Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27-7-2025) σε έκταση 5.052 στρεμ. στην περιοχή του φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού (περιοχές Λαλουμά, Σκουρβούλων, Γαλιάς και Φανερωμένης) Ν. Ηρακλείου

ΦΕΚ Β 1611 - 31.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1624

(2)
Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27-7-2025) σε έκταση 5.052 στρεμ. στην περιοχή του φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού (περιοχές Λαλουμά, Σκουρβούλων, Γαλιάς και Φανερωμένης) Ν. Ηρακλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α; /2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229 Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους
Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011)
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας ).
7. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 καθώς και το άρθρο 56 του N. 4257/2014.
9. Την αριθ. 2794/30-5-2005 Απόφαση Γ. Γ. Π. Κρήτης «Δεκαετής απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση 4.660 στρεμ. Στην περιφέρεια των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σκουρβούλων και Ζαρού Δήμων Μοιρών και Ζαρού αντίστοιχα)
10. Την αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015, το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 καθώς και το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 4325/2014 (ΦΕΚ Α΄ 47).
11 .Τα αριθ. 4470/25-6-2015 και 5043/13-7-2015 έγγραφα της Δνσης Δασών Ηρακλείου με τα οποία εισηγείται την Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (από 27-7-2015 έως 27-7-2025) σε έκταση 5.052 στρεμ. στην περιοχή του φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού (περιοχές Λαλουμά, Σκουρβούλων, Γαλιάς και Φανερωμένης)
Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι για δέκα (10) χρόνια, ήτοι: έως 27-7-2025 σε έκταση έκταση 5.052 στρεμ. στην περιοχή του φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού (περιοχές Λαλουμά, Σκουρβούλων, Γαλιάς και Φανερωμένης) Ν. Ηρακλείου.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:100.000
Ζώνη απαγόρευσης: Αρχίζει νότια της στέψης του φράγματος από τον ποταμό Κουτσουλιδη, όπου ακολουθεί εν μέρη παραπόταμο του σχεδόν παράλληλα της στέψης, και μετά περίπου από 800 μέτρα, κατευθύνεται βόρεια μέχρι να συναντήσει αγροτικό δρόμο που τον ακολουθεί, μέχρι να συναντήσει το σημείο που διασταυρώνεται με το δρόμο προς Γαλιά, συνεχίζει βόρεια τον αγροτικό δρόμο περνά από τις θέσεις «Συκιάς το λάκκο», «Αζογυριάς» και «Γερακουλιανά» και φτάνει κοντά στη θέση «Φανταμέτης». Από κει ακολουθώντας αδιέξοδο αγροτικό δρόμο, με κατεύθυνση βορειοδυτική στο τέρμα του περνάει απέναντι, αφήνοντας δεξιά το ύψωμα Παριδοκεφάλα, και καταλήγει στη βόρεια του Λαλουμά όπου συναντά το δρόμο προς Ζαρό. Ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο προς Λαλουμά περνά από τον οικισμό και συνεχίζει προς το Δ.Δ. Σκουρβουλα το οποίο και διασχίζει. Ακολουθεί τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο προς Φανερωμένη και λίγο πριν την διακλάδωση προς Κισσούς στρίβει αριστερά στον δρόμο που οδηγεί στο φράγμα μέχρι τη θέση «Πεζούλια». Από κει ακολουθεί τη ρεματιά και αγροτικούς δρόμους, μέχρι να καταλήξει στο σημείο που ξεκίνησε στον ποταμό Κουτσουλίδη.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Μαρία Κοζυράκη