Εκτύπωση

Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο

ΦΕΚ Β 1284 - 29.06.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37373
(6)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α 718.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5 «Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικός διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει (προσθήκη της παρ. 5, δια της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1787/1975)
2. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.» (ΦΕΚ 3105/Β΄/2014).
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 28.06.2006)
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Την αριθμ. 4/06.02.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α).
12. Το Ν 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ΄ -Θέματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων -΄Αρθρο 56.
13. Το αριθμ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
14. Το αριθμ. 128/29.04.2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πολυγύρου.
15. Τα αριθμ. 9601/30.06.2014 και 6486/11.03.2015 έγγραφα του Δασαρχείου Πολυγύρου.
16. Τα αριθμ. 14714/08.07.2014, 6682/16.03.2015 και 9668/07.05.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα έως και 15/06/2020, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαραθούσης, της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σε έκταση 5.800 στρεμμάτων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20000 και στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ, Φύλλα Ζαγκλιβέρι - Σταυρός, κλίμακας 1:50000 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία την διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Μαραθούσας - Στανού στην θέση «Αγία Ειρήνη», ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με ΝοτιοΑνατολική κατεύθυνση μέχρι το μεγάλο ρέμα της Ποταμιάς. Μετά συνεχίζει με Βόρεια κατεύθυνση και διέρχεται απο τη θέση «Γιάγκοβη» στο σύνορο με το Δασαρχείο Αρναίας, μέχρι τον αγροτικό δρόμο Μαραθούσας - Στανού και μετά συνεχίζει αυτόν τον δρόμο μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Στανού - Μελισσουργού. Από τη διασταύρωση αυτή με κατεύθυνση δυτική φτάνει στο ύψωμα «Καραμπουρούνι» και συνεχίζει με Βόρεια κατεύθυνση μέχρι το μεγάλο ρέμα της Ποταμιάς. Ακολουθεί το ρέμα με Νότια κατεύθυνση μέχρι τη θέση «Μύλος» και από εκεί ακολουθεί Νότια τον αγροτικό δρόμο προς Μαραθούσα και καταλήγει στην θέση «Αγία Ειρήνη» απ’ όπου ξεκίνησε.
Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Νικήτας Φραγκισκάκης