Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27-7-2025) σε έκταση 1.535 στρεμ. στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου

ΦΕΚ Β 1611 - 31.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1625

(3)
Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27-7-2025) σε έκταση 1.535 στρεμ. στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 καθώς και το άρθρο 56 του ν. 4257/2014.
9. Την αριθ. 3820/13-7-2005 Απόφαση Γ. Γ. Π. Κρήτης «Δεκαετής απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση 1.900 στρεμ.
10. Την αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015, το άρθρο 56 του ν. 4257/2014 καθώς και το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47).
11. Τα αριθ. 4471/25-6-2015 και 5042/13-7-2015 έγγραφα-εισηγήσεις της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, για δεκαετή (10ετή) απαγόρευσης κυνηγιού, σε έκταση 1.535 στρέμματα στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου
Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου για δέκα (10) χρόνια, ήτοι: έως 27-7-2025 σε έκταση 1.535 στρεμ. στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000. Αρχίζει βόρεια από τον επαρχιακό δρόμο Χερσονήσου προς Καστέλι στο σημείο που συναντά τον αγροτικό δρόμο νότια του υψώματος «Σωρός», ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο και χωματόδρομο που οδηγεί στη θέση «Βοθόνι», όπου ακολουθεί το ανατολικό όριο του Καταφυγίου Άγριας Ζωής μέχρι τη θέση του αγωγού του Αποσελέμη, εκεί ακολουθεί μικρό χωματόδρομο, και στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το ρέμα μέχρι τη γέφυρα του επαρχιακού δρόμου. Στη συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς βορά μέχρι το σημείο που ξεκίνησε. Εντός της έκτασης βρίσκεται το Γκολφ δήμου Χερσονήσου.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 16 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Μαρία Κοζυράκη