Εκτύπωση
σμίκρυνση

Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Κάστρο Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους Δήμου Άργους -Μυκηνών

ΦΕΚ Β 1697 - 14.08.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2489
Αριθμ. 48011/1886
(7)
Απαγόρευση άσκησης θήρας στις θέσεις Κάστρο Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους Δήμου Άργους -Μυκηνών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ.139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «περί αποδοχής παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75.
6. Την αριθμ. ΓΓ15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ 491/τ.Β/31-3-2011) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα».
7. Το αριθμ. 86224/5078/15-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-2-1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996) και 29483/
23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/4-2-1998).
9. Την αριθμ. 79812/2834/30-6-1992 απόφαση του Υπ. Γεωργίας περί απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση Κάστρο Άργους.
10. Το από 3-6-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άργους με το οποίο συμφωνεί στην απαγόρευση του Κυνηγίου για πέντε χρόνια στη θέση Κάστρο Άργους.
11. Την Δ.Υ./10-6-2015 εισήγηση της δασοπόνου Μ. Σφήνα για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε χρόνια από 1-8-2015 έως 31-7-2020, στις θέσεις Κάστρο Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας , Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους Δήμου Άργους -Μυκηνών», σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου της άγριας πανίδας της χώρας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 1-8-2015 έως 31-7-2020 στις θέσεις Κάστρο Λάρισας Άργους, Προφ. Ηλίας, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Τριάδα, Αγ. Ανάργυροι Ταξιάρχες και Αγ. Σωτήρα δ.ε. Άργους Δήμου Άργους -Μυκηνών, συνολικής έκτασης 6.500 στρεμμάτων.
Τα όρια της έκτασης περιγράφονται όπως παρακάτω:
Αρχίζει από το περιφερειακό δρόμο στη θέση Γέφυρα Ξηριά, ακολουθεί με κατεύθυνση προς δυσμάς τον περιφερειακό δρόμο Άκοβας μέχρι τη διασταύρωση προς Αγία Τριάδα, στρέφεται νότια προς Αγία Τριάδα και ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο μέχρι τη συνάντηση του δρόμου Μεταμόρφωσης- Ταξιαρχών, τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη συνάντηση του επαρχιακού δρόμου Κεφαλαρίου -Άργους, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση προς βορρά μέχρι την πόλη του Άργους, ακολουθεί τις παρυφές δυτικά της πόλης του Άργους μέχρι τη Γέφυρα Ξηριά, όπου και άρχισε.
Ο Δ/ντής Δασών Αργολίδας θα εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο 21 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ