ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ.
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

"Ιδρυσις- Περιφέρεια- "Εδρα.

Άρθρον 1.

1. 'Ιδρύεται Κυνηγετικών Σωματεϊον υπό τήν έπωνυμίαν

............ Κυνηγετικές Σύλλογος ............ με

έδραν την ..............καί περιφέρειαν τήν όριζο-

μενην ΔΙ αποφάσεως τοϋ Υπουργοΰ Γεωργίας συμ-φώνως τω άρθρω 11, παρ. 10 τοϋ Ν. 177/75. Ό Σύλλογος ούτος έχει άναγνωρισθη παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας.

Ό Σύλλογος ώς συνεργαζόμενος μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας λειτουργεί υπό τήν έποπτείαν αύτοϋ.

2. Ό Σύλλογος άνήκει όργανικώς καί διοικητικώς εις

τήν Κυνηγετικήν Όμοσπονδίαν ............με όλας τάς

έκ ταύτης άπορρεούσας ύποχρεώιεις και δικαιώματα.

Σκοπός.

"Αρθρον 2.

1. Σκοπός του Κυνηγετικοϋ Συλλόγου είναι ή όργάνωσις τών κυνηγών καί ή κυνηγετική κατάρτισις καί προαγωγή αύτών προς άπόκτησιν της άναγκαίας πειθαρχίας της συνειδήσεως διά τήν έφαρμογήν τών ισχυουσών διατάξεων θήρας άφ' ένός καί τήν συμβολήν αύτοϋ εις τήν προσπάθειαν της Πολιτείας πρός προστασίαν, διατηρησιν άνάπτυξιν τοϋ θηραματικοϋ πλούτου, λελογισμένην διαχείρισιν τούτου άφ' ετέρου καί προστασίαν τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος.

Μέσα πρός έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ.

"Αρθρον 3.

1. Ή άμεσος συνεργασία μετά τών 'Αρχών της περιφερείας του διά κυνηγετικά θέματα καί τών άνωτέρων τούτου Κυνηγετικών οργανώσεων (Συνομοσπονδίας), ώς καί τών άλλων Συλλόγων, διά τήν έρευναν, μελέτην, έφαρμογήν καί έπίλυσιν τών προβλημάτων καί έπιδιώξεων της θήρας.

2. Ή άγωγή διά παντός μέσου των μελών προς άνά-πτυξιν της άγάπης πρός τό θήραμα και τό περιβάλλον.

3. Ή ίδρυσις εκτροφείων καί σταθμών έξοικειώσεως και έξαπολύσεως θηραμάτων κατόπιν συμφώνου γνώμης της 'Ομοσπονδίας τηρουμένων και των διατυπώσεων τοϋ άρθρου 251 παρ. β τοϋ Νόμου 86/69, ώς άντικατεστάθη ύπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 177/1975, πρός έμπλουτισμόν διά θηραμάτων.

4. Ή δίωξις της λαθροθηρίας καί μείωσις των επιβλαβών θηραμάτων.

5. Η ίδρυσις κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων.

6. Η ϊδρυσις Λεσχών, εντευκτηρίων πρός ένέργειαν φιλοθηραματικών καί φιλοδασικών διαλέξεων προς έξύψωσιν της κυνηγετικής άγωγης τών μελών, ή όργάνωσις εορτών, εκδρομών καΐ λοιπών εκδηλώσεων.

7. Η άμεσος, ταχεία καΐ καλή έξυπηρέτησις τών μελών τοϋ Συλλόγου καί ή προστασία τών ήθικών καΐ υλικών συμφερόντων τών μελών αύτοϋ.

Μέλη.

Εγγραφή- Δικαιώματα- Υποχρεώσεις.

"Αρθρον 4.

1. Μέλη τοϋ Συλλόγου καθίστανται υποχρεωτικώς οί λαμβάνοντες άδειαν θήρας, διαμένοντες μονίμως είς τήν περιφέρειαν τοϋ Συλλόγου, έξαιρουμένων όσων έκ της υπηρεσίας των δέν έπιτρέπεται νά μετάσχουν είς όργανώ-σεις, ώς καί τών αλλοδαπών. Μέλος στερηθέν οπωσδήποτε τοϋ δικαιώματος λήψεως αδείας θήρας, διαγράφεται της δυνάμεως τοϋ Συλλόγου.

2. "Απαντα τά μέλη ονομάζονται τακτικά. Επίτιμα μέλη είναι τά άνακηρυσσόμενα τοιαϋτα, προτάσει τοϋ Δ.Σ., ύπό της Γεν. Συνελεύσεως δι' έξαιρετικάς υπηρεσίας είς τήν θηραματοπονίαν.

Τάϋτα είναι άπηλλαγμένα πάσης χρηματικής συνδρομής καΐ δύναται νά μετέχουν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν άνευ ψήφου. Τακτικά μέλη άνακηρυσσόμενα έπίτιμα δέν άπόλυσι τήν Ιδιότητα τοϋ τακτικοϋ μέλους.

3. Πάντα τά μέλη, πλήν τών έπιτίμων έχουν το δικαίωμα τοϋ εκλέγειν καΐ εκλέγεσθαι. Η άσκησις τών δικαιωμάτων αυτών ανήκει είς τά μέλη τά εκπληρώσαντα τάς έναντι τοϋ Συλλόγου, υποχρεώσεις των.

4. Τά μέλη ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν τών δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καθοριζομένων δικαιώματος έγγραφης καί ετησίας συνδρομής, το ήμισυ τών οποίων τουλάχιστον διατίθεται υποχρεωτικώς διά φιλο-θηραματικούς σκοπούς.

Ωσαύτως τά μέλη ύποχρεοϋνται είς την καταβολήν εκτάκτου εισφοράς, καθοριζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως καί εγκρινομένης ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας (Νομάρχου) διά τήν προμήθειαν μεταφορικών μέσων προς διάθεσιν είς τούς θηροφύλακας της περιφερείας τοϋ Συλλόγου των, ίδρυσιν έκτροφείου θηραμάτων, άπόκτησιν ίδίας αυτών στέγης καί δι' άλλους φιλοθηραματικούς σκοπούς.

5. Διά νά γίνη τις μέλος τοϋ Συλλόγου οφείλει νά ύπο-βάλιη έγγραφον περί τούτου αίτησιν άιτευθυομένην προς το Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου εΐς τήν όποίοιν άναγράφώνται τά στοιχεία τοϋ αίτοϋντος, θά επισυνάπτεται δέ υπεύθυνος δήλωσις δτι δέν συντρέχουν λόγοι διά τήν μή χορήγησιν άδείας κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 264 τοϋ Ν. Δ/τος 86/69 «περί Δασικοϋ Κώδικος» ώς αντικατεστάθη ύπό τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 177/1975.

Διαγραφή μέλους.

"Αρθρον 5.

1. Η ίδιότης μέλους άπόλυται:

α) Διά παραιτήσεως γνωστοποιουμένης δι' εγγράφου δηλώσεως είς τό Δ. Συμβούλιον.

β) Διά διαγραφής αυτοδικαίως λόγω μή εκπληρώσεως τών οίκονομικών προς τόν Σύλλογον υποχρεώσεων του επί εν έτος, πλήν τών στρατευμένων.

γ) Διά διαγραφής, εάν τό μέλος έστερήθη τοϋ δικαιώματος λήψεως άδείας θήρας κατά τάς διατάξεις τοϋ ισχύοντος νόμου περί θήρας.

δ) Διά διαγραφής όταν δρα καί άντιτίθεται προς τους σκοπούς τοϋ Συλλόγου καί έκτρέπεται προς άλλους σκοπούς.

ε) Έφ' όσον δέν προσέλθη είς δύο Γεν. Συνελεύσεις 'Αρχαιρεσιών αδικαιολογήτως καί έχει τήν κατοικίαν του είς τήν έδραν τοϋ Συλλόγου διαγράφεται υποχρεωτικώς δι' εν έ'τος, δι' άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

2.. "Οστις δι' οίονδήποτε λόγον άπώλεσε τήν ίδιότητά του ώς μέλους, στερείται και παντός σχετικοϋ δικαιώματος άπορρέοντος έκ τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ.

3. Ό διαγραφείς έπανεγγράφεται έφ' όσον έληξεν ή αιτιολογία της διαγραφής. Διά τήν έπανεγγραφήν του. ά-παιτοϋνται τά αύτά έγγραφα καί δικαιώματα υπέρ του Συλλόγου ώς καί διά τήν έγγραφήν.

Ύποχρεώσεις άναγόμεναι είς χρόνον καθ' όν δέν υπήρχε ή ΐδιότης τοϋ μέλους, δέν γεννώνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Οργανα Διοικήσεως.

Γενικαί Συνελεύσεις.

"Αρθρον 6.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι τό άνώτατον όργανον τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου.

2. Αι Γεν. Συνελεύσεις δύνανται νά είναι τακτικαί καί έκτακτοι.

3. Η Γεν. Συνέλευσις ώς κυρίαρχον Σώμα, επιλαμβάνεται καί άποφασίζει έπί παντός θέματος ή ζητήματος ενδιαφέροντος τόν Σύλλογον καί τους σκοπούς του, αϊ δέ νομίμως λαμβανόμεναι άποφάσεις αύτής δεσμεύουν άπαντα τά μέλη τοϋ Συλλόγου έστω καί εάν ταϋτα ήσαν άπόντα ή καί διαφωνήσαντα είς τήν λήψιν άποφάσεως.

4. Είδικώτερον ή Γεν. Συνέλευσις :

α) Εκλέγει τό Δ/κόν Συμβούλιον καί τήν Έλεγκτικήν Έπιτροπήν άνά διετίαν, κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

β) 'Εγκρίνει τόν άπολογισμόν τοϋ προηγουμένου έτους καί τόν προϋπολογισμόν τοϋ έτους.

γ) 'Αποφασίζει περί άγοράς ή διαθέσεως της ακινήτου περιουσίας τοϋ Συλλόγου, της ιδρύσεως καταφυγίων εκτροφείων καί περί παντός έν γένει θέματος άναγομένου είς τούς σκοπούς τοϋ Συλλόγου, όπερ ήθελεν ζητήσει εγγράφως ό νόμιμος άριθμός τών μελών ή τό Δ.Σ.

"Αρθρον 7.

1. Η Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν μέχρι καί τοϋ 'Απριλίου εκάστου έτους, εκτάκτως δέ οσάκις αποφασίσει τοϋτο τό Δ/κόν Συμβούλιον ή κατόπιν εγγράφου αίτήσεως τοϋ ενός δεκάτου (1/10) τών εκπληρωσάντων τάς υποχρεώσεις τών μελών ή ή εποπτεύουσα 'Αρχή, πάντοτε καθ' ήμέραν Κυριακήν έχει δέ ώς άντικείμενον της ημερησίας διατάξεως τά παρά τοϋ Συμ/λίου ή τά έν τη αιτήσει οριζόμενα θέματα.

Ή κατόπιν αίτήσεως μελών σύγκλησις, δέν πρέπει νά βραδύνη πέραν τών (30) ήμερών άπό της υποβολής τής αίτήσεώς.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται είς τόπον καί χρόνον όριζόμενον ύπό τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου διά προσκλήσεως τούτου έν ή ορίζονται ή ήμέρα καί ώρα, ώς καί τά συζητητέα θέματα.

3. Αί προσκλήσεις τών Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τοϋ Προέδρου καί άποστέλλονται είς τούς Προέδρους τών Κοινοτήτων προς τοιχοκόλλησιν, δημοσιεύονται δέ υποχρεωτικώς είς μίαν τοπικήν εφημερίδα πρό (15) δέκα πέντε ημερών τουλάχιστον προκειμένου δέ περί έκτάκτου, πρό οκτώ (8) ημερών.

4. Αι Γεν. Συνελεύσεις είναι δημόσιαι, έφ' οσον δεν ήθελεν υπ' αυτών άποφασισθή άλλως ευρίσκονται δέ έν άπαρτία παρισταμένου τοϋ ήμίσεος τοϋ συνόλου πλέον ένός των μελών τοϋ Συλλόγου τών ταμειακώς έν τάξει και άπο-φασίζουν δια πλειοψηφίας τοϋ συνόλου τών παρόντων μελών. Ώς παρόντα μέλη πρός έπίτευξιν απαρτίας λογίζονται τά προσερχόμενα εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Κατά τάς Συνελεύσεις δύναται τη προσκλήσει νά παρίστανται καί νά μετέχουν της συζητήσεως, άνευ ψήφου τά επίτιμα μέλη τοϋ Συλλόγου επίσης καί πρόσωπα ενδιαφερόμενα διά την θηραματοπονίαν άνευ ψήφου και συμμετοχής εις την συζήτησιν. Τέλος μετέχει καί έκπρόσωπος της Δασικής 'Αρχής.

6. "Εκαστον μέλος παρδν εις τήν Συνέλευσιν δικαιοΰται μιας ψήφου. Μέλος μή δυνάμενον νά προσέλθη εις την Συνέλευσιν δύναται νά έκπροσωπηθή ΰπό ετέρου παρόντος μέλους δι' ειδικής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. "Εκαστον μέλος δεν δύναται νά έκπροσωπήση πλέον τοϋ ένδς (1) άπόντος μέλους. Εις τάς περί αρχαιρεσιών Γενικάς Συνελεύσεις, ουδεμία τοιαύτη έξουσιοδότησις ισχύει.

7. Γενική Συνέλευσις ματαιωθεΐσα ελλείψει άπαρτίας, επαναλαμβάνεται εντός οκταημέρου το πολύ, κατά τήν αύτήν ώραν καί έν τω αύτώ τόπω καί χώρω καί τά αυτά θέματα, θεωρείται δέ αυτη έν απαρτία οσαδήποτε καί άν είναι τά παρόντα μέλη.

"Αρθρον 8.

1. Αί άποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών. Έν περιπτώσει ισοψηφίας, έπί φανερας μεν ψηφοφορίας, υπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου, έπί μυστικής δέ ή πρότασις άπορρίπτεται.

2. Πασα ψηφοφορία άναφερομένη εις αρχαιρεσίας, ζητήματα έμπιστοσύνης προς τήν Διοίκησιν καί προσωπικά ζητήματα μελών, δέον νά είναι μυστική διεξάγεται διά ψηφοδελτίου ώς κατωτέρω έν άρθρω 25 ορίζεται. Αί έπί άλλων θεμάτων ψηφοφορίαι, διενεργοϋνται δι' άνατάσεως, επαναλαμβάνονται δέ δι' ονομαστικής κλήσεως, έφ' οσον ήθελε ζητήσει τοΰτο, τουλάχιστον τό εν τρίτον (1/3) τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών.

3. Περί τών συζητήσεων καί αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, εγγραφόμενα εις είδικόν βιβλίον καί ύπογραφόμενα υπό τοϋ Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συλλόγου ή ύπό τοϋ Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καί τών πρακτικογράφων είς τάς περί αρχαιρεσιών Γενικάς Συνελεύσεις.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου, ύποχρεοϋται όπως άποστέλλη είς τήν οίκείαν Κυνηγετικήν Όμοσπον-δίαν, κεκυρωμένα άντίγραφα τών πρακτικών τών Γενικών Συνελεύσεων.

5. Τών Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει τών μεν εκτάκτων καί τής έτησίας τακτικής ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, τής δέ τακτικής τών αρχαιρεσιών προεδρεύει μέλος εκλεγόμενον υπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 9.

1. Ό Σύλλογος διοικείται υπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου αποτελουμένου ές (9) εννέα μελών προκειμένου περί Κυνηγετικών Συλλόγων άριθμούντων δύναμιν άνω τών 1000 μελών, έξ (7) έπτά δέ τοιούτων προκειμένου περί Συλλόγων κατωτέρας δυνάμεως τών 1000 μελών, εκλεγομένων έπί 2ετή θητείαν υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί συγκειμένου έκ τοϋ Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γενικοϋ Γραμματέως, Ταμίου, Κοσμήτορος καί 4 ή 2 Συμβούλων, πλήν τοϋ Ταμίου, όστις θά διορίζηται ύπό τοϋ Νομάρχου.καί θά επιλέγεται μεταξύ τών μελών τοϋ Συλλόγου Δημοσίων 'Υπηρεσιών.ή 'Οργανισμών. Δημοσίου Δικαίου, ύπαλλήλων, κατά προτίμησιν δε έκ των λογιστικών τοιούτων.

2. Τά εκλεγόμενα μέλη δέον :

α) Νά είναι "Ελληνες πολΐται.

β) Νά έχουν έλευθέραν τήν διαχείρισιν τής περιουσίας των.

γ) Νά έχουν συμπληρώσει τό 23ον έτος τής ήλικίας των.

δ) Νά έχουν έφοδιασθή δι' αδείας θήρας τούλάχιστον έπί τριετίαν.

ε) Νά μή συνδέωνται προς αλλήλους διά συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμού.

στ) Νά άσκοϋν τά πολιτικά των δικαιώματα.

ζ) Νά μή έχουν καταδικασθή ποτέ έπί παραβάσει τών περί θήρας διατάξεων.

η) Νά είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικοϋ Σχολείου, πλήν τοϋ ΙΙροέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως, οίτινες προκειμένου περί Συλλόγων άριθμούντων άνω τών 1000 μελών, δέον νά είναι άπόφοιτοι Γυμνασίου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής. Νά £χουν τό έπιβαλλόμενον ήθος, κϋρος καί κοινωνικήν προβολήν.

θ) Νά μή διετέλεσαν κατά τήν πρό τής έκλογής των τριετίαν έμποροι κυνηγετικών είδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

3. Κατά τήν ψηφοφορίαν εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας καί τά άναπληρωματικά μέλη.

4. 'Εντός δέκα (10) ήμερών, τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τή προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοϋντος μέ-λου καί συγκροτείται εις σώμα, έκλέγον ΓΙρόεδρον, Αντι-πρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα καί Κοσμήτορα τοϋ Συλλόγου διά μυστικής ψηφοφορίας, τοΰτο δέ έντός οκτώ ήμερών τό πολύ, παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου παρά τοϋ άποχω-ροϋντος Διοικητικοϋ Συμβουλίου τήν διοίκησιν καί την οίκο-νομικήν διαχείρισιν καί άπασαν τήν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν τοϋ Συλλόγου.

Μέχρι τής παραδόσεως τής Διοικήσεως καί διαχειρίσεως, ταύτας ασκεί τό άπερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον.

5. Ή θητεία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

6. Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου είναι απεριορίστως έπανεκλέξιμα, πλήν τοϋ Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως οίτινες δύναται νά έκλεγοϋν μόνον έπί τρεις (3) συνεχείς θητείας.

Ούτοι (Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς) μετά τήν παρέλευσιν τών άνω τριών (3) συνεχών θητειών, έπανεκλε-γόμενοι διοικητικοί Σύμβουλοι, δύνανται νά καταλάβουν έτερα άξιώματα πλήν Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως. Καθήκοντα καί Υποχρεώσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

"Αρθρον 10.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνός, εκτάκτως δέ οσάκις ό Πρόεδρος κρίνει άναγκαΐον ή ζητηθή εγγράφως παρά τριών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ό Πρόεδρος ύποχρεοϋται όπως έντός πέντε (5) ήμερών συγκαλέση τοϋτο. Ευρίσκεται έν άπαρτία όταν τά παρόντα μέλη είναι πλείονα τών απόντων καί άποφασίζει διά πλειοψηφίας τών παρόντων, έν ισοψηφία νικώσης τής ψήφου τοϋ Προέδρου. Αί άποφάσεις του Διοικητικοϋ Συμβουλίου λαμβάνονται διά φανεράς ψηφοφορίας, πλήν τών προσωπικών ζητημάτων καί δέον νά είναι πάντοτε ήτιολογημέναι.

Ή πρόσκλησις τών μελών άποστέλλεται δέκα (10) ήμέ-ρας πρό τής συγκλήσεως καί 5 ήμέρας προκειμένου περί εκτάκτου, έπί κατεπειγούσης τοιαύτης έντός είκοσι τεσσάρων ωρών ή τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς.

2. Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά, ευθύνονται δέ προσωπικώς καί άλληλεγγύως διά τήν έκπλη-ρωσιν τών υποχρεώσεων αύτών, όσαι άπορρέουν έκ τοϋ Κατα-στατικοϋ, τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καί Νομάρχου, τών Νομών ή άλλων Διατάξεων του Κράτους. Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου δεν ευθύνονται δι' άποφάσεις λαμβα-νομένας εις συνεδρίαν, καθ' ήν δέν παρίσταντο ή δεν αντι-προσωπεύοντο ή παριστάμενα διεφώνησαν, ή δέ διαφωνία των έχει καταχωρηθή είς τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

"Αρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τον Σύλλογον καί διαχειρίζεται τήν περιουσίαν τούτου, λαμβάνει δέ άποφά-σεις έπί πάσης τακτικής ή εκτάκτου δαπάνης, ώς επίσης γενικώς άποφασίζει έπί παντώς ζητήματος, άφορώντος την προαγωγήν των σκοπών του Συλλόγου, πλην τών άποφάσεων έκείνων, αϊτινες, είτε δυνάμει Νόμου, είτε δυνάμει τοϋ παρόντος Καταστατικού είναι της άρμοδιότητος της Γενικής Συνελεύσεως (άγορά ή πώλησις άκινήτου ή παραίτησις έξ εμπραγμάτου δικαιώματος, πρόσθετος εισφορά κ.λ.π.).

2. Είδικώτερον τώ Διοικητικών Συμβούλιον :

α) Μέριμνα περί τής ακριβούς έκτελέσεως τών διατάξεων περί θήρας, τοϋ Καταστατικού καί τών άποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων.

β) ΙΙροπαρασκευάζει τά εισακτέα εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις καί εισηγείται έπ' αύτών.

γ) Συντάσσει και υποβάλλει πρώς έγκρισιν εις την Γενι-κήν Συνέλευσιν τον ΙΙροΰπολογισμόν καί άπολογισμόν.

δ) Συνεργάζεται μετά τών τοπικών Άρχων και τών άνω-τέρων των Διοικητικών Συμβουλίων τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων, διά τήν μελέτην καί υιοθέτησιν προσφόρων μέσων, άφορώντων τήν προστασίαν καί άνάπτυξιν τοϋ θηράματος.

ε) Επιτηρεί τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών Νόμων καί τών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, τοϋ Νομάρχου ή άλλων Δημοσίων Αρχών, άφορωσών τήν θήραν καί το θήραμα.

στ) 'Ορίζει τους εκπροσώπους τοϋ Συλλόγου εις τάς κατά τόπους Συνεδριάσεις, Έπιτροπάς, 'Οργανώσεις κ.λ.π.

ζ) Καταστέλλει πασαν κατάχρησιν καί άπειθαρχίαν, δυναμένας νά εκθέσουν το κϋρος τοϋ Συλλόγου καί τήν άξιο-πρέπειαν τών κυνηγών ώς αθλητών.

η) Επεμβαίνει, εφ' δσον ήθελε ζητηθή, είς τάς μεταξύ κυνηγών άναφυομένας διενέξεις κατά τήν άσκησιν τής θή-ρας.

θ) Διορίζει καί απολύει το τακτικόν καί έκτακτον υπαλληλικόν προσωπικόν. Ωσαύτως διορίζει καί απολύει τους ιδιωτικούς φύλακας θήρας, ώς το άρθρον 267 τοϋ Ν.Δ.86/6ϋ ορίζει, προτιμωμένων τών άποφοίτων τής Σχολής θηροφυ-λάκων.

ι) Αποστέλλει εμπροθέσμως τάς νομίμους εισφοράς προς τήν Κυνηγετικήν Όμοσπονδίαν καί Συνομοσπονδίαν διά τοϋ Ταμείου αύτοϋ. Αι ανωτέρω απαριθμήσεις δέν είναι περιοριστικαί επί τών καθηκόντων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 12.

1. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μή προσερχόμενον αδικαιολογήτως είς δύο συνεχείς Συνεδριάσεις, αντικαθίσταται δι' άναπληρωματικοϋ.

2. Η συμπλήρωσις έν τω Συμβουλίω τών κενουμένων θέσεων, γίνεται έκ τών άναπληρωματικών κατά σειράν επιτυχίας των.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον επί γενικής φύσεως θέματος ή επί εισηγήσεως διά τήν λήψιν μέτρων, εχόντων σχέ-σιν μέ τήν άσκησιν τής θήρας καί τήν προστασίαν τοϋ θηράματος, ύποχρεοϋται όπως απευθύνεται προς τήν οίκείαν Κυνηγετικήν 'Ομοσπονδίαν κάί όύχί έπ' ευθείας προς το Ύπουργεΐον Γεωργίας.

4ί. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υπόκειται είς τον έλεγχον καί τήν έποπτείαν τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας.

5. Τώ Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' δσον ύποπέση είς σοβαρον παράπτωμα ή παρεξέκλινε τών καθηκόντων του ή δια παραβάσεις Νόμων άντικαθίσταται προτάσει τής Έποπτευούσης 'Αρχής, τηρουμένης τής περί Σωματείων. Νομοθεσίας, διαδικασίας.

Πειθαρχικαί εξουσίαι.

"Αρθρον 13.

1. Παν μέλος ύποχρεοϋται νά τηρή τάς Καταστατικάς 'Αρχάς τοϋ Συλλόγου, τούς κανονισμούς, τάς άποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Γενικής Συνελεύσεως αύτοϋ, ώς καί τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας καί τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος, τους κανόνας τής Κυνηγετικής δεοντολογίας καί γενικώς τοΰς κανόνας τών καλών ήθών καί τής φιλάθλου συμπεριφοράς. Ή παρά-βασις τών υποχρεώσεων τούτων αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, κρινόμενον καί κολαζόμενον ύπό τοϋ Διοικητι-κοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου διά πειθαρχικής ποινής, άνε-ξαρτήτως πάσης ποινικής εύθύνης ή άλλης τυχόν συνεπείας κατά τοΰς κειμένους νόμους. Πασα ποινή επιβάλλεται δι' ήτιολογημένης αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου μετά προηγουμένην κλήσιν τοϋ εγκαλουμένου εις άπολογίαν.

2. Αϊ έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι:

α) 'Απλή ή έγγραφος παρατήρησις μετά συστάσεως μή επαναλήψεως τής παραβάσεως.

β) Έπίπληξις κατ' ίδίαν μετά κλήσεως επανορθώσεως τής παραβάσεως.

γ) Έπίπληξις ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Διαγραφή προσωρινή ή οριστική τής δυνάμεως τοϋ Συλλόγου καί άναλόγος στέρησις τοϋ δικαιώματος λήψεως άδειας θήρας, τής τυχόν χορηγηθείσης άνακαλουμένης.

3. Κατά πάσης αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου επιβαλούσης ποινήν προσκαίρου ή διαρκοϋς στερήσεως άδείας θήρας, δύναται νά άσκηθή προσφυγή ενώπιον τοϋ Διοικητι-κοϋ Συμβουλίου τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας. Η προσφυγή ασκείται έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τής έγγράφου κοινοποιήσεώς της πρώς τον τιμωρούμενον διά καταθέσεώς της έπί άποδείξει είς τον Γενικών Γραμματέα Συλλόγου, δστις αμελλητί τήν διαβιβάζει μετά τοϋ φακέλλου είς το Διοικητικόν Συμβούλιον τής 'Ομοσπονδίας. Μέχρις εκδόσεως αποφάσεως έπί τής προσφυγής άναστέλ-λεται ή έκτέλεσις τής επιβληθείσης ποινής.

4. Έπί τής προσφυγής άπόφασις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας δύναται νά έφεσιβληθή έντός προθεσμίας 30 ήμερών άπό τής γνωστοποιήσεως της ένώπιον τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος. Η άσκησις τής εφέσεως γίνεται διά καταθέσεως παρά τώ Γενικώ Γραμματεϊ τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, άτελώς, καί δέν επάγεται άναστολήν τής επιβληθείσης ποινής.

5. Μέλος τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, τιμωρούμενον διά διαγραφής του έκ τής δυνάμεως τοϋ Συλλόγου του, συνεπα-γομένης τήν άδυναμίαν λήψεως άδείας θήρας, δέν δύναται νά έγγραφη μέλος άλλου Συλλόγου. Η ποινή διαγραφής δύναται νά είναι προσωρινή ή καί διά βίου, τής τελευταίας δυναμένης νά άρθή τή αιτήσει τοϋ τιμωρηθέντος ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μετά πάροδον διετίας καί έφ' δσον ούτος επέδειξε μεταμέλειαν καί καλήν διαγωγήν.

6. Έν περιπτώσει τελεσιδίκου ποινικής καταδίκης μέλους τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου διά παράβασιν τών διατάξεων τοϋ Νόμου περί θήρας, το Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου άπαγγέλει κατά τοϋ καταδικασθέντος δια-γραφήν έκ τοϋ Συλλόγου άνάλογον προς τήν έπιβληθεϊσαν αύτώ ποινήν.

7. Είς πασαν έτέραν περίπτωσιν επιβολής ποινής κατά μέλους τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, ή έπιβάλλουσα τήν ποινήν άπόφασις τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου, υπόκειται εις εφεσιν ένώπιον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας. Η έφεσις ασκείται έντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τής αποφάσεως καί κατατίθεται παρά τω Γραμματεΐ .τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου. Η άσκησις τής εφέσεως άναστέλλει τήν ποινήν.

Ελεγκτική 'Επιτροπή.

"Αρθρον 14.

1. Ό έλεγχος και ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται είς τριμελή έκ μελών Έλεγ-κτικήν Έπετροπήν, των δύο εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, επί διετεϊ θητεία, τοϋ δέ τρίτου οριζομένου ύπό του Νομάρχου. ΊΙ Συνέλευσις έκλέγει και δύο άναπλη-ρωματικά μέλη.

2. Ή Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τάς οίκονομικάς πράξεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να έξετάζη τά οικονομικά συμφέροντα τοϋ Ταμείου οποτεδήποτε, επίσης νά είσηγηται τήν σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως όταν θεωρή ότι διακυβεύωνται τά συμφέροντα τοϋ Συλλόγου.

3. Δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως, καλείται υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ή Ελεγκτική 'Επιτροπή και τίθενται είς τήν διάθεσιν της τά βιβλία της διαχειρίσεως τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Γενικής Συνελεύσεως καΐ έν γένει παν στοιχεϊον άναγκαιοϋν αυτή, διά τήν ένέργειαν τοϋ έλεγχου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου ή Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς είς τήν Γεν. Συνέλευσιν έγγραφον εκθεσιν περί τοϋ πορίσματος τοϋ ελέγχου.

'Λντιπρόσωποι-Έκλέκτορες-Όμοσπονδίας.

"Αρθρον 15.

1. Τήν Γεν. Συνέλευσιν της 'Ομοσπονδίας συγκροτοϋν οί ανήκοντες είς τήν περιφέρειαν αυτής Κυνηγετικοί Σύλλογοι.

2. 'Αντιπρόσωποι και εκλέκτορες διά τάς τακτικάς καΐ εκτάκτους, ως καΐ τάς των άρχαιρεσιών Συνελεύσεις της Κ. 'Ομοσπονδίας, είναι μέλη τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου. Έκ των μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου παρίστανται τόσα, οσαι αί ψήφοι τοϋ Συλλόγου, βάσει της επομένης παραγράφου.

3. "Εκαστος Σύλλογος διά παν πταίσμα τιθέμενον εις ψηφοφορίαν και διά τάς άρχαιρεσίας της 'Ομοσπονδίας δικαιούται μιας ψήφου άνά 2.000 μέλη. Σύλλογος με όλιγώ-τερα μέλη δικαιοϋται ένός άντιπροσώπου και μιας ψήφου.

Ο άριθμός των μελών τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου δέον νά προκύπτη έξ υπευθύνου δηλώσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Δ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 16.

1. Προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν των κυνηγών δύναται ό Σύλλογος νά ίδρύη παραρτήματα δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως τούτου καΐ κατόπιν εγκρίσεως ύπδ τοϋ Υπουρ-γείου Γεωργίας (Νομάρχου).

2. Ό αριθμός των παραρτημάτων δεν δύναται νά ύπερ-βή τά πέντε (5).

3. Τά παραρτήματα ιδρύονται κατά προτίμησιν, οπου ύπηρχον πρότερον άνεγνωρισμέναι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, τών οποίων ή συνεργασία διεκόπη τήν 10ην Μαρτίου 1969 ή είς κωμοπόλεις καί χωρία, όπου ό άριθμός τών κυνηγών υπερβαίνει τους τριακοσίους ή όπου ειδικαΐ συνθήκαι συγ-χωροϋν τοϋτο, όπως συγκοινωνιακαί δυσχέρειαι κ.λ.π.

'Αποκλείεται ή ίδρυσις παραπτώματος εντός τής έδρας τοϋ Συλλόγου, εξαιρέσει τών πόλεων 'Αθηνών - Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, εις τάς οποίας κατ' έςαίρεσιν έπιτρέπεται ή ΐδρυσις είς μέν τάς 'Αθήνας τεσσάρων Παραρτημάτων, είς δε Πειραιά καί Θεσσαλονίκην άνά τρία (3) παραρτήματα.

4. Τά παραρτήματα διοικούνται υπό Τριμελούς 'Επιτροπής ήτις εκλέγεται διά ψηφοφορίας επί διετή θητεία υπό της Γεν. Συνελεύσεως, όμοϋ μετά τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου.

5. Η Τριμελής Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρον όστις αντιπροσωπεύει τούς κυνηγούς της περιφερείας.

6. Η περιφέρεια εκάστου παραρτήματος ρυθμίζεται δι' αποφάσεως τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου τοϋ Συλλόγου ώς καί ο τρόπος λειτουργίας τούτου.

7. Τά παραρτήματα ούδεμίαν έξουσίαν ασκούν και ουδεμίαν άπόφασιν λαμβάνουν άλλα δύναται νά καλούνται όπως μετέχουν εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Δ. Συμβουλίου και έκθέτουν τας απόψεις των, είσηγουμενα τά άπασχολοϋντα τήν ττεριφέρειάν των θέματα.

8. 'Εφ' όσον τά οικονομικά τοϋ Συλλόγου το επιτρέπουν δύνανται τά παραρτήματα νά διατηρούν Γραφεία, άνευ όμως προσθέτων δαπανών καί υπαλλήλων. Μόνον κατά τό δίμηνον τής εκδόσεως τών άδειών θήρας Αύγούστου-Σεπτεμβρίου καί της περιόδου σφαγίσεως τών όπλων, δύνανται νά προσλαμβάνουν ύπάλληλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Καθήκοντα μελών Διοικητικού Σ/λίου.

"Αρθρον 17.

1. Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου προΐσταται τοϋ Δ. Συμ/ λίου τοϋ Συλλόγου καί προεδρεύει τών συνεδριάσεων τούτου, καθώς καί τών Γεν. Συνελεύσεων, πλήν τής τοιαύτης τών αρχαιρεσιών.

2. Ό Πρόεδρος συγκαλεί το Δ/κόν Συμβούλιον καί διευθύνει τάς εργασίας αύτοϋ.

3. Ό Πρόεδρος ή νόμιμος αύτοϋ άναπληρωτής, εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης διοικητικής ή δικαστικής άρχής καί ενώπιον παντός τρίτου.

4. Ό Πρόεδρος επιμελείται τής εκτελέσεως τών άπο-φάσεων τών Γεν. Συνελεύσεων καί Δ. Συμβουλίων.

5. Ό Πρόεδρος, δι' έκποίησιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας τοϋ Συλλόγου, παραιτήσεως ή συμβιβασμοΰ ή δι' όμολογήσεως δόσεως όρκου ή άντεπαγωγής όρκου επί έκκρεμών δικών, ενεργεί κατόπιν ειδικής έξουσιοδοτήσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου, εντολοδόχου έν προκειμένω της Γεν. Συνελεύσεως.

6. Ό Πρόεδρος συνυπογράφει μετά τοϋ Γεν. Γραμματέως μέν, τά πάσης φύσεως έγγραφα τοϋ Συλλόγου καί τά πρακτικά της Γεν. Συνελεύσεως μετά τοϋ Ταμίου δέ τά γραμμάτια εισπράξεων καί εντάλματα πληρωμής.

7. Ό Πρόεδρος μέριμνα διά τήν τήρησιν τής τάξεως κατά τάς συνεδριάσεις καί γενικώς είναι ύπεύθυμος διά τήν όμα-λήν λειτουργίαν τοϋ Συλλόγου, τήν τήρησιν τών Νόμων, αποφάσεων καί εντολών τόσον τής έποπτευούσης 'Αρχής, όσον καί τών Προϊσταμένων τοϋ Συλλόγου όργανώσεων 'Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας.

8. Ό Πρόεδρος άσκεΐ έλεγχον έπί τών υπαλλήλων τοϋ Συλλόγου καί προτείνει είς τό Δ. Συμβούλιον τήν έπιβολήν κυρώσεων διά πασαν παράβασιν ή άμέλειαν έν τή εκτελέσει τής υπηρεσίας των.

9. Ό Πρόεδρος δεν δύναται νά προβαίνει είς εκδηλώσεις άσχέτους πρός τήν Οήραν ή νά άναμιγνύεται είς υποθέσεις εξυπηρετούσας άλλοτρίους σκοπούς έν ονόματι τοϋ Συλλόγου.

10. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό 'Αντιπρόεδρος καί τοϋτον ό πρεσβύτερος τών συμβούλων.

Καθήκοντα 'Αντιπροέδρου.

"Αρθρον 18.

1. Ό 'Αντιπρόεδρος άσκεΐ άπασαν τήν κατά τ' ανωτέρω άρμοδιότατα τοϋ Προέδρου, έν άπουσία ή κωλύματι αύτοϋ.

2. Τή είσηγήσει τοϋ Προέδρου καί τη άποφάσει τοϋ Δ. Συμβουλίου, δύνανται νά ανατίθεται καθήκοντα καί παραχω-ροϋνται άρμοδιόττες πρός τον Άντιπρόεδρον.

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέως.

"Αρθρον 19.

1. Ό Γεν. Γραμματεύς προΐσταται τών Γραφείων καί τοϋ ύπαλληλικοϋ προσωπικοϋ τοϋ Συλλόγου τηρεί τά κεκανονι-σμένα βιβλία, επιμελείται τής διεξαγωγής τής αλληλογραφίας, τηρεί τό άρχεΐον, φυλάττει τήν σφραγίδα, καί συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου άπαντα τά έγγραφα καί τά πρακτικά.

2. Ό Γεν. Γραμματεύς δύναται νά ύποβοηθήται υπό ενός εμμίσθου είδικοϋ γραμματέως, προσλαμβανομένου ύπό τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου διά έκτέλεσιν τής όλης εργασίας τοϋ Συλ

λόγου, έφ' οσον ή οικονομική κατάστασις τοϋ Συλλόγου επιτρέπει τοϋτο.

3. Συντάσσει τά πεπραγμένα καί άναγιγνώσκει ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως τήν έκθεσιν πεπραγμένων καί δραστηριότητος τοϋ Συ/λύγου.

4. Τόν Γεν. Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενον, άναπληροί έτερος σύμβουλος οριζόμενος ΰπό τοϋ Διοικητκού Σ/ λίου.

Καθήκοντα Ταμίου.

"Αρθρον 20.

1. Ό Ταμίας είναι υπεύθυνος δια τήν τήρησιν των λογιστικών βιβλίων καί των λογαριασμών τοϋ Συλλόγου, τηρεί τακτικώς καί επιμελώς τά κεκανονισμένα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικού και ύλικοϋ, μέριμνα δια τήν είσπραξιν πάντων τών εσόδων τοϋ Συλλόγου καί διά τήν πληρώ -μήν τών εξόδων τούτου, βάσει γραμματίων εισπράξεων, ενταλμάτων πληρωμής καί εξοφλητικών αποδείξεων τών δικαιούχων.

2. 'Ο Ταμίας συντάσσει τον προϋπολογισμόν καί απολογισμόν τοϋ Συλλόγου, βοηθούμενος είς τήν έν γένει έργασίαν του υπό τοϋ εΐδικοϋ Γραμματέως καί λοιποϋ προσωπικού.

3. Ύποχρεοϋται εις τήν κατάθεσιν τοϋ είς χείρας του χρηματικού ποσοϋ άνήκοντος είς τον Σύλλογον είς μίαν τών έν τη έδρα τοϋ Συλλόγου Τραπεζών ή τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον καθορισομένην υπό τοϋ Δ.Σ., πλήν τοϋ αναγκαίου ποσοϋ διά τά συνήθη έξοδα τοϋ Συλλόγου, καθοριζόμενα υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου.

4. ΙΙασα άνάληψις ποσοϋ διενεργείται δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου.

5. Ό Ταμίας συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου τά γραμμάτια είσπράξεως, τά εντάλματα πληρωμών, ως καί παν έ'γγραφον άφορων οίκονομικά θέματα.

6. Ό Ταμίας λογοδοτεί ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως, τοϋ Διοικητικοϋ Σ/λίου καί της 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, εύθύνεται δέ διά πασαν διαχειριστικήν άνωμαλίαν.

7. Τόν Ταμίαν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ετερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό τοϋ Διοικητικού Συμ/λίου.

Καθήκοντα Κοσμήτορος.

"Αρθρον 21.

1. Ό Κοσμήτωρ μέριμνα διά τήν δραστηριοποίησιν τοϋ Συλλόγου είς τάς πάσης φύσεως εκδηλώσεις τούτου. Επιμελείται διά την όργάνωσιν εκδρομών, εκθέσεων, διαλέξεων.

2. Μέριμνα διά πασαν δημοσίευσιν προς προβολήν τής δραστηριότητος τοϋ Συλλόγου καί δίδει είς τόν τύπον τά επιτεύγματα τούτου καί εισηγείται προς τό Διοικ. Σ/λιον παν θέμα τοιαύτης φύσεως.

3. 'Επιμελείται της καλής συντηρήσεως τών Γραφείων καί επίπλων ως καί της βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.

Καθήκοντα Συμβούλων.

"Αρθρον 22.

1. Οί Σύμβουλοι μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου άσκοϋν έποι-κοδομητικήν έργασίαν έν τώ Συμ/λίω καί βοηθοϋν τούς ά-ξιωματούχους Συμβούλους είς τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.

2. Είς τους Συμ/λους δι' άποφάσεως τοϋ Διοικ. Συμ/λίου δύνανται νά έκχωροϋνται αρμοδιότητες τομέως τινός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περιουσία-ΙΙόροι-Δωρηταί-Εύεργέται.

"Αρθρον 23.

1. Η περιουσία τοϋ Συλλόγου είναι :

α) Τά κινητά καί ακίνητα.

β) Τά άποταμιευόμενα χρηματικά ποσά καί.

γ) Οιονδήποτε άλλο περιουσιακόν στοιχεΐον νομίμως άποκτώμενον.

2. Οί πόροι τοϋ Συλλόγου είναι :

α) Τά δικαιώματα εγγραφής, αί έτήσιαι συνδρομαΐ καί αϊ έκτακτοι εισφοραί τών μελών.

β) Τά έσοδα έκ τών ποικίλων δραστηριοτήτων καί εκδηλώσεων αύτοϋ καί

γ) Αί δωρεαί καί παν έν γένει εσοδον νομίμως άποκτώμενον.

3. Ταμειακώς έν τάξει θεωρείται το μέλος, τό έχον εκπληρώσει τάς οίκονομικάς του υποχρεώσεις, ήτοι τόν συν-δρομήν καί τυχόν έκτάκτους εισφοράς.

4. Τό δικαίωμα έγγραφης καί συνδρομής ορίζεται κατά τάς αποφάσεις τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καί καταβάλλεται κατ' έτος έφ' απαξ κατά τήν έκδοσιν της άδειας θήρας.

5. Τό Διοικητικόν Συμ/λιον δύναται νά είσηγήται τήν αΰξησιν τών συνδρομών καί τόν καθορισμόν έκτάκτου εισφοράς ώς αί σχετικαί δεατάξεις τοϋ Νόμου ορίζουν.

6. Τό ήμισυ τουλάχιστον τών έσόδων έκ συνδρομών καί έγγραφών διατίθεται υπέρ φιλοθηραματικών σκοπών.

7. Προκειμένης προμηθείας ειδών άξιας μεγαλυτέρας τών 10.000 δρχ. διενεργείται υποχρεωτικώς τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτω δε τοϋ ποσοϋ τούτου πρόχειρος τοιούτος, υπό επιτροπής όριζομένης δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Σ/λίου, τών πρακτικών υποκειμένων είς έγκρισιν τοϋ Δ.Σ.

8. Δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου άνακηρύσσόνται :

α) Υποστηρικταί τοϋ Συλλόγου, οί προσφέροντες χρήματα ή άντικείμενα άνω τοϋ 50/σίου της ετησίας συνδρομής.

β) Δωρηταί, οί προσφέροντες άνω τοϋ 200/σίου καί πλέον της έτησίας συνδρομής.

Ούτοι εϊναι άπηλλαγμένοι της έτησίας συνδρομής καί άναλόγως της δωρεάς, απολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων, άτινα θέλουν καθορισθή προτάσει τοϋ Δ. Σ/λίου υπό της Γεν. Συνελεύσεως.

9. Έν ουδεμία περιπτώσει έπιτρέπεται, ή δημιουργία παγίου άποθεματικοϋ κεφαλαίου ανωτέρου τών εκατόν χιλ. (100.000) έκτός τοϋ ποερχομένου έξ έκτάκτου εισφοράς διά καθορισμένον σκοπόν.

Προϋπολογαμός—Άπολογισμός.

"Αρθρον 24.

1. Τό οίκονομικόν έτος τοϋ Συλλόγου, συμπίπτει με τό της Πολιτείας, ήτοι άρχεται τήν Ιην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 3Ιην Δεκεμβρίου.

2. Είς τήν αρχήν τοϋ έτους συντάσσεται ό έτήσιος προϋπολογισμός τοϋ Συλλόγου καί ό απολογισμός τοϋ προηγουμένου έτους.

3. Είς τόν προϋπολογισμών περιλαμβάνονται πάντα τά προβλεπόμενα έσοδα έκ πασών τών πηγών, έπίσης καί τά πραγματοποιηθησόμενα έξοδα άναλυτικώς.

4. Ουδεμία πραγματοποίησις δαπάνης έπιτρέπεται εάν δεν έχει προβλεφθή έν τώ προϋπολογισμοί ή έφ' όσον δεν έχει γίνει ή τροποποίησις αρμοδίως.

5. Ό Προϋπολογισμός καί άπολογισμός υποβάλλεται ά-μελλητί εντός τοϋ πρώτου 15θημέρου τοϋ Φεβρουαρίου είς τόν Όμοσπονδίαν, μετ' έλεγχον της όποιας διαβιβάζεται προς τήν έποπτεύουσαν 'Αρχήν προς έλεγχον της νομιμότη-τος καί έγκρισιν. 'Ακολούθως έπιστρέφεται προς τό Δ. Συμ/ λ'.ον τοϋ Συλλόγου προς έγκρισιν παρά της Γεν. Συνελεύσεως. 'Εν περιπτώσει τυχόν τροποποιήσεως τοϋ προϋπολογισμού υπό της Γεν. Συνελεύσεως τά τροποποιούμενα άρθρα τοϋ προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ νέου ώς άνω-τέρω προς έλεγχον.

6. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού δύνανται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ (1/12) ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ΰψους τοϋ έτησίου προϋπολογισμοϋ τοϋ προηγουμένου έτους, έν περιπτώσει μεγαλυτέρας έκτάκτου δαπάνης, θά ζητηται ή έγκρισις άρμοδίως.

Τηρούμενα Βιβλία.

"Αρθρον 25.

1. Ό Κυνηγετικός Σύλλογος ύποχρεοϋται νά τηρή απαραιτήτως τά κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου

β) Βιβλίον Διεκπεραιώσεως

γ) Βιβλίον πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων

δ) Βιβλίον πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Βιβλίον Γενικού Μητρώου Μελών ή καρτέλλες

στ) Βιβλίον μητρώου κατόχων κυνηγετικών όπλων

ζ) Βιβλίον μητρώου κατόχων κυνηγετικών κυνών

η) Βιβλίον μηνύσεωε, δικαστικών αποφάσεων επί τών μηνύσεων καί ισχυουσών διατάξεων.

θ) Βιβλίον Απογραφής περιουσίας (χρηματικού - ύλι-κοϋ).

ι) Βιβλίον Ταμείου

ια) Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμών καί γραμματίων εισπράξεων.

ιβ) Βιβλίον ήμερολόγιον δραστηριότητος Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Άρχαιρεσίαι.

"Αρθρον 26.

1. Κατά μήνα Άπρίλιον άνά διετίαν συγκαλείται υπό τοϋ Δ. Σ/λίου ή Γενική Συνέλευσις τοϋ Συλλόγου προς άνάδειξιν τοϋ νέου Διοικητικοϋ Σ/λίου, κλητευομένου πάντοτε αντιπροσώπου της Δικαστικής 'Αρχής.

2. Ή σύγκλησις τής Γεν. Συνελεύσεως άρχαιρεσιών, δέον νά γίνεται κατ' έξαίρεσιν 30 ήμέρας προ της ημερομηνίας καί νά δίδεται εύρυτάτη δημοσιότης διά παντός μέσου, ήτοι διά τριών, τουλάχιστον, δημοσιεύσεων εις τον τοπικόν Τύπον, τοιχοκολλήσεως εις τάς Κοινότητας καί παντός άλλου προσφόρου μέσου.

3. Δικαίωμα υποβολής ύποψηφιότητος διά τό αξίωμα τοϋ Διοικητικοϋ συμβούλου καί τοϋ μέλους τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, έχουν πάντα τά νομίμως εγγεγραμμένα μέλη τοϋ Συλλόγου, έφ' όσον κέκτηνται τά έν άρθρω 9 παρ. 2 τοϋ παρόντος προσόντα.

Ή υποβολή της ύποψηφιότητος γίνεται εΐτε δι' αιτήσεως ΰπό τοϋ ενδιαφερομένου πρός τό Δ.Σ. εΐτε κατόπιν προτάσεως 20 τουλάχιστον νομίμων μελών τοϋ Συλλόγου. Πασα ύποψηφιότης δέον νά ύποβάληται εις τό Δ.Σ. τό βραδύτερον 15 ήμέρας πρό τής ήμερομηνίας διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών καί δέον νά συνοδεύηται ή μέχρι τής αύ-τής ήμερομηνίας νά συμπληροϋται δι' υπευθύνου δηλώσεως τοϋ υποψηφίου συντεταγμένης έπί σφραγιστοϋ χάρτου κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69 διά τής οποίας νά δηλοϋται ύπευθύνως ότι ό υποψήφιος κέκτηται άναλυτικώς τά προσόντα τοϋ άνωτέρω άρθρου 9 καί ότι δεν συντρέχει περίπτωσις αποκλεισμού τής ύποψηφιότητος λόγω ασκήσεως επαγγέλματος τινός έκ τών έν άρθρω 9 άναφερομένων. Έν περιπτώσει μή συμπληρώσεως τοϋ άριθμοϋ τών υποψηφίων κατά τον άνωτέρω τρόπον τό Δ. Συμ/λιον καί ή Γεν. Συν-έλευσις δικαιοϋται νά προτείνη τόν ελλείποντα άριθμόν υποψηφίων πλέον ενός κατά πασαν περίπτωσιν έκ τών παρόντων μελών αύτής.

4. Βάσει τών άνωτέρω ύποψηφιοτήτων καί τών σχετικών υπευθύνων δηλώσεων, τό Δ.Σ. συνέρχεται εις συνε-δρίασιν 10 τουλάχιστον ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών καί μετ' ελεγχον τών προσόντων, καταρτίζει πίνακα τών υποψηφίων, δικαιούμενον νά μή περιλάβη εις τόν Πίνακα δι' ήτιολογημένης άποφάσεώς του, ύποψήφιον στερούμενον τών έν άρθρω 9 προσόντων. Ό πίναξ ύποψηφίων άναρταται εις τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου καί τά παραρτήματα αύτοϋ, έπί τρεις ήμέρας πρό τών αρχαιρεσιών.

Ό Πίναξ αύτός έκτυποϋται ή πολυγραφεΐται εις άριθμόν διπλάσιον τοϋ άριθμοϋ τών μελών τοϋ Συλλόγου καί χρησιμοποιείται ώς ψηφοδέλτιον, άπαγορευομένης τής χρήσεως ετέρων ψηφοδελτίων άτινα λογίζονται ώς· άκυρα.

Είς τόν πίνακα αναγράφονται τά ονόματα.τών ύποψηφίων κατά σειράν άλφαβήτου.

α) Ύπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», άπαντες οί υποβάλλοντες σχε-τικήν υποψηφιότητα, όσοι καί άν είναι, τών ονομάτων συμπλ.ηρωμένων ώς έν τή παραγράφω 3 τοϋ παρόντος.

β) 'Υπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΓΓΡΟΠΗΣ» άπαντες οί υποβάλλοντες σχετικήν υποψηφιότητα, οσοι καί άν είναι. Προκειμένου περί Κ. Συλλόγων διά τούς οποίους επιτρέπεται ή ΐδρυσις Παραρτημάτων αναγράφονται είς τό ώς άνω Ψηφοδέλτιον, ύπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», τό όνοματεπώνυμον ύποψηφίων μελών δι' εκαστον Παράρτημα, τά δέ προσόντα τών έν λόγω ύποψηφίων, δέον νά είναι τά αύτά μετά τών λοιπών τοιούτων τοϋ Δ.Σ., τηρουμένης τής αύτής διαδικασίας ύποβολής ύποψηφιότητος. Επιτρέπεται εν καί τό αύτό πρόσωπον νά έκθεση ύποψηφιότητα δι' άπαντα τά άνω άξιώματα ή μέρος αύτών, δτε τό ονομά του άναγράφεται είς έκάστην ομάδα ύποψηφίων. Έν περιπτώσει όμως επιτυχίας εις πλείονα τοϋ ενός άξιώματα, ή άνακήρυξις γίνεται είς έν καί μόνον, κατ' επιλογήν τοϋ επιτυχόντος.

5. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τά ταμειακώς έν τάξει μέλη τοϋ Συλλόγου παριστάμενα αύτοπροσώπως, κατά τά κατωτέρω εκτιθέμενα καί επιδεικνύοντα τήν άδειαν θήρας του έτους τών αρχαιρεσιών.

6. Τρεις ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών, μερίμνη τοϋ Δ.Σ., δέον ν' άποσταλώσιν είς τά έν άρθρω 6 παραρτήματα τοϋ Συλλόγου, ικανός άριθμός ψηφοδελτίων μετά φακέλλων έσφραγισμένων διά τής σφραγΐδος τοϋ Συλλόγου.

7. Κατά τήν ήμέραν τών άρχαιρεσιών ό Πρόεδρος τοϋ Δ.Σ., αρχομένης τής συνεδριάσεως, ζητεί άπό τήν Γεν. Συνέλευσιν τόν διορισμόν Προεδρείου τής Γεν. Συνελεύσεως καί Εφορευτικής Επιτροπής, πρός τήν οποίαν παραδίδει τά άνωτέρω ψηφοδέλτια καί φακέλλους, καθώς καί τά λοιπά εκλογικά εΐδη.

Ή έφορευτική έπιτροπή πρό τής ενάρξεως τής ψηφοφορίας άναγιγνώσκει τόν πίνακα τών ύποψηφίων καί έπε-ξηγεϊ σαφώς είς τά μέλη τής Συνελεύσεως, τόν τρόπον τής ψηφοφορίας, ρητώς άναφέρουσα ότι άπαγορεύεται ή χρή-σις ετέρων ψηφοδελτίων πλην τών ύπ' αύτής διανεμηθη-σομένων.

'Ακολούθως, ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή βάσει τοϋ μητρώου τών μελών τοϋ Συλλόγου καί έπί τή έπιδείξει είς αύτήν τής άδείας θήρας εκάστου μέλους, παραδίδει είς αύτό άνά εν ψηφοδέλτιον καί ενα φάκελλον φέροντα αμφότερα τήν σφραγίδα αύτής είς τό άνω δεξιόν μέρος.

8. "Εκαστον μέλος τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, λαμβάνουν άνά χείρας τό άνωτέρω ψηφοδέλτιον μετά τοϋ φακέλ-λου άποσύρεται είς ίδιαίτερον χώρον εντός τής αίθούσης ψηφοφορίας καί ιδιοχείρως διά παντός μέσου γραφής θέτει οκτώ (8) σταυρούς προτιμήσεως προκειμένου περί έννεαμελών ή έξ (6) σταυρούς προτιμήσεως προκειμένου περί επταμελών Συμ/λίων, έναντι ισαρίθμων όνομάτων ύποψηφίων διά τό άξίωμα τοϋ μέλους τοϋ Δ. Σ/λίου καί δύο σταυρούς προτιμήσεως έναντι δύο ονοματεπωνύμων ύποψηφίων διά τό άξίωμα τής Ελεγκτικής Επιτροπής. Είς τά παραρτήματα του Συλλόγου ή ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία έκπροσώπου τής Δασικής 'Αρχής κατά τόν αύ-τόν χρόνον ενώπιον τής Επιτροπής τοϋ παραρτήματος είς κατάλληλον χώρον γνωστοποιούμενον 3 ήμέρας πρό τής ψηφοφορίας.

Ή 'Επιτροπή τηρεί πρακτικόν ψηφοφορίας είς ό άναγράφεται τό όνοματεπώνυμον τοϋ ψηφίζοντος καί ό αριθμός άδείας θήρας του. Ή ψηφοφορία είς τά παραρτήματα διεξάγεται κατά τόν αύτόν ώς άνω τρόπον, οί εκλογείς όμως εκάστου παραρτήματος' ψηφίζουν εκτός τών μελών τοϋ Δ. Συμ/λίου καί τής 'Ελεγκτικής Επιτροπής, τούς ύποψηφίους τοϋ ιδίου αύτών παραρτήματος. Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας είς τό παράρτημα, οί φάκελλοι, χωρίς ν' άποσφραγισθώσιν τοποθετοϋνται είς δέμα εσφραγισμέ-νον διά τής σφραγΐδος τής Επιτροπής καί διαβιβάζονται, μερίμνη τοϋ Δασικοϋ υπαλλήλου, αύθημερόν. καί ασφαλώς είς χείρας τής 'Εφορευτικής Επιτροπής τής έδρας τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλ.όγου.

9. Έν τή έδρα τοϋ Συλλόγου, μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας άρχεται ή διαλογή τών ψηφοδελτίων κατά τάς ΐσχυ-

ούσας διατάξεις περί Σωματείων, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών και πινάκων διαλογής Μετά το πέρας τής διαλογής, είτε κατά. την αυτήν ήμέραν, εϊτε τήν έπομένην συνεχίζεται ή διαλογή των ψηφοδελτίων των παραρτημάτων τοϋ Συλλόγου.

"Αμα τω πέρατι της γενικής διαλογής γίνεται ή άνακή-ρυξις κατά σειράν επιτυχίας : α) έκ των υποψηφίων των μελών τοϋ Δ.Σ. οκτώ (8) τακτικών καΐ όκτώ (8) άναπληρωματικών ή προκειμένου περί έπτά (7) μελών Δ.Σ. (6) εξ τακτικών και £ξ (6) άναπληρωματικών, β) έκ των υποψηφίων μελών τής Ελεγκτικής Επιτροπής δύο (2) τακτικών καΐ δύο (2) άναπληρωματικών, έκ των ύποψηφίων-Έπιτροπών εκάστου Παραρτήματος τριών (3) τακτικών καΐ δύο άναπληρωματικών. Εις τό πρακτικόν ανακηρύξεως, ή Εφορευτική Επιτροπή δέον νά ποιήται μνείαν ότι οί άνακηρυχθέντες υπ' αυτής έχουν άπαντα τά προσόντα τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Γενικαί Διατάξεις.

"Αρθρον 27.

1. "Απαντες οί κατέχοντες αξιώματα είς τον Σύλλογον είναι άμισθοι. Δύνανται όμως νά λαμβάνουν ήμερησίαν άποζημίωσιν καΐ οδοιπορικά έξοδα, εφ' όσον μετακινούνται έκτός έδρας της μονίμου κατοικίας των, καθοριζόμενα υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου καΐ εγκρινόμενα έν τω προϋπολογισμώ άρμοδίως μέ βάσιν την οίκονομικήν δυνατότητα τοϋ Συλλόγου.

2. Ό Κυνηγετικός Σύλλογος θά έχη σφραγίδα κυκλι-

κήν μέ τήν έπωνυμίαν ... «Κυνηγετικός Σύλλογος.....»

καΐ τό έτος......εις τό κέντρον δέ σήμα άπεικονίζον τήν

θεάν "Αρτεμιν μετά της έλάφου. Τά έν γένει έγγραφα θά

φέρουν τίτλον : «... Κυνηγετικός Σύλλογος.............

Άνεγνωρισμένον Σωματεΐον. Συνεργαζόμενον μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Μέλος τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας..............»

Έν................τη ................ 19....

3. Επίσης ό Σύλλογος εχει σημαίαν μέ έλληνικά χρώ-ματά κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις τής οποίας ή έπαρσις καΐ ή ύποστολή γίνεται ώς και τών δημοσίων καταστημάτων.

h. Ό σύλλογος δύναται δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως νά καΟορίζη τήν έτησίαν έορτήν τοϋ Συλλόγου.

5. Ό Σύλλογος διαλύεται μόνον έν περιπτώσει μειώσεως τοϋ άριθμοϋ τών μελών κάτω τών 50.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τοϋ Συλλόγου, ή περιουσία τούτου, κινητή καΐ ακίνητος, περιέρχεται είς τόν ετερον Σύλλογον είς τόν όποιον θά ύπαχθή ή περιφέρεια τοϋ Συλλόγου καΐ ό όποιος θά άναλάβη τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων τών κυνηγών τοϋ διαλυομένου Συλλόγου, ώς καΐ τάς υποχρεώσεις καΐ δικαιώματα του.

6. Ή περιουσία Συλλόγου ούτινος ή άναγνώρισις ώς συνεργαζομένου σωματείου ήρθη άποφάσει 'Υπουργείου Γεωργίας, περιέχονται αύτοδικαίως είς τήν οίκείαν Όμο-σπονδίαν.

7. Η συμπλήρωσις και τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστατικού κατά τάς μή δυναμένας νά έλθουν είς άντί-θετον πρός τά Καταστατικά τής 'Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας διατάξεις, γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τών μελών επί παρουσία τουλάχιστον τών τοϋ ήμί-σεος πλέον ένός τούτων.

Είς περίπτωσιν μή επιτεύξεως άπαρτίας συγκαλείται δευτέρα εντός δέκα πέντε (15) ήμερών. .

Τελικώς πασα τροποποίησις τοϋ παρόντος υπόκειται είς τήν εγκρισιν τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας ώς ό Δασικός Κώ-διξ προβλέπει.

8. Παν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενον διά τοϋ παρόντος Καταστατικού, εφ' όσον δέν αντίκειται είς τον Δασικόν Κώδικα, λύεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρο 6 τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 28.

Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Δασικού και Άστικοϋ Κώδικος καί τών λοιπών σχετικών νόμων περί Σωματείων ώς έν άρθρω 266 τοϋ Δασικοϋ Κώδικος ορίζεται, ώς καί τών μεταγενεστέρων τροποποιητικών τούτων Νόμων καί Διαταγμάτων.