Εκτύπωση
σμίκρυνση

Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 1516 - 20.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47259
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68 Β/98) Κ.Υ.Α.
3. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-2011) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) και του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/1993).
5. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
6. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
8. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/2005).
9. Την υπ’ αρ. 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ΄ του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) και του αρθρ. 28 παρ 1. του Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015.
11. Την υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
12. Την υπ’ αρ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ\σης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων Μ. Ε. Γ. Γ. στον προϊστάμενο της Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ. 3243 Β/5-12-2012).
13. Την από 8-07-2015 εισήγηση της Κοιλούκου Θωμαϊτσας Δασολόγου της Διεύθυνσης Δασών Χίου για απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό τη προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20-08-2020 σε έκταση εμβαδού (2.950) δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα στρεμμάτων στις θέσεις «Μετόχι, Πύργος, Τηγάνι, Μακριά Άμμος, Βαθιά Λαγκάδα, Πάρι, Ελίντα, Γυαλι κ.τ.λ. » τοπικών κοινοτήτων Σιδηρουντας και Αυγωνυμων περιφερείας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:
Βόρεια – Ανατολικά: Από το νοτιότερο σημείο της παραλίας Μετόχι Σιδηρουντας ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Σιδηρουντας – Ελιντας – Λιθιου μέχρι το γεφύρι στην θέση Γυαλι. Στην συνέχεια ακολουθεί το ανώνυμο ρέμα με κατεύθυνση νότια μέχρι την θάλασσα στην ομώνυμη παραλία.
Νότια – Δυτικά: Κατόπιν ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι την θέση Μετόχι από όπου άρχισε.
Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δασών Χίου να εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2015-2016.
Χίος, 13 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ