Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων

ΦΕΚ Β 1611 - 31.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47363

(1)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων.


Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού Κωδικός"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23-12-1997
(ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
Η.Π. 8353/276/Ε103/ 23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέ­σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-5-2015).
10. Το αρ. πρ. 49/6-4-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου με το οποίο ζητούν τριετή απαγόρευση θήρας στις περιοχές Μαριτσών και Ερημοκάστρου
Ν. Ρόδου για προστασία των θηραμάτων.
11. Τις αριθ. πρωτ. α) 82319/31-10-14 και β) 15196/5.3.2015 αναφορές Δασοφυλάκων της υπηρεσίας μας για την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των θηραμάτων.
12. Την ΔΥ/3-7-2015 αναφορά του Γραφείου Θήρας της Υπηρεσίας μας.
13. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των περιοχών προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 στις παρακάτω εκτάσεις:
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: εμβαδού 589,679 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών- Παστίδας, στρίβουμε αριστερά στον χωματόδρομο που οδηγεί στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου. Διέρχεται από την θέση «Βασιλικοί», ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Φυλάδια», όπου συναντά την επαρχιακή ασφαλτοστρωμένη οδό. Στρίβει δεξιά και φτάνει ως το κτήμα Χατζημανώλη, όπου και στρίβει αριστερά στον χωματόδρομο. Τον ακολουθεί και στρίβει δεξιά προς την μάντρα «Ζερβού». Ακολουθεί το όριο του δάσους δεξιά και 200 μέτρα εντός αυτού, μέχρι που συναντά το μονοπάτι προς Σωτήρα, στη θέση «Κρύα Βρύση». Στρίβει δεξιά προς Μαριτσά, ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο αυτόν έως την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών — Παστίδας, όπου και η αφετηρία.
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΥ: εμβαδού 3.455 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από παραλία Τραγανού ακολουθούμε την επαρχιακή οδό προς την εθνική οδό Ρόδου- Λίνδου. Την ακολουθούμε έως την περιοχή Φαληράκι. Στρίβουμε δεξιά στην διασταύρωση (με φωτεινούς σηματοδότες) προς Προφήτη Αμώ και προχωράμε ευθεία (δεν στρίβουμε προς την εκκλησία του Πρφ. Αμω, πάμε ευθεία),φτάνοντας στην παραλία Μαντώματα. Από εκεί παραλιακά φτάνουμε στην αφετηρία Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 13 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Νικόλαος Θεοδωρίδης

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση