Εκτύπωση

Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς

ΦΕΚ Β 1727 - 18.08.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47355
(1)
Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/
23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/ 23?2?2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Το Ν. 2240/16-9-1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 24).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
10. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-5-2015).
11. Την υπ’ αριθμ. 3604/12-8-1998 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Β΄/963).
12. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 -2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).
13. Την από 6-7-2015 προφορική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου περί παράτασης απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιάς.
14. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 27-7-2013 στην Τ.Κ. Ιστρίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής προκειμένου να επέλθει έστω μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. πρ.58506/2339/
11-10-2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για ένα (1) χρόνο ακόμα, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2015-2016. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρ. 58506/2339/11-10-2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας. (ΦΕΚ 2496/Β/2013).
Η ισχύς της παρούσας διάταξης ισχύει μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 13 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ