Ευρετήριο Άρθρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤ1ΚΟΝ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

"Ιδρυσις - Περιφέρεια - "Εδρα.

"Αρθρον 1.

1. Ιδρύεται Κυνηγετική 'Ομοσπονδία υπό τήν έπωνυμίαν:

ΚΤΝΗΓΕΤΙΚΙΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ..................

μέ έδραν...................... καί περιφέρειαν ...

Ή 'Ομοσπονδία αΰτη έ'χει άναγνωρισθή παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, ώς συνεργαζόμενον Σωματεΐον μετ' αύτοϋ καί λειτουργεί ύπό τήν έποπτείαν του.

2. Ή 'Ομοσπονδία άνήκει όργανικώς καί διοικητικώς είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν 'Ελλάδος, μέ όλας τάς έκ ταύτης άπορρεούσας υποχρεώσεις.

Σκοπός.

"Αρθρον 2.

Σκοποί τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας είναι :

1. Η ένωσις καί ό συντονισμός τής δράσεως τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής Κυνηγετικής περιφερείας της πρός βελ-τίωσιν τών συνθηκών της θήρας καί προαγωγήν τής θηραμα-τικής οικονομίας ταύτης.

2. Η στενή έπαφή καί συνεργασία μετά τοϋ Κράτους, τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας καί τών Κυνηγετικών Συλλόγων, πρός έναρμόνισιν τών φιλοθηραματικών σκοπών καί φιλοδασικών έπιδιώξεων τούτων.

3. Ή δραστηριοποίησις τών Κυνηγετικών Συλλόγων πρός διάδοσιν τής επιβαλλομένης πειθαρχίας, κυνηγετικής συνειδήσεως καί ικανότητος οργανώσεως, διά τήν άποτελεσματι-κήν συμβολήν είς τήν προστασίαν του θηραματικοϋ πλούτου καί όρθολογιστικήν διαχείρισιν τούτου.

Α. Η ίδρυσις έκτροφείων θηραμάτων, καί ή ένίσχυσις τών Κρατικών τοιούτων καί ή προμήθεια θηραμάτων έκ της ημεδαπής ή άλλοδαπης πρός έμπλουτισμόν τών περιοχών, έφ' οσον τά παρά τής Κεντρικής Υπηρεσίας ίδρυθέντα καί λειτουργούντα εκτροφεία δέν καλύπτουν τάς είς θηράματα άνάγ-κας.

5. Ή οικονομική συμβολή πρός διατροφήν καί προστασίαν τών θηραμάτων, έν περιπτώσει χιονοπτώσεων καί θεομηνιών.

6. 'Η δίωξις της λαθροθηρίας καί καταπολέμησις τών επιβλαβών θηραμάτων.

7. Ή οικονομική ένίσχυσις τών οικονομικώς άσ2θνών κυνηγετικών συλλόγων της δικαιοδοσίας της.

8. ίδρυσις κυνηγετικών περιπτέρων, καταφυγίων κυνηγών, σκοπευτηρίων, λεσχών, εντευκτηρίων πρός πραγματοποίησιν φιλοθηραματικών καί φιλοδασικών εκδηλώσεων καί διαλέξεων, όργάνωσιν έορτών, εκδρομών καί λοιπών ένεργειών άποβλεπουσών είς τήν έξύψωσιν της κυνηγετικής αγωγής καί συνειδήσεως και έν γένει τοϋ άθλητικοϋ κυνηγετικοί πνεύματος.

9. ΊΙ οικονομική συμβολή διά την προμήθειαν μηχανοκινήτων μέσων, στολής, υποδήσεως καί οπλισμού τών ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

10. Ή έκτύπωσι; καί κυκλοφορία έντύπων οδηγιών άποβλεπουσών είς τήν προστασίαν τοϋ θηράματος καί ένημέρωσιν τών Κυνηγετικών Συλλόγων καί τών κυνηγών.

11. Ή έξυπηρέτησις τών μελών τής 'Ομοσπονδίας καί ή προστασία τών ηθικών καί υλικών συμφερόντων αυτών.

12. Ή περιουσία της 'Ομοσπονδίας δέον νά διατίθεται διά τούς άνωτέρω εκτιθεμένους σκοπούς.

Μέλη - Έγγραφη - 'Υποχρεώσεις - Δικαιώματα.

"Αρθρον 3.

1.1. Μέλη της 'Ομοσπονδίας καθίστανται υποχρεωτικώς καί αυτοδικαίως τά νομικά πρόσωπα τών ανεγνωρισμένων ύπό τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας καί νομίμως λειτουργούντων Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφερείας της δικαιοδοσίας ταύτης.

2. Μέλος στερηθέν της άναγνωρίσεως παρά τοϋ "Υπουργείου Γεωργίας ή παϋον νομίμως λειτουργοϋν, διαγράφεται.

3. Ή Γενική Συνέλευσις της Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, δύναται δι άποφάσεώς της, νά άπονείμη τόν τίτλον τοϋ «Επιτίμου Προέδρου ή 'Επιτίμου Μέλους» αύτής, είς πρόσωπα διακεκριμένα άτινα επέδειξαν ενδιαφέρον υπέρ τών σκοπών αυτής, ή ώς έκ τοϋ άξιώματός των ή έργων των, προσέφερον έξαιρετικάς ύπηρεσίας είς αυτήν, ή έν γένει συνέβαλον είς τήν έξύψωσιν της θήρας.

Τόν τίτλον τοϋ επιτίμου Προέδρου δύναται νά κατέχουν τρεις μόνον έν ζωή έκ τών κυνηγών της Κυνηγετικής περιφερείας της, απεριορίστως δέ άλλων Κυνηγετικών περιφερειών ή ξένοι, ώς καί τοϋ επιτίμου μέλους.

Εκλογή επιτίμου μέλους ώς Προέδρου ή μέλους είς την Διοίκησιν της 'Ομοσπονδίας συνεπάγεται άπώλειαν τοϋ έπι-τίμου τίτλου του.

Τά σπίτια μέλη μετέχουν τών Γεν. Συνελεύσεων της 'Ομοσπονδίας άνευ δικαιώματος ψήφου.

Ή Κυνηγετική 'Ομοσπονδία δύναται νά χορηγή δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου της, τιμητικά διπλώματα και βραβεία είς πάντα προάγοντα τούς σκοπούς αύτής, νά άναρτα δέ εις τά Γραφεία της εικόνας τών έπιτίμων Προέδρων αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

"Οργανα Διοικήσεως.

Γενικαί Συνελεύσεις.

"Αρθρον 4.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι τό άνώτατον όργανον της Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας.

2. Αι συνελεύσεις δύνανται νά εΐναι τακτικαί καί έκτακτοι.

3. Τήν Γεν. Συνέλευσιν συγκροτοϋν τά μέλη τών Δ.Σ. τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής περιφίρείας της, κατά την άκό-λουθον διάκρισιν : "Εκαστος Σύλλογος δικαιοΰται μιας ψήφου ανά 2.000 μέλη. Σύλλογος έχων όλιγώτερα των 2.000 μελών δικαιοΰται μιας ψήφου. "Εκαστος Σύλλογος, εκπροσωπείται είς την Γενικήν Συνέλευσιν τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, δι' ισαρίθμου άριθμοϋ μελών τοϋ Δ. Συμβουλίου αύτοϋ πρός τάς ψήφους τάς οποίας διαθέτει.

4. Η Γεν. Συνέλευσις, ώς κυρίαρχον σώμα, έπιλαμβάνεται καί αποφασίζει επί παντός θέματος ή ζητήματος τής Ό-μοσπονδίας καί τών σκοπών της, αί δέ νομίμως λαμβανόμεναι αποφάσεις αύτής, δεσμεύουν άπαντα τά μέλη τής 'Ομοσπονδίας έστω καί άν ταϋτα ήσαν άπόν-.α ή διαφωνήσαντα είς τήν λήψιν τής άποφάσεως.

5. Είδικώτερον ή Γενική Συνέλευσ.ς :

α) 'Εκλέγει τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τήν Έλεγκτι-κήν Έπιτροπήν άνά 2ετίαν.

β) 'Εγκρίνει τόν άπολ.ογισμον τοϋ προηγουμένου έτους καί τόν προϋπολογισμον τοϋ έτους.

γ) 'Εγκρίνει τό γενικον πρόγραμμα τής 'Ομοσπονδίας.

δ) Αποφασίζει επί παντός θέματος άναγομένου είς τοΰς σκοπούς τής 'Ομοσπονδίας ή όπερ ήθελαν υποβάλει είς αύτήν τό Δ. Συμβούλιον ή ήθελε ζητήσει τοϋτο έγγράφως ο νόμιμος άριθμός τών μελών.

"Αρθρον 5.

1. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν έντός τοϋ μηνός Μαΐου εκάστου έτους, εκτάκτως δέ οσάκις άποφα-σίζει τοϋτο τό Δ. Συμβούλιον ή κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενός πέμπτου 1 /5 τών εκπληρωσάντων τάς υποχρεώσεις των μελών ή ή εποπτεύουσα 'Αρχή, έχει δέ ώς άντικείμενον τής ημερησίας διατάξεως, τά παρά τοϋ Συμβουλίου ή τά έν τη αίτήοει οριζόμενα θέματα. Ή κατόπιν αιτήσεως μελών σύγκλησις

δέν πρέπει νά βραδύνη πέραν τών είκοσιν (20) ήμερων άπό τής υποβολής τής αίτήσεως.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται είς τόπον καί χρόνον όριζόμενον ύπό του Διοικητικοϋ Συμβουλίου, διά προσκλήσεως τούτου, έν ή ορίζονται, ή ήμέρα καί ή ώρα, ώς καί τά συζητητέα θέματα.

3. Αί προσκλήσεις τών Γεν. Συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τοϋ Προέδρου καί τοϋ Γεν. Γραμματέως καί αποστέλλονται, είς τούς Κυνηγετικούς Συλλόγους πρός κοινοποίησιν είς τούς αντιπροσώπους των επί τη εγγράφω αποδεικτικώ.

4. Αί Γεν. Συνελεύσεις είναι δημόσιαι έφ' όσον δέν ήθελεν άποφασισθή ύπ' αύτών άλλως. Εύρίσκονται έν άπαρτία έφ' όσον παρίσταται τό ήμισυ πλέον ενός τοϋ συνολικοϋ άριθμοϋ τών νομίμων εκπροσώπων τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής 'Ομοσπονδίας.

Νόμιμοι εκπρόσωποι εκάστου Κυνηγετικοϋ Συλλόγου είναι, έν μέλος έκ τοϋ Δ.Σ. αύτοϋ άνά 2.000 μέλη καί άποφασί-ζουν δι' άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ συνόλου τών παρόντων μελών.

Κυνηγετικός Σύλλογος κάτω τών 2.000 μελών εκπροσωπείται δι' ενός μέλ.ους τοϋ Δ.Σ. αύτοϋ.

5. 'Εφ' όσον Κυνηγετικός Σύλλογος δεν έξεπλήρωσε τάς πρός τήν Όμοσπονδίαν ταμειακάς του υποχρεώσεις, οι άντι-πρόσωποι δέν δύναται νά μετέχουν τών Γεν. Συνελεύσεων.

6. Κατά τάς Συνελεύσεις δύνανται, έπί είδικη προσκλήσει, νά παρίστανται καί νά μετέχουν τής συζητήσεως άνευ ψήφου, τά έπίτιμα μέλη τής 'Ομοσπονδίας, ώς επίσης καί πρόσωπα ένδιαφερόμενα διά τήν θηραματοπονίαν, άνευ ψήφου δέ καί συμμετοχής.

Είς τάς Συνελεύσεις μετέχει καί έκπρόσωπος τής Δασικής Άρχής.

7. Γενική Συνέλ.ευσις ματαιωθείσα ελλείψει άπαρτίας, επαναλαμβάνεται εντός όκταημέρου τό πολύ κατά τήν αυτήν ώραν καί έν τω αύτώ τόπω καί χώρω καί μέ τά αύτά θέματα, θεωρείται δέ αΰτη έν άπαρτία οσαδήποτε καί άν είναι τά παρόντα καί άντιπροσωπευόμενα μέλη.

"Αρθρον 6.

1. Αί αποφάσεις τής Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών. Έν περιπτώσει ισοψηφίας έπί φανερας ψηφοφορίας, ύπερι-σχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου τής Γεν. Συνελεύσεως τής 'Ομοσπονδίας, έπί μυστικής δέ, ή πρότασις απορρίπτεται.

2. Πάσα ψηφοφορία άναφερομένη είς αρχαιρεσίας, είς ζητήματα εμπιστοσύνης πρός τήν Διοίκησιν καί είς προσωπικά ζητήματα, δέον νά είναι μυστική καί νά διεξάγεται διά ψηφοδελτίου.

Αί έπί άλλων θεμάτων ψηφοφορίαι, διενεργοϋνται δι' άνατάσεως, έπαναλαμβάνονται δέ δι' ονομαστικής κλήσεως, έφ' όσον ήθελε ζητήσει τοϋτο τούλάχιστον τό έν τρίτον (1/3) τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών.

3. Περί τών συζητήσεων καί άποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τηροϋνται πρακτικά, εγγραφόμενα εις είδικόν βιβλίον καί υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου καί Γεν. Γραμματέως τής 'Ομοσπονδίας ή ύπό τοϋ Προέδρου τής Γενικής Συνελεύσεως καί τών πρακτικογράφων είς τάς περί αρχαιρεσιών Γεν. Συνελεύσεις.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 'Ομοσπονδίας ύποχρεοϋται όπως άποστέλλη είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν κεκυρωμένα άντίγραφα τών πρακτικών τών Γεν. Συνελεύσεων.

5. Τών Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει, τών μέν εκτάκτων καί τής ετησίας τακτικής ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας, τής δέ τακτικής τών άρχαιρεσιών, προεδρεύει μέλος έκλεγόμενον ύπό τής Γεν. Συνελεύ σεως,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ-

"Αρθρον 7.

1. Η ομοσπονδία διοικείται ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, άποτελουμένου έξ επτά (7) μελών, εκλεγομένου

επί 2ετει θητεία υπό τής Γενικής Συνελεύσεως και συγκειμένον έκ του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Ταμείου καί τριών συμβούλων.

Ό Πρόεδρος, ό 'Αντιπρόεδρος, ο Γενικές Γραμματεύς και ο Ταμίας δέον υποχρεωτικώς νά είναι μέλη Κυνηγετικοϋ Συλλόγου τής έδρας της 'Ομοσπονδίας καί μόνιμοι κάτοικοι της έδρας αυτής.

2. Τά εκλεγόμενα μέλη δέον :

α) Νά είναι "Ελληνες πολΐται.

β) Νά έχουν έλευθέραν τήν διαχείρισιν τής περιουσίας των.

γ) Νά έχουν συμπληρώσει τό 25ον έτος της ηλικίας των.

δ) Νά έχουν έφοδιασθή δι' άδειας θήρας τουλάχιστον επί πενταετίαν.

ε) Νά μή συνδέωνται πρός αλλήλους διά συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμοϋ.

στ) Νά άσκοϋν τά πολιτικά των δικαιώματα.

ζ) Νά μή έχουν καταδικχσθή ποτέ επί παραβάσει των περί θήρας διατάξεων.

η) Νά είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής.

0) Νά μή διετέλεσαν κατά τήν προ της εκλογής των 3ετίαν έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

ι) Νά έχουν τό επιβαλλόμενον ήθος, κϋρος καΐ κοινωνικήν προβολήν.

3. Κατά τήν ψηφοφορίαν εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας και πέντε (5) άναπληρωματικά μέλη.

Α. Εντός δέκα (10) ήμερων από της εκλογής του, το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται, τη προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοϋντος συμβούλου καΐ καταρτίζεται είς Σώμα έκλέγον διά μυστικής ψηφοφορίας τόν Πρόεδρον, Άντιπρό-εδρον, Γεν. Γραμματέα και Ταμίαν της 'Ομοσπονδίας, τοϋτο δϊ εντός οκτώ (8) ήμερων το βραδύτερον παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου παρά του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου τήν Διοίκησιν καΐ άπασαν τήν κινητήν και άκίνητον περιουσίαν τής 'Ομοσπονδίας. Μέχρι παραδόσεως της Διοικήσεως και διαχειρίσεως ταύτας άσκεΐ το άπερχόμενον Διοικητικό Συμβούλιον.

5. Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άπεριοστως επανεκλέξιμα ώς τοιαύτα, πλήν όμως ή άσκησις τών καθηκόντων τοϋ Προέδρου και Γεν. Γραμματέως δέν δύναται νά ύπερβή τάς τρεις (3) συνεχείς περιόδους.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 8.

1. Τό Διοικητικον Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνός, εκτάκτως δέ οσάκις ό Πρόεδρος κρίνει άναγκαΐον ή ζητηθή εγγράφως παρά τριών μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, οπότε ό Πρόεδρος ύποχρεοϋται όπως, εντός πέντε (5) ήμερών, συγκαλέση τοϋτο.

Τό Διοικ. Συμβούλιον εΰρίσκεται εν άπχρτία όταν τά παρόντα μέλη είναι πλείονα των απόντων και άποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων, έν ίσοψηφία νικώσης της ψήφου τοϋ Προέδρου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατοικουντα είς νήσους, δύνανται νά εκπροσωπούνται κατά τάς συνεδριάσεις ύπό νομίμως εξουσιοδοτημένων μελών Κυνηγετικόύ Συλλόγου της έδρχς της Όμοσμονδίας, κεκτημένων τών αυτών προσόντων, άτινα άπαιτοϋνται διά τήν έκλογήν τοϋ μέλους τοϋ Διακητικοϋ Συμβουλίου.

Αί άποφάσεις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου λαμβάνονται διά φανερής ψηφοφορίας, πλήν τών προσωπικών ζητημάτων, εφ' ών αί αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας.

Η πρόσκλησις τών μελών άποστέλλεται δέκα (10) ημέρας προ της συγκλήσεως και πέντε (5) ημέρας προκειμένου περί εκτάκτου, επί δέ κατεπειγούσης τοιαύτης προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς.

2. Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου είναι μετακλητά, εύθύνονται δέ προσωπικώς και αλληλεγγύως διά τήν έκπλήρωσιν των υποχρεώσεων αύτών τών άπορρεουσών έκ τοϋ Καταστα

τικού τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τών αποφάσεων τοϋ Ύπουργου Γεωργίας και τών Νόμων.

Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου δέν ευθύνονται διά αποφάσεις λαμβανόμενας εις συνεδρίαν, καθ' ήν δεν παρί-σταντο ή δέν άντιπροσωπεύοντο ή παριστάμενα διεφώνησαν ή δέ διαφωνία των έχει καταχωρηθή εις τά πρακτικά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 9.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τήν 'Ομοσπονδίαν καϊ διαχειρίζεται τήν περιουσίαν ταύτης, λαμβάνει δέ άπο-φάσεις επί πάσης τακτικής ή εκτάκτου δαπάνης, ώς επίσης γενικώς άποφασίζει έπί παντός ζητήματος, άφορώντος είς τήν προαγωγήν τών σκοπών τής Όμοσποωδίας, πλήν τών άποφάσεων εκείνων, αίτινες είτε δυνάμει τοϋ παρόντος Κα-ταστατικοϋ, είναι αρμοδιότητος της Γεν. Συνελεύσεως (άγορά ή πώλησις ακινήτου ή παραίτησις εξ εμπραγμάτου δικαιώματος, πρόσθετοι εΐσφοραί κλπ.).

2. Είδικώτερον τό Διοικητικόν Συμβούλιον :

α) Μέριμνα περί της άκριβοϋς εκτελέσεως τών διατάξεων περί θήρας, τοϋ Καταστατικοϋ και τών άποφάσεων τών Γεν. Συνελεύσεων.

β) Προπαρασκευάζει τά εισακτέα θέματα είς τάς Γεν. Συνελεύσεις και εισηγείται έπ' αύτών.

γ) Συντάσσει και υποβάλλει πρός έγκρισιν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν.

δ) Συνεργάζεται μετά των τοπικών 'Αρχών, της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και τών Κυνηγετικών Συλλόγων διά τήν μελέτην και έγκρισιν προσφόρων μέσων, άφορώντων είς τά θηρευτικά ζητήματα γενικώς καί είς την προστασίαν τοϋ θηράματος.

ε) Έποπτεύει, δραστηριοποιεί και συντονίζει την λειτουργίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων.

στ) Έπιτηρεϊ τους Κυνηγετικούς Συλλόγους καί ελέγχει τήν δρασιν τούτων διά τήν εφαρμογή ν τών Νόμων, άπο-φάσεων κλπ.

ζ) 'Ορίζει τους εκπροσώπους της Όμοσπονδίας εις τάς κατά τόπους συνεδριάσεις, έπιτροπάς, οργανώσεις, κλπ.

η) Καταστέλλει πασαν κατάχρησιν καί απειθαρχίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων διά τής επιβολής τών πειθαρχικώκ ποινών τοϋ άρθρου 11 τοϋ παρόντος Καταστατικού.

θ) 'Επιλαμβάνεται πάσης προσφυγής μέλους Κυνηγετικοϋ Συλλόγου κατά ποινής επιβαλλομένης ΰπό τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου.

ι) Θεωρεί καί ελέγχει τόν προϋπολογισμόν καί απολογισμόν τών Κυνηγετικών Συλλόγων καί άφοϋ εκφέρει τάς παρατηρήσεις του έπί τούτων, υποβάλλει τούτους εις τήν εποπτεύουσαν 'Αρχήν, πρός ελεγχον καί εγκρισην.

ια) Ό κατ' έτος συντασσόμενος προϋπολογισμός θυροκολλεΐται εΐς τά γραφεία τής 'Ομοσπονδίας καί διανέμεται είς πολυγραφημένα άντίγραφα είς παν ενδιαφερόμενον μέλος τής Γεν. Συνελεύσεως.

Τό ύπό έγκρισιν άντίγραφον τοϋ προϋπολογισμοϋ, έναντι εκάστου ποσοϋ κατά κεφάλαιον καί άρθρον, διαθέτει στήλην κενήν διά τήν άναγραφήν τοϋ τελικώς εγκρινομένου ύπό τής Συνελεύσεως κονδυλίου.

Αί ανωτέρω άπαριθμήσεις δέν είναι περιοριστικαι έπί τών καθηκόντων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 10.

1. Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, μή προσερχόμενο αδικαιολογήτως είς δύο συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται δι' άναπληρωματικοϋ.

2. Ή συμπλήρωσις έν τω Συμβουλίω τών κενουμένων θέσεων, γίνεται έκ τών αναπληρωματικών μελών κατά σειράν έπιτυχίας των.

Μή υπάρχοντος πλέον «απλήρωματικοΰ μέλους πρός συμπλήρωσιν κενωθείσης θέσεως, τό Συμβούλιον συνεχίζει νά άσκή τό έργον του μέχρι λήξεως τής θητείας του, τής κενωθείσης θέσεως συμπληρουμένης έκ "τοϋ έν τή παραγράφω

4 έδ. α τοϋ άρθρου 21 τοϋ παρόντος, πίνακος επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' όσον ΰποπέση εις σοβαρον παράπτωμα ή διαπιστωθή ότι παρεξέκλινον τών καθηκόντων του, ή δια παραβάσεις Νόμων, άντικαθίσταται προτάσει της έποπτευούσης 'Αρχής, τηρούμενης της περι Σωματείων Νομοθετίας, διαδικασίας.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, έπί των θεμάτων γενικής φύσεως ή έπί εισηγήσεως δια την λήψιν μέτρων εχόντων σχέσιν μέ την άσκησιν της θήρας και την προστασίαν του θηράματος, ύποχρεοϋται όπως απευθύνεται πρός την Κυνη-γετικήν Συνομοσπονδίαν.

5. Το Διοικητικον Συμβούλιον υπόκειται εις ελεγχον και εποπτείαν παρά της Γεν. Δ/νσεως τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας (Υπηρεσίαν Θήρας), καθώς και παρά της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.

Πειθαρχικαί Έξουσίαι.

"Αρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της 'Ομοσπονδίας, άσκεΐ πειθαρχικήν έξουσίαν επί των μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφερείας της, έφ' όσον ταϋτα δέν τηρούν τάς καταστατικάς αρχάς τοϋ Συλλόγου, τους Κανονισμούς, τάς αποφάσεις τών Γεν. Συνελεύσεων, και τάς τοιαύτας της 'Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας, τους κανόνας της Κυνηγετικής δεοντολογίας ή έκτελοϋν τα καθήκοντα των πλημμελώς.

Ή παράβασις τών ανωτέρω υποχρεώσεων ώς καΐ ή πλημμελής έκτέλεσις τών καθηκόντων, άποτελεΐ πειθαρχικόν παράπτωμα κρινόμενον και τιμωρούμενον υπό τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας διά πειθαρχικής ποινής επιβαλλομένης δι' ήτιολογημένης αποφάσεως κατόπιν προηγουμένης κλήσεως προς απολογίαν ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης συνεπείας κατά τοϋς κειμένους Νόμους.

2. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι :

α) 'Απλή ή έγγραφος παρατήρησις μετά συστάσεως μή επαναλήψεως τής παραβάσεως.

β) Έπίπληξις κατ' ιδίαν μετά κλήσεως επανορθώσεως της παραβάσεως.

γ) Επιβολή προστίμου εις μέλος ή αλληλεγγύως έφ' ολοκλήρου τοϋ Διοικ. Συλλόγου, τούτου κατατιθεμένου ώς εσόδου τοϋ Κυνηγετικοΰ Συλλόγου, εις ό άνήκει ό τιμωρηθείς.

Οί μή συμμορφούμενοι προς τον Νόμον, τά Καταστατικά ή τάς έπιβαλλομένας ποινάς διαγράφονται τών μελών τοϋ Συλλόγου έπί εν ετος δι' άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου της 'Ομοσπονδίας.

δ) Πρότασις άντικαταστάσεως άπό μέλους τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

3. Κατά πάσης άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου έπιβαλλούσης ποινήν προστίμου ή προτάσεως αντικαταστάσεως άπό μέρους τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, δύναται ν' άσκηθή προσφυγή ένοιπιον τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος.

Ή προσφυγή άσκεΐται έντός τριάκοντα (30) ήμερών άπό της εγγράφου κοινοποιήσεώς της προς τον τιμωρούμενον διά καταθέσεώς της έπί αποδείξει εις τον Γενικόν Γραμματέα της 'Ομοσπονδίας, όστις αμελλητί την διαβιβάζει μετά τοϋ φακέλλου εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Συνομοσπονδίας.

Μέχρις εκδόσεως άποφάσεως έπί τής προσφυγής, αναστέλλεται ή έκτέλεσις τής επιβληθείσης ποινής.

' Ελεγκτική 'Επιτροπή.

"Αρθρον 12. "

1. Ό έλεγχος και ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άνατίθεται εις τριμελή Ελεγκτικήν Επιτροπήν, τών δύο (2) μελών εκλεγομένων ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως έπί 2ετεϊ θητεία, τοϋ τρίτου διοριζομένου ύπό τοϋ Υπουργοϋ Γεωργίας, έπί τή αυτή θητεία.

2. ΊΙ Ελεγκτική Επιτροπή έποπτεύει και ελέγχει τάς οικονομικού περιεχομένου αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να έξετάζη την διαχείρισιν τών χρημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τής Διοικήσεως ύποχρεουμένης νά θέτει ύπ' όψιν ταύτης, άπαντα τά δικαιο-λογητικά έγγραφα, αποδείξεις, λογαριασμούς παραστατικά κλπ. νά αίτήται τήν έπίδειξιν τοϋ Ταμείου οποτεδήποτε, επίσης νά εΐσηγήται, την σύγκλησιν Γεν. Συνελεύσεως, όταν θεωρή ότι διακυβεύονται τά συμφέροντα τής 'Ομοσπονδίας.

3. Δέκα (10) ημέρας προ τής τακτικής Συνελεύσεως, κα-λεϊται ύπό τοϋ Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, ή Ελεγκτική Επιτροπή και τίθενται εις την διάθεσίν της τά βιβλία τής διαχειρίσεως, τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου και τής Γεν. Συνελεύσεως και έν γένει πάν στοιχεΐον αναγκαίον αυτή διά την ενέργειαν τοϋ ελέγχου.

4. Μετά τό πέρας τοϋ ελέγχου ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς εις τήν Γεν. Συνέλευσιν έγγραφον έ'κθεσιν περί τοϋ πορίσματος τοϋ ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Καθήκοντα μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 13.

1. Ό πλειοψηφών σύμβουλος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου προεδρεύει κατά την συνεδρίασιν εκλογής τοϋ Προέδρου αύτοϋ.

Κατά τάς λοιπάς συνεδριάσεις, ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας προΐσταται τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου αυτής και προεδρεύει τών συνεδριάσεων τούτου, καθώς και τών Γεν. Συνελεύσεων, πλην τής τοιαύτης τών αρχαιρεσιών.

2. Ό Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιον και διευθύνει τάς εργασίας αύτοϋ.

3. Ό Πρόεδρος ή ό νόμιμος άναπληρωτής αύτοϋ εκπροσωπεί τήν Όμοσπονδίαν ένώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής 'Αρχής και ενώπιον παντός τρίτου.

4. Ό Πρόεδρος επιμελείται τής εκτελέσεως τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων και τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

5. Ό Πρόεδρος προκειμένης εκποιήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας τής 'Ομοσπονδίας παραιτήσεως ή συμβιβασμού ή διομολογήσεως, δόσεως όρκου ή άντεπαγωγής, όρκου έπί εκκρεμών δικών, εκπροσωπεί την Ομοσπονδίαν κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της Γενικής Συνελεύσεως, οσάκις η διενεργούμενη πράξις απαιτεί απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

6 Ό Πρόεδρος συνυπογράφει μετά τοϋ Γενικού Γραμματέως μέν, τά πάσης φύσεως έγγραφα τής 'Ομοσπονδίας και τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσεως, μετά τοϋ Ταμίου δε τά εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων.

7. Ό Πρόεδρος μεριμνά διά την τήρησιν τής τάξεως κατά τάς συνεδριάσεις και γενικώς είναι υπεύθυνος διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τής 'Ομοσπονδίας, τήν τήρησιν τών Νόμων, άποφάσεων και εντολών τόσον τής έποπτευούσης άρχής,όσον και τής προϊσταμένης τής 'Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας.

8. Ό Πρόεδρος άσκεΐ ελεγχον έπί τών υπαλλήλων τής 'Ομοσπονδίας και προτείνει εις τό Διοικ. Συμβούλιον την επιβολήν κυρώσεων διά πάσαν παράβασιν ή άμέλειαν, έν τή εκτελέσει τής υπηρεσίας των.

9. Ό Πρόεδρος ή ετερον μέλος τοϋ Δ.Σ., όριζόμενον δι' άποφάσεως αύτοϋ, ύποχρεοϋται νά μεταβαίνη εις τάς έδρας τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής δικαιοδοσίας τής 'Ομοσπονδίας και νά προβαίνη εις παροχήν οδηγιών, έξέτασιν των τοπικών συνθηκών και εις ελεγχον λειτουργίας τοϋ Συλλόγου.

10. Ό Πρόεδρος δεν δύναται νά προβαίνη εις εκδηλώσεις άσχετους προς την θήραν ή νά αναμιγνύεται εις υποθέσεις εξυπηρετούσας άλλοτρίους σκοπούς έν ονόματι τής 'Ομοσπονδίας.

11. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ ό 'Αντιπρόεδρος καί τοϋτον ό πρεσβύτερος των Συμβούλων.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

"Αρθρον 14.

1. Ό 'Αντιπρόεδρος άσκεϊ πασαν τήν κατά τά άνωτέρω άρμοδιότητα τοϋ Προέδρου, έν απουσία ή κωλΰματι αύτοϋ.

2. Τη είσηγήσει τοϋ Προέδρου καΐ τη άποφάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δύναται νά ανατίθενται καθήκοντα καΐ παραχωροϋνται αρμοδιότητες προς τον Άνππρόεδρον.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως

"Αρθρον 15.

1. Ό Γενικός Γραμματεύς προΐσταται των Γραφείων καΐ τοϋ ύπαλληλικοΰ προσωπικοϋ της 'Ομοσπονδίας, τηρεί τά κεκανονισμένα βιβλία, επιμελείται της διεξαγωγής της άλ-ληλογραφίας, τηρεί τά άρχεΐα, φυλάττει τήν σφραγίδα και συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου άπαντα τά έγγραφα κοί τά πρακτικά.

2. Ό Γενικός Γραμματεύς δύναται νά ύποβοηθήται υπό ενός εμμίσθου είδικοϋ γραμματέως έπί σχέσει Ιδιωτικού δικαίου προσλαμβανομένου ΰπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δια τήν έκτέλεσιν της όλης εργασίας της 'Ομοσπονδίας.

Ή θέσις τοϋ είδικοϋ γραμματέως επί σχέσει Ιδιωτικού δικαίου συμπληροϋται διά προσώπου κατά προτίμησιν εκ, των κεκτημένων είδικάς γνώσεις θηραματοπονίας. Τά απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται λεπτομερώς δι' άποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Συντάσσει τά Πρακτικά καί άναγιγνώσκει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως τήν έκθεσιν των πεπραγμένων και δραστηριότητος της 'Ομοσπονδίας.

4. Τόν Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον, άναπληροϊ έτερος Σύμβουλος, οριζόμενος ΰπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Καθήκοντα Ταμείου

"Αρθρον 16.

1. Ό Ταμίας είναι υπεύθυνος διά τήν τήρησιν των λογιστικών βιβλίων καΐ των λογαριασμών της 'Ομοσπονδίας, τηρεί τακτικώς καί επιμελώς τά κεκανονισμένα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικοϋ και ΰλικοϋ, μεριμνά διά τήν είσπραξιν τών εσόδων της 'Ομοσπονδίας και διά τήν πληρωμήν των εξόδων ταύτης, βάσει γραμματίων εισπράξεων ή ένταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένων υπό τοϋ ΙΙροέδρου και εξοφλητικών αποδείξεων τών δικαιούχων.

2. Ό Ταμίας βοηθεΐ είς τήν σύνταξιν τοϋ προϋπολογισμοϋ καί άπολογισμοϋ της 'Ομοσπονδίας.

3. Υποχρεοϋται είς τήν κατάθεσιν τοϋ είς χείρας του χρηματικοϋ ποσοϋ άνήκοντος είς τήν Όμοσπονδίαν, έφ' όσον τούτο ύπερβαίνη τάς δέκα χιλιάδας δραχμάς, είς μίαν τών έν τη έδρα της 'Ομοσπονδίας Τραπεζών καθοριζομένην υπό τοϋ Δ.Σ.

Πάσα άνάληψις ποσοϋ ενεργείται δι' αποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, έκτέλεσις δε δαπάνης θά συνο-δεύηται ύπό αποσπάσματος πράξεως τοϋ Δ. Συμβουλίου.

5. Ό Ταμίας συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου εντάλματα πληρωμών, έπιτάγάς Τραπεζών, γραμμάτια εισπράξεων, ώς και παν εγγραφον άφορών είς οίκονομικά θέματα.

6. Ό Ταμίας λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Ελεγκτικής Επιτροπής, καί ευθύνεται διά πασαν διαχειριστικήν άνωμα-λίαν.

7. Επιμελείται τής καλής συντηρήσεως τών γραφείων καί επίπλων καί είναι υπεύθυνος διά τήν περιουσίαν τής 'Ομοσπονδίας.

8. Τόν Ταμίαν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ ετερος Σύμβουλος οριζόμενος ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Καθήκοντα Συμβούλων

Άρθρον 17.

1. Οι Σύμβουλοι, μέλη τοϋ Δ.Σ., ύποχρεοϋνται όπως, διά τής συμπράξεώς των καί συμπαραστάσεως των, συμβάλλουν εις τήν πραγματοποίησιν τών τεταγμένων σκοπών τής 'Ομοσπονδίας.

2. Εις τους Συμβούλους δι αποφάσεως τοϋ Δ.Σ. δύναται νά έκχωροϋνται αρμοδιότητες τομέως τινός. 'Επίσης δύ-ναται, δι' αποφάσεως τοϋ Δ.Σ. νά καταρτίζωνται έπιτροπαί έκ μελών τοϋ Δ.Σ. με αρμοδιότητα επί είδικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Οίκονομικόν

"Αρθρον 18.

Περιουσία - Πόροι - Δωρηταί - Εύεργέται

1. Ή περιουσία τής 'Ομοσπονδίας είναι :

α) Τά κινητά καί άκίνητα,

β) Τά άποταμιευόμενα χρηματικά ποσά καί

γ) Οίοδήποτε έτερον περιουσιακόν στοιχεϊον νομίμως άποκτώμενον.

2. Οί πόροι τής 'Ομοσπονδίας είναι:

α) Αί ύπό τών μελών (κυνηγετικοί Σύλλογοι) καταβαλλό-μεναι είσφοραί (ποσοστόν ετησίας συνδρομής κυνηγών),

β) Τά έσοδα έκ τών ποικίλων δραστηριοτήτων καί εκδηλώσεων αύτής καί γ) Αί δωρεαί καί παν έν γένει έσοδον νομίμως άποκτώμενον.

3. Ταμειακώς έν τάξει θεωρούνται οί Σύλλογοι οί όποιοι έχουν καταβάλλει τήν καθοριζομένην έκάστοτε είσφοράν τών κυνηγών μελών αυτών.

4. Η εις ποσοστόν εισφορά ορίζεται κατά τάς άποφάσεις τοϋ Υπουργείου Γεωργίας καί καταβάλλεται έντός τοϋ επομένου άπό της εισπράξεως της μηνός.

5. Δι' αποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου άνακηρύσ-σονται:

α) Υποστηρικταί τής 'Ομοσπονδίας οί προσφέροντες χρήματα ή αντικείμενα αξίας άπό 5.000 - 10.000 δρχ.

β) Εύεργέται οί προσφέροντες χρήματα ή αντικείμενα αξίας άπό 10.001 εως 50.000 δρχ.

γ) Μεγάλοι εύεργέται οί προσφέροντες άπό 50.001 καί άνω. Ούτοι άπολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων, άτινα θέλουν καθορισθή προτάσει τοϋ Δ. Συμβουλίου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

6. Έν ούδεμια περιπτώσει επιτρέπεται ή δημιουργία παγίου άποθεματικοϋ κεφαλαίου άνωτέρου τών τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ.

7. Πασα προμήθεια ένεργεϊται διά διαγωνισμοϋ. Προκειμένης προμηθείας ειδών αξίας μεγαλυτέρας τών 10.000 δρχ. διενεργείται τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτω δε τοϋ ποσοϋ τούτου, πρόχειρος τοιοϋτος ύπό επιτροπής όριζο-μένης δι' άποφάσεως τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, τών πρακτικών ύποκειμένων εις τήν έγκρισιν τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

8. Τό ήμισυ τών εισπράξεων τούλάχιστον, διατίθεται υποχρεωτικώς διά φιλοθηραματικούς σκοπούς.

Ύπαλληλικόν Προσωπικόν

"Αρθρον 19.

1. Τό ύπαλληλικόν προσωπικόν καί οί φύλακες θήρας τής 'Ομοσπονδίας προσλαμβάνονται έπί συμβάσει αορίστου χρόνου κατόπιν άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. ύποκειμένης είς τήν έγκρι-σιν τής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τό ώς άνω ύπαλληλικόν προσωπικόν διορίζεται μετ' άποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ύπό τοϋ Διοικ. Συμ/ λίου, τό όποιον καί καθορίζει τήν μισθοδοσίαν εκάστου.

Προκειμένου περί τών φυλάκων θήρας τηρείται ή προβλεπομένη έν τω άρθρω 267 τοϋ Ν.Δ. 89/G9 διαδικασία, προτιμω-μένων τών άποφοίτων τής Σχολής Θηροφυλάκων.

3. Ό αριθμός καί τά προσόντα εκάστου προσλαμβανομένου, δέον νά είναι άνάλογα προς τήν προοριζομένην δι' εκαστον έξ αύτών ύπηρεσίαν καί καθορίζεται δι' ήτιολογη-μένης άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

4. Είς τό ύπαλληλικόν προσωπικόν επιβάλλονται ποιναί κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι: α) έπίπληξις, β) πρόστιμον, μέχρι τοϋ 1/5 τών αποδοχών καί γ) άπόλυσις.

Τηρούμενα βιβλία

"Αρθρον 20.

1. Ή Κυνηγετική Όμοσπονδία ΰποχρεοϋτχι να τηρή απαραιτήτως τά κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίον πρωτοκόλλου

β) .Β'.β λ ίο ν διεκπεραιώσεως

γ) Βιβλίον πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

δ) Βιβλίον Συνεδριάσεων Διοικ. Συμβουλίου

ε) Βιβλίον Απογραφή; περιουσίας (επίπλων, βιβλίων κλπ.)

στ) Βιβλίον Ταμείου

ζ) Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεων. Τά άνω βιβλία τηρούνται κατά τρόπον άπλοϋν καί εύληπτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Αρχαιρεσίαι

"Αρθρον 21.

1. Δέκα τουλάχιστον ημέρας προ τής προσδιορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 'Ομοσπονδίας, καταρτίζεται ύπό τοϋ Δ.Σ. αύτη ς ό πίναξ των υποψηφίων, έπί τη βάσει αιτήσεων υποψηφιοτήτων υποβαλλομένων υπό των ενδιαφερομένων προς 15 τουλάχιστον ήμερων άπό της ημέρας των άρχαιρεσιών. Έν περιπτώσει μή υποβολής τοιούτων αιτήσεων ή μή έπαρκείας αύτών προς κάλυψιν των θέσεων τότε ό ανωτέρω πίνας καταρτίζεται ή συμπληροϋται δι' αποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Εις τον πίνακα τοϋτον άναγράφονται άπαντα τά ονόματα των υποψηφίων μελών τοϋ Δ.Σ. καθώς επίσης και τά ονόματα των ύποψηφίων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Μετά τήν άνακήρυξιν των ανωτέρω ύποψηφιοτήτων άρχεται ή ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τά μέλη των Δ.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων, οϊτινες είναι ταμειακώς έν τάξει.

Ώς ταμειακώς έν τάξει νοούνται οί Σύλλογοι οΐτινες έχουν έκπληρώσει τάς υποχρεώσεις των έξ εισφορών μέχρι της 15ης Απριλίου. "Εκαστος υποψήφιος δέον νά καταθέτη εις τήν Γραμματείαν της Εφορευτικής 'Επιτροπής, τήν άδειαν θήρας ύπεύθυνον δήλωσιν αύτοϋ (Ν.Δ. 105/69) και βεβαίω-σιν τοϋ οικείου Συλλόγου περί τής εκλογής του καί περί τοϋ ότι κέκτηται τά λοιπά προσόντα διά τά ανωτέρω αξιώματα.

3. Η ψηφοφορία είναι μυστική. "Αρχεται τήν καθορι-ζομένην ύπό τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής ώραν καί λήγει τούλάχιστον, μετά τετράωρον. Λΰτη γίνεται διά ψηφοδελτίων όμοιου τύπου, διαστάσεων χρώματος καί σχήματος, εφ' ών είναι γεγραμμένοι κατ' άλφαβητικήν σειράν διά κάθε άξίωμα οί υποψήφιοι, έγκλειομένων εντός φακέλλου χορηγουμένου ύπό τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, κατά την ώραν τής ψηφοφορίας καί έσφραγισμένου διά τής σφραγΐδος τής 'Ομοσπονδίας. Τά ψηφοδέλτια, άμα τή εξαγωγή των τής κάλπης καί οί φάκελλοι μονογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής.

Δι' εκάστου ψηφοδελτίου ψηφίζονται: α) επτά υποψήφιοι ώς μέλη τοϋ Διοικ. Συμ/λίου.

β) Δύο υποψήφιοι ώς μέλη τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

4.α) Διά τά άξιώματα τοϋ μέλους τοϋ Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας άνακηρύσσονται ώς επιτυχόντες οί πρώτοι επτά κατά σειράν επιτυχίας υποψήφιοι.

'Εν περιπτώσει ισοψηφίας διενεργείται κλήρωσις. Οι πέντε πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντες ορίζονται, αναπληρωματικά μέλη.

β) Διά το άξίωμα τοϋ μέλους τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, ή άνακήρυξις των επιτυχόντων γίνεται ώς άνω.

5. Διά τήν έκλογήν τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, τοϋ Προεδρείου τοϋ τρόπου διεξαγωγής των άρχαιρεσιών καί τής ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων, τής παραδόσεως

και παραλαβής τής Διοικήσεως, ώς και διά πασαν σχετικήν λεπτομέρειαν, έχουν άνάλογον έραρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί λειτουργίας των Σωματείων.

6. 'Υποψήφιος επιτυχών εις πλείονα τοϋ ενός άξιώματα, επιλέγει διά δηλωσεώς του εντός 48ώρου τό εν (1) έξ αύτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Γεν.και Διατάξεις

"Αρθρον 22.

1. "Απαντες οί κατέχοντες άξιώματα εις τήν 'Ομοσπονδίαν είναι άμισθοι. Δύνανται όμως νά λαμβάνουν έξοδα μετακινήσεως καί οδοιπορικά, έφ' όσον μετακινούνται εκτός έδρας τής μονίμου κατοικίας των δι' έκτέλεσιν υπηρεσίας, βάσει δικαιολογητικών έγκρινομένων ύπό τοϋ Δ. Συμ/λίου.

2. Ή 'Ομοσπονδία θά κατέχη σφραγίδα κυκλικήν με την

έπωνυμίαν «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ..........

....................................» και έν μέσω

ώς έμβλημα κεφαλήν πλατυκέρωτος έλάφου. Τά έν γένει έγγραφα θά φέρουν τόν τίτλον :

«Κυνηγετική 'Ομοσπονδία........................»

Άνεγνωρισμένον Σωματεϊον. Συνεργαζόμενον μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, μέλος τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος)'.

'Επίσης ή 'Ομοσπονδία έχει Σημαίαν με τά 'Ελληνικά χρώματα κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις, τής όποιας ή έπαρ-σις καί υποστολή γίνεται ώς καί των δημοσίων καταστημάτων.

3. Ή 'Ομοσπονδία δύναται δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως νά καθορίση τήν έτησίαν έορτήν τής 'Ομοσπονδίας.

4. Ή 'Ομοσπονδία διαλύεται μόνον κατόπιν αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως παρόντων τοϋ ήμίσεος των μελών αυτής διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών καί μετ' άρσιν τής αναγνωρίσεως ώς συνεργαζομένου Σωματείου μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τής 'Ομοσπονδίας ή περιουσία ταύτης κινητή καί ακίνητος περιέρχεται εις τήν έτέραν Ό-μοσπονδίαν ή Κυνηγετικήν Όργάνωσιν εις τήν οποίαν θά ύπαχθή ή περιφέρεια ταύτης καί ή οποία θά άναλάβη τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων των μελών τής διαλυομέοης 'Ομοσπονδίας.

5. Ή συμπλήρωσις και τροποποίησις τοϋ παρόντος καταστατικού ένεργεΐται ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών μελών, έπί παρουσία τουλάχιστον τών 3/4 τοϋ συνόλου τούτων και διά πλειοψηφίας τών 3/4 τών παρόντων. Η τροποποίησις και συμπλήρωσις τοϋ Καταστατικού δεν δόναται νά γίνει πρό τής παρελεύσεως έτους άπό τής εγκρίσεως του ύπό τής αρμοδίας Δικαστικής Άρχήής και δεν δύναται νά άφορα τάς διατάξεις, οίτινες θά άντίκεινται προς τάς διατάξεις τών καταστατικών τών Συλλόγων καί τής Συνομοσπονδίας.

6. Πάν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενου διά τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ ή διά τοϋ έσωτερικοϋ Κανονι-σμοϋ, λύεται δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως έπί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 6 τοϋ παρόντος

7. Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Άστικοϋ Κώδικος καί τών λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων, ώς καί ό εσωτερικός Κανονισμός, δεόντως έγκρινόμενος παρά τής Γενικής Συνελεύσεως.

"Αρθρον 23.

1. Τό διαχειριστικον έτος συμπίπτει μέ τό τοϋ Δημοσίου, ήτοι άρχεται τήν 1ην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμ-βρίου.

2. Κατ' έτος συντάσσεται ό ετήσιος προϋπολογισμος τής 'Ομοσπονδίας καί ό απολογισμός τοϋ προηγουμένου έτους ταύτης.

3. Εις τον προϋπολογισμόν περιλαμβάνονται πάντα τά προβλεπόμενα έσοδα έκ πασών τών πηγών, έπισης δε τα προβλεπόμενα έξοδα αναλυτικώς.

511G

4. Οΰδεμία πραγματοποίησις δαπάνης επιτρέπεται, εάν δεν έχει προβλεφθή εν τω προϋπολογισμοί ή εφ' δσον δέν εχει γίνει ή τροποποίησις αρμοδίως.

5.. 'Ο προϋπολογισμός καί απολογισμός υποβάλλεται έντος τοϋ πρώτου τριμήνου διά τής Συνομοσπονδίας προς τήν Έποπτεύουσαν Αρχήν προς έλεγχον τής νομιμότητος τών κονδυλίων καί έν συνεχεία επιστρέφεται εις το Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας όπερ υποβάλει τούτους μετά τής σχετικής εκθέσεως τής έποπτευούσης άρχής εις τήν Γεν. Συνέλευσιν προς έγκρισιν. Έν περιπτώσει τυχόν τροποποιήσεως τοϋ Προϋπολογισμοΰ ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τά τροποποιούμενα άρθρα τοϋ προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ νέου ώς ανωτέρω προς ελεγχον.

6. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού δύναται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ 1/12 ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ϋψους τοϋ έτησίου προΐίπολογισμοϋ τοϋ επομένου έτους, κατά μήνα έν περιπτώσει δέ μεγαλυ-τέρας εκτάκτου δαπάνης θά εγκρίνεται υπό τής Γεν. Συνελεύσεως.

"Αρθρον 24.

1. Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Δασικοϋ καί 'Αστικοϋ Κώδικος καί τών σχετικών λοιπών Νόμων περί Σωματείων, ώς έν τω χρθρω 206 τοϋ Δασικοϋ Κώδικος ορίζεται, καί έκ τών μεταγενεστέρων τροποποιητικών τούτου Νόμων καί Διαταγμάτων.

2. Η συμπλήρωσις καί τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστατικού γίνεται υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών μελών έπί παρουσία, τουλάχιστον, τών 2/3 τούτων.

Τελικώς πάσα τροποποίησις τοϋ παρόντος υπόκειται είς τήν έγκρισιν τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, ώς ό Δασικός Κώδιξ προβλέπει.

3. Πάν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενον διά τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ έφ' δσον δέν άντίκειται είς τών Δασικον Κώδικα λύεται δι' άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, έπί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω καί τω άρθρω 4 τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 25.

1. Το παρών Καταστατικών άποτελούμενον έξ άρθρων είκοοσι πέντε (25) ψηφισθέν κατ' άρθρον καί σύνολον ένε-κρίθη παμψηφεί ύπό τών ιδρυτικών μελών καί τίθεται έν ισχύι άμα τη έγκρίσει του ύπό τοϋ αρμοδίου Δικαστηρίου.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση