίνα, Μάναγρος κ.τ.λ.» τοπικών κοινοτήτων Ολύμπων και Πυργιού περιφερείας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:
Δυτικά: Με αφετηρία την συμβολή των δρόμων Πυργιού - Κάτω Φανα και Ολύμπων - Κάτω Φανα στην θέση Βουδομαζα ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια τον αγροτικό δρόμο προς Ολύμπους μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Χίου - Μεστών στην θέση Τσαγρατορας έξω από τον οικισμό Ολύμπων.
Βόρεια: Στη συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Χίου - Μεστών μέχρι το κόμβο έξω από τον οικισμό Πυργιού όπου συναντά το δρόμο προς Κάτω Φανα.
Ανατολικά - Νότια: Στη συνέχεια ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Κάτω Φανα μέχρι να συναντήσει την συμβολή των δρόμων Πυργιού - Κάτω Φανα και Ολύμπων - Κάτω Φανα.
Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δασών Χίου να εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2015-2016.
Χίος, 8 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ