Εκτύπωση

Απαγόρευση κυνηγίου στους υγροτόπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και στην χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας

ΦΕΚ Β 1730 - 18.08.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2183/138607
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου στους υγροτόπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και στην χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/ 07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α΄/ 27-12-2010) περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοί­κησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α΄/1993) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α΄/31-03-2011) περί «Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και άλλων διατάξεων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Ν.δ. 86/69 (Φ.Ε.Κ. 7/18-01-1969) περί «Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 περί «Αντικαταστάσεως και συμπληρώσεων τινών διατάξεων του Ν.δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα».
6. Τις διατάξεις της παρ. 12 του κεφ. Β.2 του άρθρου 3 του από 10-04-1990 (Φ.Ε.Κ. 205/τ.Δ΄/1990) Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την περιοχή προστασίας ώστε να διαφυλαχθεί η παρουσία των ειδών ορνιθοπανίδας μεταναστευτική και μη.
7. Τις διατάξεις της με αριθμ. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας περί «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/ 16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/ 23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β΄/04-02-1998) και 331794/12-03-1999 (Φ.Ε.Κ. 281/τ.Β΄/31-03-1999) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιή­θηκε με την αριθμ. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β΄/ 2010) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο παράρτημα της οποία αναφέρεται ότι οι προαναφερόμενοι υγρότοποι αποτελούν Ζώνη Ειδική Προστασίας με κωδική ονομασία GR 2420007, με είδος χαρακτηρισμού τον Κύκνο τον κοινό (Cygnus olor), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. ΗΠ 8353/276/Ε.103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415/τ.Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση και περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΝATURA, με κωδικό GR 2420004 και ονομασία «Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι – Δέλτα Ξηριά – Υδροχαρές Δάσος Αγίου Νικολάου – Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη».
8. Τη με αριθμ. 1669/33104/31-03-2011 (Φ.Ε.Κ. 648/τ.Β΄/ 19-04-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως.
9. Τη με αριθμ. 2152/03-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/ 24-08-2005) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Ρύθμισης κυνηγίου στους υγρότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι περιοχής Δήμου Ιστιαίας Ν. Ευβοίας».
10. Το με αριθμ. 2181/138333/04-08-2015 έγγραφο – εισήγηση του Δασαρχείου Ιστιαίας σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και επί έκτασης συνολικού εμβαδού χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (1.544,238 στρ) που περιλαμβάνει τις βαλτώδεις εκτάσεις και τις υδάτινες πλωτές επιφάνειες των υγρότοπων Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και την χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας και την είσοδο των κυνηγών σε αυτές είτε πεζή είτε με πλωτά μέσα με ή χωρίς μηχανή.
11. Το γεγονός ότι από την απαγόρευση αυτή θα επέλθει ουσιαστική προστασία των θηραμάτων κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στους δύο υγροτόπους και θα είναι εφικτή η αστυνόμευση της εφαρμογής της παρούσας από το Δασαρχείο Ιστιαίας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, ήτοι από 01-08-2015 έως και 31-07-2025 το κυνήγι σε όλη την περιοχή προστασίας και σε έκταση συνολικού εμβαδού χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (1.544,238 στρ) που περιλαμβάνει τις βαλτώδεις εκτάσεις και τις υδάτινες πλωτές επιφάνειες των υγρότοπων Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και την χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας και την είσοδο των κυνηγών σε αυτές είτε πεζή είτε με πλωτά μέσα με ή χωρίς μηχανή, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη απαγόρευσης θήρας, κλίμακας 1:25.000, όπως αυτός έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Ιστιαίας και θεωρημένος από μας συνοδεύει την παρούσα απόφαση, ώστε να διαφυλαχθεί η παρουσία των ειδών ορνιθοπανίδας, μεταναστευτική και μη.
Το Δασαρχείο Ιστιαίας, παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) Θήρας και την ευρεία κοινοποίησή της, στις αρμόδιες Δασικές Αρχές καθώς και Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Μετά την έκδοση της παρούσης, παύει η ισχύς της με αριθμ. 2152/03-08-2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β΄/24-08-2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Ρύθμισης κυνηγίου στους υγρότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι περιοχής Δήμου Ιστιαίας Ν. Ευβοίας».
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας, άρχεται από την 01η Αυγούστου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 5 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Ευβοίας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΜΙΛΗ